Bronnen Bronnen
Bronnen

PL 0000349

Persoonslijst Pieter Raap (Persoonslijst)
Ontvangen: 26-02-2007
CBG Refnr.: 1487726
hierin
26-02-2007 Pieter Gelts Raap (*1908-†2005) als hoofdpersoon
Gelt Adrianus Raap (*1874-†1941) als vader
Antje Aedes Faber (*1914-†1999) als partner
Maaike Pieters Meindertsma (*1875-†1968) als moeder
Dossier:

PL 0001281

Persoonslijst Sijtske Raap (Persoonslijst)
Ontvangen: 26-02-2007
CBG Refnr.: 1487291
hierin
26-02-2007 Jelle Wiegers de Vries (*1907-†1972) als partner
Doeke Jacobs Raap (*1884-†1973) als vader
Leelke Jans Jongsma (*1884-†1938) als moeder
Sijtske Doekes Raap (*1910-†2005) als hoofdpersoon
Dossier:

NA 00000002

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 12-05-1744
Archiefnaam: Notariele akte
Onderwerp: Aankoop Cyprianussteeg
Notaris: E. Scheltinga
Den twaalfden mei 1744 tien uur, voorzover

en de Burgemr. en Secrets een coopbrieff om geregistrirt te worden
luidende als volgt
Adrianus Raap Mr. Paruikmaker en Anna Catharina Wiersma
egtel binnen Leeuwarden

Jan Winck
en Elisabeth Rinsma Egtelinge Stad sekere huijsinge en
te Ciprianussteeg Stad bestaande in
een woonhuis, een kelder het werkhuis van de
kelderskamer daarop een bedsteed en
spijskamer, een grote bovenkamer insgelijk met een bedsteed en
spijskamer een grote sold.... een grote ........ een
...... secreet wordende bij Jacobus Winck Mr.
..... Cum ..... als huurder bewoont die door op den
12 maij 1744 noch
tien jaren huizinge in 't jaar te
huur betalende boven alle lasten
hierin
12-05-1744 Adrianus Floris Raap (*1709-†1797) als koper
Anna Catharina Hendrix Wiersma (~1685-†1751) als koper
Dossier:

NA 00000003

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 23-05-1707
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: 4997 blz. 1377, film 8092
Onderwerp: Testament Floris Adriaanz. Raap
Notaris: M. Servaas
Testament Floris Raap
GA Amsterdam not. Arch. 1707 mei 23 nr. 4997 blz. 1377, film 8092

Den testateur verklaarde in de
200e penning tot geen/4000-
gequiteerd te zijn
M. Servaas, nots.
Testament
Van
De Hr Floris
Raep, med=Doctr.
1. In den name
2. Godes Amen
3. Bij den inhoud dese openbaaren
4. instrumente van
5. testamente zij kennelijck
6. eenijder dien 't behoort,
7. Dat in den jaare seventien
8. honderts even op maandagh
9. den XXIIIste May deses
10. voormiddags ten negen uuren
11. voor mij Michiel Servaas,
12. openbaar notaris tot Amst(erdam)
13. bij den Ed. Hove van
14. Holland geadmitteert ende
15. de nagenoemde getuijgen
16. persoonlijck gecompareert
17. ende verschenen is

18. de Hr. Floris Raap med.doct. woonende

19. binnen dese stad, mij notaris bekend sijnde om te
20. disponeren ten vollen bequaam soo als dat klaarlijck
21. bleek. Te kennen gevende dat hij in aanmerking
22. van de broosheid des levens ende van de onzekere
23. uure des dood te rade was geworden wegens sijn
24. tijdelijcke nae te laten goederen voorsieningen te
25. doen ende (nae Christelijcke recommendatie
26. van sijn ziel ende lichaam mitsgaders wederroe-
27. peing ende vernietiging van alle voorgaande
28. laatste willens, dispositien) sijn testament
29. hadde besloten in manieren navolgende
30. te weten dat hij testateur maakt ende
31. bespreekt aan Juffr. Catharina Frederiks
32. alle sijn testateurs huisraad, de inboedel, onge-
33. munt goud, silver ende verguld werk mitsgaders
34. de klederen van sijde, linnen, wolle ende andere
35. stoffen tot sijns testateur lijve ende hoofte
36. behoorende, gelijck mede sijne testateurs gedrukte

37. boeken, potpenningen ende rariteiten gene van alle
38. deselve uijtgesondert. Ende daarenboven
39. nog een darde part van alle sijns testa-
40. teurs verdere ende ………………? Goederen, roerende ende
41. onroerende actien, crediten ende geregticheden, die
42. hij testateur nalaten sal.

43. Ende in d'overige tweederden parten vande gedrijt
44. sijns testateurs laatst gemelde door den metten
45. dood t'ontruijmen middelen, soo roerende als onroe-
46. rerende, actien, crediten ende geregtigheden, waarvan
47. deselve gelegen (?) mogten sijn ofte bevonden worden
48 gene gereserveert nogte uijtgesondert, stelt hij testa-
49. teur tot sijn universele erffgenamen, sijn broeders
50. de heren Pieter, Anthonij, Adriaan ende
51. Francois Raap
52. Ende bij vooroverlijden derselver respective wettige
53. nasaat inde plaatse omme daarmede te doen
54. ende van te disponeren naar ..r? hun welgevallen ende
55. gelieven onder conditie nogtans, dat de gedagte
56. sijn geοnstitueerde erffgenamen aan de voorsz.
57. Juffr. Catharina Frederiks het hier voorn(oemde)?
58. door hem testateur aan haar gemaakt ende gele-
59. gateerde sonder eenige de minste oppositie ofte contra-
60. dictis sullen moeten laten volgen mitsgaders ge-
61. rustelijck ende vredelijck doen bezitten ende genieten
62. ofte dat andersints ende bij contraventie ende
63. niet nakominge van 't gene voorsz. , alle 't gene
64. waarinne hij testateur de voorn. Sijn broeders ende
65. susters ende derselven respective wettige descendenten
66. hier voorn. Heeft geinstitueert, aanstonds dan
67. sal vervallen ende verbeurt sijn, aan ende ten
68. beho(e)ve van d'armen der Christelijcke Gerefor-
69. meerde Nederduijtse gemeente hier ter stede
70. ter distributie van de Diaconen van dien, als deselven
71. in soodanigen cas daarinne dan tot sijn erfgenamen
72. institueerende, mids dat die insgelijx het gemelde door
73. hem testateur aan de voornoemde Juffr. Catharina
74. Fredericks gelegateerde sullen moeten presteren.

75. Eijndelijck reserveert hij testateur aan sigh de magt
76. omme onder sijn handgeschrift ofte simpele onder-
77. tekeninge, tot vermeerderinge, verminderinge ofte
78. veranderinge deses, soodanig te disponeren als hij
79. te rade sal worden omme mede van sulken kragt
80. te sijn als off dat selve hierinne ook vervat off
81. andersints wettig gepasseerd ware
82. 't gene voorsz. Staat verklaarde hij testateur
83. te wesen sijnen laatste wille, begerende dat deselve

84. naa sijn overlijden indien hij ongetrouwt ende sonder
85. wettige kind of kinderen naa te laten komt te
86. sterven, sal worden agtervolgt 't sij als testament so
87. levende (?), off soo niet, als codiciele off ander-
88. sints soo 't best sal konnen bestaan versoe-
89. kende hiervan instrument in behoorlijcke forma.
90. Aldus gepasseert binnen Amsterdam ter presentie
91. van Daniel Daniels ende Gerrit Rijnvis
92. als geloofwardige get(uigen) hiertoe verzogt
Floris Raap
Daniel Daniels
Gerrit Rijnvis
M. Servaas, nots.
hierin
23-05-1707 Floris Adriaansz Raap (~1663-†1737) als hoofdpersoon
Francois Adriaansz Raap (~1674-†1730) als broer
Anthony Adriaansz Raap (~1670-†1738) als broer
Dossier:

BSG 0002445

Geboorteregister Pieter Storm (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rijswijk [ZH]
periode: 10-09-1828
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeente Rijswijk
hierin
12-09-1828 Elisabeth den Exter (~1797-†1854) als moeder
Pieter Storm (*1828-†1906) als kind
Willem Storm (~1792-†1836) als vader
Dossier:

BSO 0000035

Overlijdensregister Jitske Sytzes van der Wiel (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 01-08-1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
03-08-1826 Jitske Sytzes van der Wiel (*1824-†1826) als overledene
Dossier:

BSO 0000044

Overlijdensregister Wieger Gerks Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 05-12-1863
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
07-12-1863 Wieger Gerks Hoekstra (*1829-†1863) als overledene
Dossier:

BSG 0004137

Geboorteregister Saapke feddema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15-12-1828
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1009, blad 074
hierin
15-12-1828 Saapke Feddes Feddema (*1828-†1878) als kind
Fedde Freerks Feddema (*1797-†1886) als vader
Trijntje Tabes Hoekstra (*1800-†1882) als moeder
Dossier:

BSO 0000049

Overlijdensregister Sybren Gerks Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 07-09-1843
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
09-09-1843 Sybren Gerks Hoekstra (*1843-†1843) als overledene
Dossier:

BSO 0000092

Overlijdensregister Meindert Jacobs Meijer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13-04-1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
14-04-1886 Meindert Jacobs Meijer (*1817-†1886) als overledene
Dossier:

BSH_0001470

Huwelijksregister Frederik Johannes van Ee en Wilhelmina Hendrika Coeleveld (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Hertogenbosch [NB]
periode: 23-09-1871
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Brabants Historisch Informatie Centrum
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 50.083, inventarisnr.: 3974
hierin
23-09-1871 Hendrikje van Zanten (-) als moeder bruid
Frederik Johannes van Ee (*1843-†1875) als bruidegom
Wilhelmina Hendrika Coeleveld (*1841-†1915) als bruid
Johannes Koeleveld (-) als vader bruid
Hermina Johanna Scheever [Schδffer] (*1807-†1902) als moeder bruidegom
Gijsbert van Ee (*1805-†1878) als vader bruidegom
Dossier:

BSO 0003914

Overlijdensregister Frederik Johannes van Ee (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 23-05-1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 481, inventarisnr.: 452
hierin
24-05-1875 Frederik Johannes van Ee (*1843-†1875) als overledene
Dossier:

BSH_0001469

Huwelijksregister Johannes Jacobus Hendrik Vernet en Emerentie van der Lek (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Woerden [ZH]
periode: 19-02-1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 481, inventarisnr.: 333
hierin
19-02-1875 Neeltje Zaadkamp (*1825-) als moeder bruid
Johannes Jacobus Hendrik Vernet (*1854-) als bruidegom
Dirk van der Lek (*1814-) als vader bruid
Jan Hendrik Vernet (*1826-†1895) als vader bruidegom
Johanna Petronella Velthuijsen (*1827-†1904) als moeder bruidegom
Emerentie van der Lek (*1854-) als bruid
Dossier:

BSH_0001467

Huwelijksregister Gerrit Molenaar en Cornelia Blok (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Jaarsveld [UT]
periode: 12-10-1855
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 481, inventarisnr.: 850
hierin
12-10-1855 Arie Blok (*1801-) als vader bruid
Cornelia Oskam (*1791-†1864) als moeder bruidegom
Cornelia Blok (*1835-) als bruid
Gerrit Molenaar (*1791-†1828) als vader bruidegom
Gerrit Molenaar (*1829-) als bruidegom
Fijgje Lakerveld (*1805-) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0001476

Huwelijksregister Matthijs Groenewegen en Alida Sophia Swiebel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 16-09-1874
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: fiche 398, afbeelding 4
hierin
16-09-1874 Elisabeth Sophia Soesdorp (*1820-) als moeder bruid
Matthijs Groenewegen (*1852-†1903) als bruidegom
Christiaan Johannes Groenewegen (*1805-†1872) als vader bruidegom
Dirk Frederik Swiebel (*1811-†1874) als vader bruid
Alida Sophia Swiebel (*1851-†1919) als bruid
Maria Elisabeth Philippina Keyzer (*1813-) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0003925

Geboorteregister Matthijs Groenewegen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 16-08-1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: fiche 313, afbeelding 33
hierin
19-08-1852 Christiaan Johannes Groenewegen (*1805-†1872) als vader
Maria Elisabeth Philippina Keyzer (*1813-) als moeder
Matthijs Groenewegen (*1852-†1903) als kind
Dossier:

BSG 0003926

Geboorteregister Alida Sophia Swiebel (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 02-11-1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: Fiche 305, afbeelding 29
hierin
03-11-1851 Dirk Frederik Swiebel (*1811-†1874) als vader
Alida Sophia Swiebel (*1851-†1919) als kind
Elisabeth Sophia Soesdorp (*1820-) als moeder
Dossier:

BSO 0003990

Overlijdensregister Christiaan Johannes Groenewegen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 01-07-1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: fiche 438, afbeelding 9
hierin
03-07-1872 Christiaan Johannes Groenewegen (*1805-†1872) als overledene
Dossier:

BSO 0003926

Overlijdensregister Alida Sophia Swiebel (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 24-04-1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: fiche 1664, afbeelding 7
hierin
28-04-1919 Alida Sophia Swiebel (*1851-†1919) als overledene
Dossier:

BSO 0003922

Overlijdensregister Teuntje van Emmerik (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 22-08-1950
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: fiche 2395, afbeelding 26
hierin
23-08-1950 Teuntje van Emmerik (*1877-†1950) als overledene
Dossier: