Bronnen Bronnen
Bronnen

NA 00000073

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 29-03-1743
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U200a001
Onderwerp: Procuratie
Notaris: W.A. van Bohell

NA 00000074

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 08-10-1762
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U205a017
Onderwerp: Protest
Notaris: L. van der Pauw

NA 00000075

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 01-11-1762
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U205a017
Onderwerp: Protest
Notaris: L. van der Pauw

NA 00000076

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 04-09-1775
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U205a029
Onderwerp: Procuratie
Notaris: L. van der Pauw
No. 4515
67

Op huyden den 4en September
1775 compareerde voor mij Luyt van
der Pauw, notaris 's Hoofs van Utrecht .. ende de
getuygen nabenoemt hiertoe versogt
vrouwe Willemina Aletta Kien, wede boedel-
harsten en lijftochteyge van wijlen den weled[el]. Gestr[enge]
Heer Jan van Voorst, in leeven oud directeur gene-
raal van Neederlands Africa, die te kennen
gevende dat onder andere goederen en effecten
tot den boedel van haare overleeden man
zal[ige]r meede was behorende seekere actie
op de Oost Indische Compagnie deser landen,
groot in capitaal drie duysend guldens
waarop thans het divident over den jaare
1775 gesteld, ten goede en verscheenen was
tot twaalf en een half percent, uytmakende
een somma van driehondert vijf en seeventig
guldens tot het obtineeren en ontfangen van welk

-2-

gesegde divident en die bij vervolg zouden
te goede komen soo meede de verscheenen in-
tresten van sodanige recepissen ten lasten van
eerste gemelde O.I. Compagnie, als ten naame
van voorn[oemd]e Jan van Voorst zijn staande
wierd gerequireert, dat zij comparante ymand
gecalificeerde weshalvers de comparante bij dese
verklaarde te constitueeren en magtig te
maken den weled[el]e Heer Adriaan Floris
Raap, Directeur van den Levantschen han-
del en wonende binnen Amsterdam
specialijk omme van weegen haar trouwe
comp[ara]nte zigh te vervoegen ten plaatse daar
zulx behoord en aldaar te vorderen beta-
lingen van't voorsz[egd]t verschenen divident en
andere verscheenen intresten en zulx bij
vervolg te doen, wanneer het zelve zal worden
vereyscht, de penningen desweegens te ontfangen

-3-

Daarvoor te quiteeren en generalijk
alles te doen, presteeren en verrigten
dat ten deese zal worden gerequi-
reerd, ende vrouwe comparante zelf
present zijnde, zoude moeten doen
en presteeren; belovende voor vast
bondig en van waarde te zullen houden
t geene den heer geconstitueerde
in deeze zijne qualiteit zal hebben ge-
daan en verrigt, ten fine voorschreeven,
verbindende haare persoon en goe-
deren deselve stellende en submit-
teerende als na rechten.
Consenteerende van 't voorsegde
acte ommen te konnen dienen zoo en
waar het behoord. Die deese is.

-4-

Aldus gedaan en gepasseert binnen
Utrecht ter presentie van Jan Post Jansz,
makelaar alhier en Ernestus van Goudoe-
ver als getuygen/

w.g. W.A. Kien
Wede Van Voorst
Jan Post Jansz.
E. v. Goudoever
L. van der Pauw,
not[ari]s

NA 00000077

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 16-08-1783
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U236a012
Onderwerp: Kwitantie
Notaris: J. Klemme

NA 00000078

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 18-01-1782
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U247a019
Onderwerp: Scheiding
Notaris: D.W. van Vloten

NA 00000079

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 28-04-1738
Archiefnaam: Notariele akte
Onderwerp: Procuratie
Notaris: C. Aleman
Blad 1
Procuratie
ad negotia
van
Jacobus Stevens
en desselfs huysvrouw
Trijntje Jans
op de E[dele]
Adrianus Raaep

april 28
1738

Blad 2

1 Op den 28e april 1738 compareerde voor
2 mij, mr Cornelis Aleman, openbaar notaris
3 voor den Hove van Hollandt geadmitteert
4 residerende tot Enchuysen ende nagen[oemde]
5 getuygen, de eerbare Trijntje Jans, nage-
6 latene dogter en erfgenaem van haer vader
7 Jan Chardes (bij desen soo veel noodt[zakelijk] gead-
8 sisteert bij haer tegenwoordige man
9 Jacobus Stevens) welke comparanten alhier
10 woonagtig, verklaerden en wel speciaal de eerste compa[rant]
11. Trijntje Jans, als een tiende part
12 mede erfgenaem ex testamento van
13 Hendrik Beerents in leven scheede-
14 maker binnen Leeuwaerden
15 te constitueren en volmagtig te maken
16 de E[dele} Adrianus Raep, meester-
17 paruykemaker tot Leeuwaerden voorn[oemd]
18 ome uyt hunner constituanten name
19 niet alleen te teykenen de coopbrieven
20 der verkogte vastigheden, maar ook zelfs
21 de penningen uyt voorn[oemde] verkogte vastig-
22 heden van opgem[elte] Hendrik Beerents geprocedeert
23 te ontvangen en daer voor quitantie
24 te passeren, ende generalijken diesaan-
25 gaende te doen en te verrigten dat
26 gerequireert mogte worden, en dat de
27 constituanten zelf present zijnde souden

Blad 3
28 kunnen ofte meugen doen, schoon daer-
29 toe nader of ampelder last vereysend
30 wierde, als houdende hetzelve doen
31 hier inne uytgedrukt, met magt van
32 substitutie en belofte van approbatie
33 onder verbandt van hunne respect[ievelijke]
34 perzoonen en goederen als na regten.
35 Aldus gedaan en gepasseert in presentie
36 en ten overstaen van Gerrit Swart
37 en Jan Backer als getuygen van
38 geloove hiertoe verzogt ten oirko[nde?]
39 getekent
40 w.g. Jacobus Stevens
41 Dit merk + stelde Trijntje Jans
42 w.g. Gerryt Swart
43 w.g. Jan Backker
44 Cornelis Aleman (nots)

BO 00000008

Amsterdamse Hofjes (Boek)
Plaats: Amsterdam [NH]
Uitgegeven: 1965
Schrijver: H.W. Alings
Afmetingen: 140 pagina's

BSO 0004144

Overlijdensregister Jurjen Jans Douma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26-01-1889
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
26-01-1889 Jurjen Jans Douma [4144] (*1820-1889) als overledene
Jan Douwes Douma [4145] (*1774-1849) als vader
Betske Jacobs Douma [4146] (*1778-1833) als moeder
Dossier:

BSH_0002800

Huwelijksregister Antje Roelofs Dantuma en Bodes Jacobs de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 28-06-1858
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: toegangsnr.: 30-26, invenatarisnr.: 2016
hierin
28-06-1858 Bodes Jacobs de Vries [7319] (*1832-1896) als bruidegom
Antje Roelofs Dantuma [23] (*1821-1912) als bruid
Dossier:

CS 0000001

Criminele sententie (Criminele sententies)
Akteplaats: Utrecht [UT]
Datering: 20-12-1606
Archiefnaam: Criminele sententies
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 239-1, inventarisnr.: 99-05
Delict: Delict
Straffen: Proceskosten, geldboete

D 0007320

Doopboek Pieter Hendricxz (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 04-10-1634
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leids Archief
Gezindte: Nederlands Hervormd
Kerk: Pieterskerk
hierin
04-10-1634 Pieter Hendricxz [7320] (~1634-) als kind
Cornelis Hendricxz [7294] als vader
Lysbeth Raap [7288] als moeder
Dossier:

RA 0006769

RA Rouwadvertentie Francisca Geertruida Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Breda [NB]
Datum: 23-06-2009
Naam krant: BN De Stem
Ontvangen van: www.mensenlinq.nl
hierin
23-06-2009 Francisca Geertruida Raap [6769] (*1938-2009) als overledene
Dossier:

RA 0001049

RA Rouwadvertentie Aaltje Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Datum: 24-02-2010
Naam krant: Leeuwarder Courant
Ontvangen van: www.mensenlinq.nl
hierin
24-02-2010 Aaltje Raap [1049] (*1921-2010) als overledene
Dossier:

RA 0000874

RA Rouwadvertentie Janke Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Assen [DR]
Datum: 22-11-2010
Naam krant: Dagblad van het Noorden
Ontvangen van: www.mensenlinq.nl
hierin
22-11-2010 Janke Raap [874] (*1953-2010) als overledene
Dossier:

RA 0001171

RA Rouwadvertentie Sjoerd Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Dokkum [FR]
Datum: 24-01-2010
Naam krant: Leeuwarder Courant
Ontvangen van: www.mensenlinq.nl
hierin
24-01-2010 Sjoerd Raap [1171] (*1935-2010) als overledene
Dossier:

RA 0000872

RA Rouwadvertentie Lammechiena Adriana Jacomina Waverijn (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Assen [DR]
Datum: 27-01-2011
Naam krant: Dagblad van het Noorden
Ontvangen van: www.mensenlinq.nl
hierin
27-01-2011 Lammechiena Adriana Jacomina Waverijn [872] (*1923-2011) als overledene
Dossier:

RA 0000902

RA Rouwadvertentie Martje Tetje Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Hoogkerk [GR]
Datum: 05-04-2011
Naam krant: Dagblad van het Noorden
Ontvangen van: www.mensenlinq.nl
hierin
05-04-2011 Martje Tetje Raap [902] (*1921-2011) als overledene
Dossier:

RA 0000449

RA Rouwadvertentie Trijntje Fennema (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Veenwouden [FR]
Datum: 21-07-2011
Naam krant: Leeuwarder Courant
Ontvangen van: www.mensenlinq.nl
hierin
21-07-2011 Trijntje Pieters Fennema [449] (*1932-2011) als overledene
Dossier: