Bronnen Bronnen
Bronnen

AS 00000007

Akte Schepenen Singel (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 25-11-1632
Archiefnaam: Archief van de Schout en Schepenen
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Singel
Straatnaam in bron: Koningsgracht (OZ)
Omschrijving: De Raap in de gevel, huis en erf

AS 00000008

Akte Schepenen Keizersgracht (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 03-06-1626
Archiefnaam: Archief van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21613406
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Keizersgracht
Straatnaam in bron: Keizersgracht (OZ)
Omschrijving: Erf
hierin
03-06-1626 Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647)
Dossier:

AS 00000009

Akte Schepenen Keizersgracht (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 05-05-1689
Archiefnaam: Archief van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21638129
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam in bron: Keizersgracht (OZ)
Omschrijving: Huis
f 8575:-
Ct[contant]
Wij Dirck Pater en Daniel Bernard
schepenen in Amsterdam oirconden en kennen,
dat voor ons gecompareert zijn de heer Barent
Willem Ploos van Amstel, raed in de vroedschap
ende schepen der stad Uijtrecht, en vrouwe
Catharina Raep, echteluijden, voor twee darde
parten; Do[dominee] Anthonius Lambergen, rector der
schoole tot Doccum ende Anna Marswal, oock
echteluijden, voor een sesde pt[part].; ende Bernardus
Monsma, burger hopman ende Mr[Meester] chirurgijn
tot Bolswaert, soo in qualité van vader en wettige
voorstander van sijne twee kinderen bij zalr[zaliger] Winanda
Vogelsang in huwelijk geprocreërt, als vermogens
het decreet en approbatie, bij de heeren Burgermrn[Burgermeesteren]
Schepenen ende Raeden der voorsz[voorszegte] stede Bolswaert
ten dezen specialijk verleent, den 20 aprl[april] laestleden
ons schepenen vertoont en in het schepenenminut
regr[register] ter secretarie alhier ƒo[folio] 20 geregt[geregistreet], voor het
overige sesde part: Ende gelieden vercogt, opgedragen
en quijtgeschouden te hebben aen Hendrik Teijler,
coopman alhier, een huijs ende erve, staende ende
image name: A09170000154b.jpg
original page number: 2
141
22
leggende aen de oostzijde van de Keijsersgraft
tegen over de wester vleeshal, daer lendenen
van zijn, de vrouwe wede[weduwe] Nellesteijn, met een
gemeene muur, ende aen het voorste getimmerte
een gemeene loode goot mitsgaders verder met
een gemeene schuttinge, aen de noordzijde, ende Do[dominee]
Isacq de la Maire, bedienaer des goddelijken
woords alhier, met een gemeene muur voor, ende
verder aen de sael op zijn uijtterste grond, als ook
wijders, met een gemeene schuttinge den de zuijdzijde
streckende voor van de straet tot achter aen de
voorn[voornoemte] ve[vrouwe] wede[weduwe] Nellesteijn, mede met een gemeene
schuttinge: zullende de cooper wegens het
secreet hem moeten reguleren naer de keure dezer
stede, ende oock te vreden moeten zijn met de
regenwaters back, soo die, ’t zij gemeen met de
ve[vrouwe] Nellesteijn, off anders soo die bevonden mag
werden, als mede sijn water moeten vangen en
lijden op en over sijn eijgen grond. Voorts in allen
schijne het zelve huijs en erve ter voorn[voornoemte] plaetse
gelegen is, ende dat nog onder de conditien, daer
op de erven vande stad aldaer eertijds uijtgegeven
ende vercogt zijn, ook vervolgens hetzelve erff
aen de heer Adriaen Pietersz Raep, Raed ende
presiderende Schepen dezer stad, haerder compten[comparanten]
groot en overgroot vader respective den 3e junii
1626 opgedragen, mitsgaders naderhand, al meer
dan dartig jaeren geleden volgens de bescheiden
daer van zijnde, nog een roede lengte ter breete
van het voorsz[voorszegte] erff daer aengekomen is, ende
nu mede vercogt werd, soo als het voorsz[voorszegte] perceel
beheijnt ende betimmert staet. Ende zij
comparanten gelieden, voor elx portien, daer van
al voldaen en wel betaelt te zijn den laetsten
image name: A09170000155a.jpg
original page number: 3
penning met den eersten; soo dat sijlieden
daeromme soodaenig als principalen, ende nog
de voorsz[voorzegte] heer Barent Willem Ploos van Amstel
met vrouwe Catharina Raep, van dezer haere
man ten dezen geassisteert, ende sooveel nood
geauthoriseert, oock voorde gemelte twee zesde
parten, als borgen (onder renunciatie van de
beneficien van excussie, ordre ende divisie
mitsgaders sij Catharina Raep nog van het
senatus consultum vellejanum, ende de keure
dezer stede, mede brengende dat vrouwen geen
borgen en mogen werden, off haer voor andere
verbinden, als sig daer van, ende aengaende de
verdere kracht der zelver, wel onder recht houdende
beloofden, onder het verband van hunne persoonen
en alle hunne en der voorsz[voorszegte] kinderen goederen
roerende, onroerende presente ende toecomende,
't voorsz[voorszegte] huijs en erve in manieren als boven
te vrijen en vrij te waeren jaer en dag, als men
in gelijke schuldig is te doen, en alle oude
brieven aff te nemen; des beloofden de voorsz[voorszegte]
Anthonius Lambergen met Anna Marswal
sijn huijsv:[huijsvrouw] ende Bernardus Monsma, elx
soo veel dezelve betreft, de voorsz[voorszegte] haere borgen
weder te bevrijden, onder gelijk verband als vooren
sonder arg off list. In oirconde dezen brieve
bezegelt met onze zegelen, den 5e Maji 1689.
hierin
05-05-1689 Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647)
Dossier:

AS 00000010

Akte Schepenen Keizersgracht (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 03-05-1661
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21626902
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam in bron: Keizersgracht (OZ)
Omschrijving: Huis en erf
Vercoft ƒ 18500.
ende
Wij Joan Hinlopen ende Jacob Bordel Schepenen in
Amsterdamme oirconde ende kennen dat voor ons
gecompareert is Mr. Albertus Becker adv[advokaat] voor
de Ed:[Edele] hove van Utrecht als getrout hebbende
Maria Raep dochter van wijlen Floris Raep zal[zaliger]
voor d' eene helfte en
noch
als procuratie hebbende
van D[dominee] Cornelius a Diemerbroek predicant tot
Reenen als getrout hebbende Margareta Floris Raep de
dochter vande versz[verszegte] Floris Raep zal[zaliger]
voor d'andere helft,
volgens de
procuratie daer van zijnde gepasseert voor Johan
Gilpijn nots[notaris] tot Renen voorn[voornoemt] den 10 decemb[decembris] 1660.
ons schepenen vertoont ende in 't procuratie boek
ƒ[folio] 67 verso geregistreert ende geliede in dier qualite
vercoft opgedragen ende quijtgeschouden te hebben
Machteltje Paters wede[weduwe] wijlen Johannes Wijbrants
een huijs ende erve staende ende gelegen op de
Keijsersgraft aen de Oostzijde, belent ten zuijde
Mr. Antonius van Voorst adv[advokaat] voor de versz[veszegte] hove nomine
uxoris voor twee derde parten ende Pieter Vogelesangh
quartier meester in Vrieslant nomine uxoris
voor 't resterende derde part en ten noorden Adriaen
ende Floris Raep ijder voor de helft, ten weder zijde
met gemeene muijren, schuttingh, lode gooten
regenback, secreet ende schoorsteenen respective
streckende voor van de Keijsersgraft tot achter
aen het erve vande wede[weduwe] van Guillielmo Bartolotti
toe groot ende cleijn in allen schijn als het versz[verszegte]
huijs mette thuijn en erve aldaer jegenwoordig
gelegen is, beheijmt ende betimmert staet ende
vorders volgens de conditie als desen erve bij de
versz[verszegte] Floris Raep gecoft is, sonder dat de coperen
ijets sal hebben te pretenderen dat dit versz[verszegte] huijs
langer ofte hoger moeste betimmert sijn als de
selve conditien zijn mede brengende, ofte datter—
ijetraels in de gemeene muijr moeste geankert
ofte eenigsints gemaekt zijn, ende sij comparanten
inde versz[verszegte] qualite gelieden soo dat sij daeromme
in dier qualite als principael d'heere Pieter
Adriaensz Raep, rekenmeester deser stede ende
Floris Raep (mede Comparerende) als borgen
belooffden (onder 't verbant van alle hunne ende
de versz[verszegte] Becker daer ende boven van alle des versz[verszegte]
Diemerbroeks goederen roerende, etc[etcetera] t voorsz[voorzegte] huijs
ende erve te vrijen ende vrij te waeren jaer ende
dach als men in gelijcken schuldigh is te doen ende alle
oude brieven aff te nemen, eens belooffden, etc[etcetera]
zonder arch, etc[etcetera] In oirconde de 3 maij
1661
hierin
03-05-1661 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656)
Dossier:

AS 00000011

Akte Schepenen Erven Floris Adriaensz Raap/Westerstraat (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17-05-1658
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Inventarisnr.: arch.nr. 5062, inv.nr. 50
Scannummer: NL-SAA-21625588
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam in bron: Anjeliersgracht (ZZ)
Omschrijving: De Zwarte Os in de gevel, huis en erf
verkoft ƒ. 3800„-
h.d.
11
11.
Wij Joachim Rendorp ende Jacob Jacobsz Hinloopen
Schepenen in Amsterdam oirkonden ende kennen, dat voor
ons gecompareert sijn Adriaen Willemsz Raep ende
Fredrick Sijmonsz van Huijssen als testamentaire voogden
neffens Rombout
Hudde den selven ver¬
vangende ende daer¬
voor instaende)
van den drie minderjarige kinderen van zaliger Floris Adri¬
aensz: Raep, ende nogh als procuratie hebbende van Do[dominee] Cornelis
a Diemerbroeck predicant tot Rhenen, Pieter Eeckes Vogelesang
wonende tot Aelsem in Vrieslant, ende mr[meester] Albertus Becker Advt[advocaat]
voor den Hove van Utrecht, als mannen ende voogden van hare
respective huijsvrouwen Grietje, Annetje ende Marritje Raep
gepasseert voor den Notaris Jacobus Hellerus op den 20. Decemb[December] 1656
ons schepenen vertoont , item nogh als procuratie hebbende van
mr[meester] Antonis van Voorst mede Adv[advocaat] voor den voorsz[voorszegte] hove van Utrecht
als man ende voogt van Catharina Floris Raep
en gepasseert voor den voorsz[voorszegte] notaris Hellerus op den 25 Januarij 1658
ons schepenen beijde vertoont
alle kinderen ende
erfgenamen van den
voorn[voornoemte] Floris Adri¬
aensz Raep.
ende gelieden in dier qualite (dogh
int' regard van de voorsz[voorszegte] drie onmondige kinderen uijt
crachte van de autorisatie hen ten desen bij schepenen deser stede
op hun request verleent den 27 Januarij 1658 ons schepenen
vertoont ende int' schepen minut register alhier fol [folio]241
geregistreert) vercoft, opgedragen ende quijtgescholden te hebben
Annetje Jans wed[weduwe] van Floris Ardriaensz Raep, een
huijs ende erve staende ende gelegen op de suijtsijde vande
Angeliersgragt, daer de Swarten Os in de gevel staet, en
lendenen van sijn ofse plaesten te westen, Beatrix Lievens to¬
backvercoopster wed[weduwe] van Gerrit Hendricksz ende Hans Gerritsz
biscuijtbackker te samen aen de oostseijde, ende Evert Joosten
aen de westseijde streckende voor van de straet tot achter aen de
erven van d' heer oud burgermeester Antonij Oetgens van Waveren
welverstaende dat de cooperliede schiftinge aen de westsijde alleen
ende in t' geheel sal moeten onderhouden. Voorts vrij huijs ende
erve, in allen schijne t'selve aldaer gelegen is, beheijmt ende
betimmert staet. Ende sij comparanten gelieden daeraf al voldaen
ende wel betaelt etc.[etcetera] soo dat hij daeromme in de voorsz[voorszegte] qualite
als principalen, d' sr[sieur (heer)] Pieter Adriaensz. Raep rekenmr[rekenmeester] (mede com¬
parerende) en de voorsz[voorszegte] Adriaen Willemsz Raep in sijn prive als borgen
beloofden (onder t' verbant van alle hunne goederen roerende, onroe¬
nende, present ende toecomende) t' voorsz[voorszegte] huijs ende erve in maniere
voorseijt te vrijen ende vrijewaren jaer ende dagh, als men in
gelijcken schuldigh is te doen, ende alle oude brieven af te nemen. Des
beloofden etc[etcetera]. Sonder arg en list. In oirkonde, etc[etcetera] den
17. Maij 1658
hierin
17-05-1658 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als verkopers
Anna Jansdr. Ambrosius [1744] (*1618-†1678) als koper
Dossier:

AS 00000012

Akte Schepenen Nieuwendijk (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 31-08-1613
Archiefnaam: Akte van de Schout en Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21578912
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Nieuwendijk
Straatnaam in bron: `Nieuwendijk
Omschrijving: Het Waterlands Wijf uithangend, huis
Omschrijving (vervolg): en erf, over het Sint Pietersscheepje
hierin
31-08-1613 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656)
Dossier:

AS 00000013

Akte Schepenen Keizersgracht (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 25-05-1618
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21609195
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Keizersgracht
Straatnaam in bron: Keizersgracht (WZ)
Omschrijving: Erf, park D
hierin
25-05-1618 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656)
Dossier:

AS 00000014

Akte Schepenen Keizersgracht (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 15-05-1621
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21611265
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Keizersgracht
Straatnaam in bron: Keizersgracht (OZ)
Omschrijving: Huis en getimmerte
hierin
15-05-1621 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656)
Dossier:

AS 00000015

Akte Schepenen Keizersgracht (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 24-04-1623
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21612273
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Keizersgracht
Straatnaam in bron: Keizersgracht (OZ)
Omschrijving: Huis en getimmerte

AS 00000016

Akte Schepenen Keizersgracht (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 03-06-1626
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21613408
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Keizersgracht
Straatnaam in bron: Keizersgracht (OZ)
Omschrijving: Erf
hierin
03-06-1626 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656)
Dossier:

AS 00000017

Akte Schepenen Geldersekade (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 05-11-1599
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21599761
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Geldersekade
Straatnaam in bron: Lastage
Omschrijving: Erf, aan de Waalkant belend een steegje

AS 00000018

Akte Schepenen Spuistraat (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 03-05-1657
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21624964
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Spuistraat
Straatnaam in bron: Nieuwezijds Achterburgwal
Omschrijving: 2/9 huis en erf
hierin
03-05-1657 Adriaan (mr) Willemsz Raap [1787] (~1619-†1667)
Margriete Willemsdr. Raap [1791] (~1627-1692)
Pieter Willemsz Raap [1790] (*1623-†1678)
Rombout (Mr) Hudde [1821] (~1620-†1679)
Dossier:

AS 00000019

Akte Schepenen Singel (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 03-05-1657
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21624897
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Singel
Straatnaam in bron: Rouaansekade
Omschrijving: 2/9 huis en erf, tussen Jan Rodenpoortsstoren en
Omschrijving (vervolg): Lijnbaansbrug
hierin
03-05-1657 Margriete Willemsdr. Raap [1791] (~1627-1692)
Adriaan (mr) Willemsz Raap [1787] (~1619-†1667)
Pieter Willemsz Raap [1790] (*1623-†1678)
Rombout (Mr) Hudde [1821] (~1620-†1679)
Dossier:

AS 00000020

Akte Schepenen Amstel (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 18-05-1677
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21585219
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Amstel
Straatnaam in bron: Amstel (WZ)
Omschrijving: Tuin en huizinge, buiten de Weeperpoort
Omschrijving (vervolg): op het Oetgenseiland (Oetjenseiland)
hierin
18-05-1677 Maria Florisdr. Raap [1725] (*1615-†1680)
Dossier:

AS 00000021

Akte Schepenen Nieuwezijds Voorburgwal (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17-08-1640
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21581730
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Nieuwezijds Voorburgwal
Straatnaam in bron: Nieuwezijds Voorburgwal (WZ)
Omschrijving: De Blauwe Kluis, huis en erf, tegenover de
Omschrijving (vervolg): paardenstal
hierin
17-08-1640 Pieter Adriaansz Raap [1715] (~1581-†1666)
Dossier:

AS 00000022

Akte Schepenen Valckenierstraat (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20-10-1729
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21663234
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Valckenierstraat
Straatnaam in bron: Baangracht
Omschrijving: Erf, bij het Roeterseiland
hierin
20-10-1729 Abraham Raap [4375] (-†1747)
Dossier:

AS 00000023

Akte Schepenen Engelsesteeg (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 06-12-1759
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21685099
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Engelsesteeg
Straatnaam in bron: Engelsesteeg (ZZ)
Omschrijving: Gotenburg uithangend, 2 huizen en erven,
Omschrijving (vervolg): ongeveer in het midden
hierin
09-12-1759 Adriaan Floris Raap [5272] (*1720-†1788)
Dossier:

AS 00000024

Akte Schepenen Engelsesteeg (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 31-10-1765
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21690289
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Engelsesteeg
Straatnaam in bron: Engelsesteeg
Omschrijving: Huis en erf, circa in het midden
hierin
31-10-1765 Adriaan Floris Raap [5272] (*1720-†1788)
Dossier:

AS 00000025

Akte Schepenen Hemelrijk (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 31-10-1765
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21690609
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Hemelrijk
Straatnaam in bron: Hemelrijk
Omschrijving: Achterhuis en erf, bij de Engelsesteeg
hierin
31-10-1765 Adriaan Floris Raap [5272] (*1720-†1788)
Dossier:

AS 00000026

Akte Schepenen Prinsengracht (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27-01-1778
Archiefnaam: Akte van de Schepenen
Scannummer: NL-SAA-21700856
Soort akte: Kwijtscheldingsregister
Straatnaam: Prinsengracht
Straatnaam in bron: Prinsengracht
Omschrijving: Huis en erf, tussen Molenpad en Runstraat
hierin
27-01-1778 Adriaan Floris Raap [5272] (*1720-†1788)
Dossier: