Bronnen Bronnen
Bronnen

NA 00000082

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 04-08-1662
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 563
hierin
04-08-1662 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier:

NA 00000083

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 16-10-1662
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 185
hierin
16-10-1662 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier:

NA 00000084

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 25-08-1665
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 330
hierin
25-08-1665mr Willem Adriaansz Raap [1800] (~1657-1706)
Dossier:

NA 00000085

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 25-08-1665
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 330
hierin
25-08-1665mr Willem Adriaansz Raap [1800] (~1657-1706)
Dossier:

NA 00000086

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 27-11-1666
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 517

NA 00000087

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 01-12-1668
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 245
hierin
01-12-1668 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier:

NA 00000088

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 01-12-1668
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 245
hierin
01-12-1668 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier:

NA 00000089

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 27-05-1669
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 714
hierin
27-05-1669 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier:

NA 00000090

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 05-04-1763
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 3898

NA 00000091

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 04-06-1669
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 445
hierin
04-06-1669 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier:

NA 00000092

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 05-11-1670
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 704
hierin
05-11-1670 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier:

NA 00000093

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 16-01-1672
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 364

NA 00000094

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 22-09-1672
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 523

NA 00000095

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 20-10-1673
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 705
hierin
20-10-1673 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier:

NA 00000096

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 27-04-1675
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 526

NA 00000097

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 05-07-1678
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 533
hierin
05-07-1678 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier:

NA 00000098

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 06-07-1678
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 68

NA 00000099

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 03-12-1679
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 910
hierin
03-12-1679 Floris Adriaansz Raap [1293] (~1663-1737)
Dossier:

NA 00000100

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 27-03-1680
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 911
hierin
27-03-1680 Floris Adriaansz Raap [1293] (~1663-1737)
Dossier:

NA 00000101

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 12-09-1680
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: 829
Onderwerp: Leerovereenkomst
Notaris: Daniel van Oossche
Op huyden den 12e September 1680
compareerden voor mij Daniel van
Oossche, openb[aar] not[ari]s d'H[agen]_ Adrijaen
Raep, out schepen ende Vroetschap der
stede Gorikum ter eenre ende d'H[eer]
Abraham van Wouw, aphoticaris alh[ier]
ten anderen zijde. Te kennen gevende sij
comparanten dat sij metten anderen verdragen
ende overeen gecoomen waren sulck sijl[ieden]
verclaerden te doen bij desen namentlijk
dat Floris Raep, des eersten comparants min-
derjarige soon bij den tweeden comp[arant] in
sijn dienst op sijne winkel sal wesen
ten tijt van vijff jaren ingegaen met primo mey
1679 en uytgaan mey 1684 ende dat de
eerste comparant deselven sal leeren ende ins-
strueren inde simplicicia ende composita, soo
sonder daervan yets t'onthouden, nae de const vereyst wert ende hem voorts
versorgen gedurende deselve tijt van kost, dranck
ende slaepplaets met al 't geen daertoe behoort.
Daer jegens sal de voorsz[egde] Floris Raep gehouden
sijn de voorsz[egde] winckel wel ende behoorlijck waer
te nemen ende de tweede comp[aran]t daer inne
ende desaengaende alle goede en getrouwe
diensten te doen ende in special[ijck] oock de vijsels,
pannen, ketels, schalen, decksels ende als winck-
kel dependeren, te schueren ende schoon te hou-
den, tenware hij Floris door het geven van
twee ducatons aen comp[aran]t jegenwoordigen dienst-
maecht ofte de dienstmaecht indertijt
tot 's selve schueren en schoon-
houden konde disponeren ofte bewegen
-2-
en sal de eerste comparant voorts aen
tweede comparant voor het jaerlijcks onder-
hout etc. van sijn soon betalen hondert
gulden ten XL [40] grooten het stuck 's jaers telkens
op primo mey precijs, wijders sal de
voors[zegde] Floris Raep gehouden sijn de voors[zegde] konst
hem geleert wordende voor sich te hou-
den, geen recepten aen ymant te reve-
leren of mede te delen ende voorts alles
dat secretesse vereyst bi sich te houden
en sich soo te dragen als een getrou eerlijk
jongman behoort ende toestaet sich
te dieneynde submitteren de art[ikelen] van
apoteckaris gildenbrieff alhier. Ende beloof-
de de eersten comparant bij manckement
van het selve (dat Godt verhoede) aen
tweede comparant te sullen vergoeden opleg-
gen ende betalen 't geen hij bij ontrou
ofte naelaticheyt van sijnen voorn[oemde]
soon te kort soude mogen coomen.
Tot naercominge van 't gene
voors[zegd] staet verclaerden de voorn[oemde] com-
parant te verbinden henne personen ende
goederen ten bedwangh van allen he-
ren hoven rechten ende rechtens ende
specialijk den Ed[achtbare] Hove van Hollant.
Aldus gedaen ende gepasseert ter plaetse
en tijds voorts in presentie van
-3-
Jacobus Bernien ende Daniel van Elst als
getuygen
w.g. Adriaen F. Raep
Abraham v. Wous
Daniel van Elst
Jacobus Bernien
D. van Oossche
not[ari]s publ[ique]
hierin
12-09-1680 Floris Adriaansz Raap [1293] (~1663-1737)
Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702)
Dossier: