Bronnen Bronnen
Bronnen

BR 0005073

Bevolkingsregister Willem Nicolaas Alexander van der Groen (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: 's-Gravenhage [ZH]
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
Inventaris: 73
Deel/blz: 229
hierin
16 oktober 1867 Magdalena Catharina Raap [4846] (*1867-†1943) als echtgenote
4 september 1868 Willem Nicolaas Alexander van der Groen [5073] (*1868-†1915) als hoofdpersoon
12 december 1895 Christiaan Frederik Marcus Pierre van der Groen [5074] (*1895-) als kind
28 januari 1902 Magdalena Anna van der Groen [5075] (*1902-) als kind
Dossier:

BR 0006440

Bevolkingsregister Anna Raap (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: 's-Gravenhage [ZH]
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
hierin
21 oktober 1882 Anna Raap [6440] (*1882-) als hoofdpersoon
Dossier:

BR 0006445

Bevolkingsregister Cornelis Raap (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: 's-Gravenhage [ZH]
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
hierin
14 oktober 1885 Cornelis Raap [6445] (*1885-†1967) als hoofdpersoon
Dossier:

BR 0006384

Bevolkingsregister Bauke Hermanus Kroon (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: 's-Gravenhage [ZH]
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
hierin
Bauke Hermanus Kroon [6384] (*1893-†1966) als hoofdpersoon
23 januari 1894 Lena Maartje Raap [6383] (*1894-†1962) als echtgenote
Dossier:

BR 0000478

Bevolkingsregister Folkert van Kampen (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: 's-Gravenhage [ZH]
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
hierin
18 september 1905 Jantje Raap [431] (*1905-†1983) als echtgenote
1 april 1906 Folkert van Kampen [478] (*1906-†1967) als hoofdpersoon
Dossier:

BR 0006375

Bevolkingsregister Hinke Raap (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: 's-Gravenhage [ZH]
Archiefnaam: Gemeentearchief Den Haag
hierin
9 mei 1910 Hinke (Hennie) Raap [6375] (*1910-†1987) als hoofdpersoon
Dossier:

BR 0000005

Afgeschermd (Brief)
Plaats: Voorschoten [ZH]
Datum: 31 december 2000
Behandeld door: Ruud Raap
Onderwerp: Notariele akte Cornelis Aleman 28-04-1738

NA 00000205

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 6 oktober 1659
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Onderwerp: Testament
Notaris: Frans Huytenbogaert
Copie I

1 In de Name onses heeren ende salichmakers
2 Jesu Christi Amen, in den jaere van der geboorte desselve
3 onses heeren duysent ses hondert negen en vijftich op den 6 oc-
4 tober des voormiddags omtrent 9 uyren compareerde voor mij Frans
5 Uytenboogaert Nots. Pub. Bij den hove van hollandt
6 op de nominatie der stadt Amsterdam geadmitteert binnen
7 deser Stede residerende en den getuygen naegenoemt Z.E.
8 Pieter Adrieanesse Raep Rekenmr. Deser stede mij not.s be-
9 kent gaende ende staende, sijn sinnen, memorie verstand
10 ende uytspraecke wel machtich ende ten vollen gebruyk
11 als dat uytsonderlijck bleek d'welcke overdenkende de
12 seeckerheyt des doodts ende de onseeckere uyre van dien
13 ende willene van sijne goederen, hem bij Godt Almachtich
14 genadelijcken disponeren, deswijle hij daartoe tijt
15 ende gelegentheid hadde, heeft daeromme uyt vrije wille
16 rechte wetenschap, ende welbedachten moede, soo hij seijde
17 gemaeckt, geordt ende gedispon.t sijn testament ende uyter-
18 ste wille in manieren en voegen hier na beschreeven.
19 Eerst bevelende sijne ziele in de ombegrijpelijke barmhertichheit
20 Godts ende sijn lichaem de Christelijke begraeffenisse ten za
21 liger opstandinge, heeft hij testateur gerevoceert, gecasseert
22 doot, ende bij desen te niete gedaan alle voorgaande testamenten
23 codicillen, donatiën ende alle andere laetste dispositiën bij
24 hem testateur voort data deses 't sij alleen ofte met ymande
25 andere gemaeckt, bekent ofte gepasseerd ende specialijker
26 het testament bij hem testateur op den 11 April 1657
27 voor den notaris Abbas ende getuygen gepasseert sullende
28 wel expressich dat deselve alle sullen sijn nul crachte
29 ende van onwaerde alsof die nooit gemaeckt en waeren
30 Ende opnieuw disponerende, heeft hij testateur gemaect
31 ende gelegiteert als hij maect ende legiteert bij desen aen
32 't aerme weeshuis in de Reperwijck de somma van f 300 ende
33 Magdalena Jacobsen bij hem testateur woonen f 1000
34 ses silvere lepels, een clein stuckje schilderij van 3 coninge
35 op een coper plaatje geschildert met een houte ebbe lijsje
36 een dosijn goede servetten, 2 tafellakens item een ke..?
37 staende in 't voorhuys twee porceleyne cleyne flessen staende
38 in de beste camer boven de groote stoel met 3 roode saeye
39 gordijnen met de valletjes en schoorsteen cleetjes en sonder
40 deeckentje ofte spreetje (spreitje), item noch een cleyn silver bekertje?
41 van wijlen Hillegont Tijsse haer moeije gecomen met twee
42 silvere gedopte croesen, ende een swarte lakensse mantel te
43 discretie van sijn testateurs erfgenaem oft erfgenaemen
44 ende daerenboven noch 50 gl eens tot roukledeeren, aen
45 Trijntje Dircs Spaer, bij hem testateur gewoont hebbende
46 ter discretie alsvooren, een bedde met sijn toebehooren met
47 porceleyne coppen staende op de achtercaemer op de oude ??
48 een half dosijn proceleyne langbeenen met een silvere been
49 drie silvere lepels, ende een swarte lakense mantel daerbij
50 50 gl eens tot rouclederen ende daerenboven noch alsulke
51 22 gl 10 st(uyvers) jaarl. Lijfrenten als hij testateur op slaen compto
52 tot haerlem 't haeren ljve heeft gecocht daervan de lijffrente
53 berust onder de voorseide Magdalena Jacobs haer moeije
54 ende noch 25 gl jaerlijckse lijfrente als hij testateur op den 21.
55 October 1653 alhier ter Rekencaemer te haren lijve heeft
56 gecocht ende daerenboven noch 12-10 jaerlijcks haer leven
57 lanck geduyrende ende lange bij sijn testateurs erf-
58 genaem ofte erfgenaemen te betalen samen in alles 50 gld
59 jaerl. Lijfrente met limitatie ende verbodt van dat sij die
60 niet sal mogen vercoopen, versetten, vervreemden ofte belasten
61 in enige manieren, noch dat deselve om eigene schulden
62 bij haer ofte haer man so sij comt te trouwen alrede
63 gemaeckt ofte noch te maken sullen werden aangesproken
64 gecommert ofte gearresteerd (veel min uytgewonnen).
65 ook willende dat die alleen sullen dienen tot haere alimentatie
66 ende onderhout ende in cas off sij ofte iemandt anders con-
67 trarie dede deselve vervallen sulen aen haer van moeye ofte
68 haer erffgenaemen mits de jaerlijckse lijffrenten imployerende tot
-----
II

1 haer onderhout ende anders niet maeckte ende lega-
2 teerde noch aen sijn broeders en susters kinderen yder alsulcke
3 lijfrenten, ingaende 't incomen van dien drien maenden nae
4 sijn testateurs overlijden ende eerder niet als hij op elck lijve
5 ofte op haare kinderen lijven gecogt heeft ende naer desen
6 noch soude mogen coopen, ende bij voor a..lijvigheyt van
7 Grietje Floris, sijn broeders dochter, wilde hij testateur
8 dat de 50 guld jaerlijcks op haer ende haar soon Stephanus Scho-
9 nings lijven gecogt coomen, ende geërft sullen worden bij haer
10 gesamentlijck naergelate kinderen etc. evenveel voor Stephanus
11 Schoning sijn moeder overleeft niet willende dat v.n. gelega-
12 teerde lijffrente ofte eenige van dien den voorseide sijn broeder
13 ofte susters kindern ofte kintskinderen eenichsints in
14 rekeninge bracht, ofte op haer naervolgende lega-
15 gecort sal worden, verbiedende voorts bij testateur
16 wel expresselyck ende general alle sijn testateurs broe-
17 ders en susters kinderen, kintskinderen, ende andere ende
18 aen elck van hen int bysonder de v.n. lijfrenten op elck lijve
19 gecocht ofte noch te coopen, noch oock de jaerl. Incomste
20 ofte lijfrenten van dien, tot egeenen tijde te vercoopen, ver
21 vreemden versetten, ofte ………………., te beswaren in
22 eeniger manieren, niet willende mede dat deselve sullen
23 sijn convenibel, arrestabel, evinoibel ofte epentabel voor
24 eenige schulden en lasten bij de voorn. Sijne broeders ende
25 susters kinderen ofte andere ofte derselver respecive man-
26 nen ende vrouwen alrede gemaeckt ofte noch te maecken,
27 als wel expresselijck begerende dat deselve gestadichlyck sullen
28 moeten strecken ende dienen tot haer eerlycke alimen-
29 tatie ende onderhout ende oft gebeurde dat iemant bij
30 coopinge ofte belastinge dese sijn testateurs wille ende
31 begeerte genaeme te contraveniëren dat alsdan de lijfrente
32 van de soodanige te stout in eygendom vervallen sal aen
33 ofte haer kint ofte kinderen ofte lager descendenten ende
34 die ontbreeckende ende naeste vrienden mits het jaerlijks
35 incomen te moeten laten gaen ende comen tot onderhout
36 van degene die 't alsoo 't onrecht belast, beswaerd ofte ver-
37 nemt soude mogen hebben legateerde ende besprack
38 noch hij, testateur aan Trijntje Cornelis Kieft sijn susters
39 dochter de twee silveren lepers geteeckend met het merk
40 van wijlen Trijn Claes Cloek de jonge sijn testateurs moeie
41 was ende voors alle den huysraet bij hem testateur uytten
42 sterfhuyse van sijne moeie Trijn Claes Clouck de jonge
43 gecogt sijnde in 't boeck bij hem testateur van den voorseide sterfhuys
44 gehouden op folio 42 gespecificeert soo en in alsulcken …
45 als alle hetselve ten tijde van sijn testateurs overlijden be-
46 vonden sal worden ende 't gene gemist wort of versleten
47 datselve sal vermist ende verlaten blijven, sonder nader ondersoeck
48 Item maeckte ende legateerde noch hij testateur aen sijn
49 broeder Floris Adriaense Raep ende sijn suster Annetje
50 Adriaens Raep kinderen alle syne gedruckte ende
51 geschreven boecken ende pampieren verstaende hij testateur
52 dat alle de gedruckte ende geschreven boeken ende papi-
53 ren, die in de nederduytse spraecke ofte tale ende pampieren
54 geschreven sijn sijn suster Annetje Adriaens Raeps kin-
55 deren sullen hebben genieten ende toegevoecht worden
56 ende wijlen sijn broeder FLORIS ADRIAENSSE Raap nagelaten
57 kinderen ofte kintskinderen bij representatie ieder hooft
58 voor hooft Elck evenveel alle de andere boecken endde
59 papieren gedruckt ofte geschreven in de franse ofte een
60 andere tale ofte spraecke. Voorts heeft hij testateur gelden
61 naergelaten aen kinderen van wijlen zijn broeder Floris Adriaense
62 Raap, met namen Grietje, Annetje, Marritje, Adriaen ,
63 Floris, Catharina ende Wijntje Floris Raep, yder de somme
64 van 5000 gl eens, ende daerenboven noch aen Annetje
65 Floris Raep duysent gl eens ende aan Wijntje Floris Raep
66 noch 600 gld eens in plaetse van jerlijcse lijfrenten, die hij, testateur
67 testateur op haar lijve niet gecocht en heeft gelyck? op al
68 d'andere sijn broeders en zusters kinderen gedaen heeft
69 Item aen de kinderen van wijlen sijn broeder

III

1 Willem Adriaensse Raep met namen Adriaen, Pieter ende …
2 Willems Raep elck de somme van 500 gl eens, mits ende
3 onder deze expresse conditie dat Adriaen Willems Raep ge-
4 houden sal sijn, jaerlijcs uyt te keren ende te laten volgen
5 seecker jongelingh genaemt Adriaen Adriaensse nu out omt.
6 14 à 15 jaeren woonende tot haarlem bij sijn moeder
7 Grietje Gerrits in de Sacksteege tussen de Sparwouden ende
8 Schalckwijkerpoort de somma van 150 gld. Jaerl., Pieter
9 ende Grietje Willems Raep sullen insgelyck gehouden sijn
10 ten behoeve ende tot alimentatie van de vn. Adriaen Adri-
11 aensse hem uit te keren ende te laten volgen elck 25 gl.
12 jaerl. Sijn Adriaen Adriaensses leven lanck geduyrende
13 ende langer niet ende comende de voorn. Adriaen Willems,
14 Pieter Willemse ende Grietje Willems Raep ofte een ofte t…
15 van deselve voor de jonge Adriaen Adriaensse 't overlijden
16 soo is sijn estateurs expresse wille dat d'Erfgenamen
17 van deselve voornoemde Adriaen Adriaensse jaerlijks de voorseide 150 gl.
18 ende 25 gl. Sullen betalen ende goet doen, sonder tegenseg
19 voor welcke betalinge het halve huys ende Erve genaemd
20 De Raep met de jaerl. Huyze van dien, staende ende gelegen
21o op de oostsyde van de Warmoesstraat deser stede specialyck?
22 sal sijn ende blijven geaffecteert ende verbonden oock des-
23 noots sijnde claer voor Convenibel ende
24 niet willende hij testateur dat de voornoemde Adriaen Adraanss
25 hem in plaetse van de voorseide 150 ende tweemaal 29 gl jaerlycs
26 eenich Capitael, sal mogen laten afsetten, ofte uytcoopen
27 ofte diensthalven eenich accoont ofte verdrach met de voorseide Adriaen Adriaens,
28 Pieter ende Grietje Willems, ofte iemand anders maecken
29 ofte aengaen alswel expresselijck willende ende begeren
30 dat de voornoemde 200 gl jaerl. Hem gestadelycken sullen moeten
31 dienen tot sijn alimentatie ende onderhout, verbiedende
32 over sulce den voornoemde Adriaen Adriaansse contrarie deses sijn
33 testateurs wille ende begeeren niet te doen Vloeckende?
34 hij testateur ganselyck, vrindelycker aan sijn Cousijns Frede-
35 rick Sijmons van Huysen, ende Floris Florisse Raep, dat
36 hen (yeder) sal believen de moeyte aen te nemen. Ende sorge
37 dragen dat dese tweehondert guldens jaerlycs in maniere
38 als vooren ten behoeve van de voorseide Adraen Adrianusse
39 wel ende getrouwelijck werden uytgekeert ende betaelt is
40 oock sijn testateurs wille ende begeren oft gebeurde? Dat
41 eenige legatarissen, voor sijn testateurs overlijden ….
42 te sterven, kint ofte kinderen naelatende dat deselve
43 bij representatie comen sullen in haer overleden vader
44 ofte moeders plaetse, maer sonder kint oft kinderen off
45 verdere descendanten stervende sal sijn ofte haer legaet
46 vervallen ende te niete sijn, sonder dat sijn testateurs erffge-
47 naem ofte erffgenaemen gehouden sal of te sullen sijn …
48 van iets te betalen ofte uyte te keren. Item legateerde ende
49 besprack noch hij testateur aan de vijff kinderen van sijn
50 suster Annetje Adriaensse Raep met namen Annetje Jans
51 Verwout, Elisabeth, Grietje, Trijntje ende Marritje Cornelis
52 Kieft elck de somme van 5000 gl. Eens ende Annetje voorseid
53 noch daarenboven duysent guldens eens, ende aen haer
54 soontje, het tweede pietertje dat nae hem testateur ge-
55 naemt is, sijn groote diament ringh hem ofte iemand van
56 sijnentwegen wel expressselijck verbiedende deselve immermeer
57 te vercoopen, verruylen, ofte in eygendom te veranderen, maer
58 deselve tot gedachtenisse van hem testateur te dragen off
59 bewaren ende noch aen 't voornoemde Pietertje 50 gl jaerlycks sijn leven
60 lanck geduyrende ende langer niet tot een pillegave: stel-
61 lende hij testateur tot voochden ende administrateurs voor
62 soo veel d'onmondige aengaet sijn cousijns Frederick Sy-
63 monsse van Huysen, ende Adriaan Florisse Raep willende
64 dat de selve bij hem gestelde administrateurs ende voogden
65 vermogen sullen de voorseite penningen uyt te setten met ofte
66 sonder borgen, ende met ofte sonder hypotheecq alles so sij
-----
IV

1 sullen goed ende raetsam vinden ende dat tot laste ende
2 pericule van degenen voor wiens recht sij sulck sullen hebben
3 gedaen, sonder dat sijlieden in cas van schade, banquerotten ofte
4 d'ander verheelden? Godt verhoede daerinne iets te dragen sullen
5 hebben, is noch sijn testateurs wille dat de jaerlijkse rente
6 ende incomen van de voornoemde respective hooftsommen hier voor
7 ren aen sijne broeders en susters kinderen respective gele-
8 gateert sullen accoresseren? Ende oplopen tot voordeel van
9 selve onmondige kinderen, totdat sijl. Respecivelyck tot hare
10 mondige jaeren of huyselijcke statie sullen sijn gecomen
11 sonder dat deselve geduyrende hare minderjaricheit
12 de vruchten in geheel ofte deel, veel min de hooftsomme
13 sullen mogen verteren ofte bezwaren in eniger manier
14 maer tot haere mondige jaeren ofte huyselycken staet
15 gecomen sijnde sal ieder alsdan de hooftsomme met de
16 vruchten en aenwassen van dien genieten sijnde hier
17 beneffens sijn testateurs wille, dat de voorseider esp. Hooftsomme
18 mette vruchten ende opleggen van dien te rekenen dese
19 vruchten tot de voorseide respecive kinderen huiselycken staet
20 ofte mondigen dage tie sykken erven ende versterven van de
21 eene van de voorseide sijn testateurs broeders ofte susters kinderen
22 comende 't overlijden sonder wettige geboorte nae te laten
23 op d'andere tot de laetste toe, ende 't laetste mede soo over
24 lijdende sonder datter alsdaer kint ofte kinderen ofte verdere
25 descendenten van een vóóroverleden broeder ofte suster in
26 leven sullen sijn, weder aen sijn testateurs sijde linie ende
27 bloede sonder in ons voorseide daervan te mogen versterven ofte
28 vervreemden, verstaende mede hij testateur dat alsulcke ses
29 duysent guldens als aen sijn nichte Annetje Floris Raep
30 bij desen testaemento wordt gelegateerd in haer naer noch te haer
31 mans handen, die sij … heeft off hier namaels soude moge
32 trouwen nimmermeer en sullen mogen komen
33 maer in Holand moeten blijven ende geadministreerd worden
34 bij sijn neefs Frederik Sijmonsse van Huissen ende Adriaen
35 Florisse Raep mits het jaerlijck incomen ofte vruchtgebruick
36 van dien de voornoemde Annetje Floris tot haer alimentatie en onder-
37 hout te laten genieten haer leven lanck. Noch heeft hij
38 testateur gemaeckt ende gelegateerd als hij doet bij desen
39 aen de vier kinderen van Grietje Floris Raep het kint ende
40 kintskind van Annetje Floris Raep, de vier kinderen van
41 Marretje Floris Raep, de drie kinderen van Grietje Willems Raep
43 ende zeven kinderen van Annetje Jans Verwout elck hondert
44 guldens eens sijnde te samen 220 guldens. Legateert
45 hij testateur aan Maertje Dircq Spaer, alsulcken Schepe-
46 kennis in dato dden 26 april 1647 als hij testateur heeft gepas-
47 seert ende ten laste van her man Cors Cornelisse Binnen-
48 landsvaerder, hem testateur bij acte in dato den 9 january
49 1659 getransporteert bij Claes Pieterse Coopman tot wiens
50 behoeve den voornoemde Schepenkennisse bij Cors Cornelisse verleden
51 was ter somme van 840 gl. Daerven egeen onbetaelde
52 renten sullen geeist worden ende de voornoemde Marritje Dircs
53 Spaer eenich tegenseggen overgegeven worden sal
54 weecken nae sijn testateurs overlijden ende eerder niet
55 noch heeft hij testateur gemaeckt aen de vijff voornoemde kinderen
56 van sijn suster Annetje Adriaens Raep al sijn testa-
57 teurs potgelt, ende al sijn gemaeckt en ongemaeckt hij
58 wordt, ende al sijn vergult en silverwerck met sijn ringen
59 en juwelen, elck evenveel voor soo veel daervan in het
60 particulier, bij desen ofte onder sijn testateurs hant off
61 onderteeckeninge niet gedisponeert en is. Is ook sijn tes-
62 tateurs wille dat alsulcke driemaal 5000 gl als aen de
63 kinderen van wijlen sijn broeder Willem Adriaense Raep
64 bij dsen sijn testamente gelegateert hunl in
65 van de voornoemde somme toegevoecht sal worden t voornoemde
66 halve huys en Erve genaemt De Raep gestaan ende gelegen
67 aen de oostzijde van de Warmoesstraat deser stede ende
-----
V

1 dat niet hooger als ter somme van 3000 gl eens met op
2 presse conditie ende anders niet, dat sylieden en nae haer overlijden
3 hare kinderen vordere descendenten ofte erffgenaemen
4 altoos sonder ophouden ende t'allen tijden in infinitum, gehou-
5 den sullen sijn jaerlycks uyt te keren ende te betalen boven
6 de 20 (of 200? WR) gl jaerlycs aen voornoemde Adriaen Adriaanse uyt te ke-
7 ren noch jaerl. De somme van 200 gl. tot onderhout en re-
8 paratie van 't hoffje bij hem testateur binnen deser stede
9 aen de noortsijde van de Palmgragt doen bouwen sijnde 't secker
10 bij hem testateur expresselijck gesticht om altoos pro Deo be-
11 woond te worden, bij weduwen en bejaerde wesen die eensaem sijn
12 ende Godt vresen, niet willende oversulcx hij testateur dat om
13 in vrede ende eenicheyt int selve hofje te houden andere
14 persoonen dan vreedsame weduwen sonder
15 kinderen, ofte bejaerde vrijsters haer houdende aen de Chris-
16 telyck gereformeerde kercke in ofte op 't selffde hofje sullen
17 mogen wonen sulcx dat de getroude luyden wedenaers
18 vrijers 'tsij oft out, kinderen weduwen met kinderen noch
19 jonge vrijsters daer op ofte in metter woon niet sullen mogen
20 in conformite van de ordinantie bij hem testateur
21 daerop alrede gemaeckt ofte in toecomende bij hem ofte sijne
22 naesaten noch vorders te maecken, na welcke ordonnan-
23 tie de inwoonders van 't voors. Hofje hun oock sullen moeten
24 reguleren. Legateerde voorts hij testateur aen weduwen ende
25 bejaerde vrijsters op 't voorn. Hofje woonende, tesamen in de
26 slachttyt jaerl. Een voorvoet van een goede jonge en
27 vette os niet minder wegende dan 150 p. (pont) bij de regenten van 't hofje
28 naer haer discretie aen de inwoonders te verdelen ende
29 ende legen Christdach elcx jaerl. Een deuvecater, niet minder
30 dan ses pont wegende welcke betalinge gedaen sal werden
31 uyt de voorseide 200 gl, jaerlycks tot behoeve van 't voornoemde hofje gemaeckt
32 ende op dat alles wel ende behoorlyck sal werden achtervolg-
33 ende naegecomen ende 't voors. Hoffje metten aencleven van d..
34 behoorlyck wel ende genoegsaem naar eysch ende behooren
35 na de wille ende goede intentie van hem testateur sal wer-
36 den onderhouden, geregeert ende gerepareert, soo heeft hij
37 testateur tot voochden administrateurs ende versorgers van
38 't selve hoffje genomineert ende geordineert als hij doet bij desen
39 sijn suster Annetje Adriaens Raep ende sijn cousijn Frederick
40 Sijmense van Hyssen omme gesaementlijck, na sijn testateurs
41 overlijden, de regieringe bewint, ende administratie over
42 't voorseide hofje te hebben ende de jaerlyckse incomsten daervan
43 te ontfangen, willende dat na 't overlijden van een van
44 hun beijden de langstlevende een ander manspersoon van
45 vrinden sijnde ende daertoe bequaam gecozen sal werden
46 ende so voorts van tijt tot tijt, altoos de langstlevende een an-
47 bekwaam manspersoon tot sich assumerende versoeckend
48 gansch vrindelijk hij testateur dat 't selve bij de langstlevende
49 niet werde versuijmt ofte naegelaeten, verstaende ook hij testa-
50 teur dat de langstlevende gehouden sal sijn aan degeene
51 die in des overledens plaetse sal comen te succederen te doe..
52 pertinente staet van de gelegentheijt van het hoffje, oock
53 deugdelijck bewijs reeckeninge ende reliqua van de admi-
54 nistratie ontfanck ende uytgifte ende sullen van jaerlijkse
55 incomsten van 200 gl d'inwoonders van tselve hoffje, boven
56 't geen voorseide staet elcx 25 manden turff van alle oncos-
57 ten jaerl. Hebben ende genieten, sullende van 't overige
58 't voorsiede hoffje eerlyck genoechsaem ende wel gerepareert
59 ende onderhouden moeten worden ende off doorlanckheyt
60 van tyt ietwegquame over te schieten 't selve sal comen
61 tot proffijt van 't hofje ende daertoe gebruyckt worden
62 alsoo 't hoftje door ouderdom ofte ander ongeluck swaerder
63 ende meerder oncosten van noden sal hebben (ter discretie
64 van de regenten (ende oft het gebeurde (dat Godt Almach-
65 tich genadelyck believe te verhoeden) dat het voors. hofje door
66 ongeluck ofte andersints kwame te verbranden ofte
67 op eeniger manieren extra ordinairlijk beschadicht te wer-
68 den, is sijn testateurs ernstige wille ende begeeren dat
69 hetselve wederom opgebout ende vertimmert sal worden
70 soo groot en soo goet als 't nu is ofte beter tot coste ende
71 laste van sijn testateurs erfgenaem oft erfgenaemen
72 die gehouden sullen sijn in soodanigen droeve-
73 gen gevalle te doen gesamentlijck ende elcx van hun int…
74 bysonder si jende hare kinderen kintskinderen ende lagere descendenten
-----
VI

1 descendenten willende ende begerende wel oppresselijck
2 dat 't voorseide halve huys ende erve in de Warmoesstraat altoos
3 ende een …. Voor de voorseide 200 gld jaerl. Na sijn testateurs
4 ovelrijden geaffecteert ende verbonden sal sijn en blijven
5 sonder dat bij de vn. Adriaen Pieters en Grietje Willems
6 Raap hare kinderen ofte verder desendenten tot haer
7 lagen graet het oock sij ofte iemand anders iets ter con-
8 contrarie ofte in prejuditie van desen sal mogen worden ge-
9 ordent ofte gedisponeert bij testament ofte eenige andere uyten
11 ofte andersints in geenderley manieren 1) ende nopende het
12 huysje tot Vlaerdingen staende is sijn testateurs wille
13 dat hetselve binnen den tyt van 20 jaeren naer sijn testateurs
14 overlijden niet en sal worden vercocht maer dien by
15 pro Deo moeten gaen ter discretie van sijn testateurs
16 Erffgenaem ofte erffgenamen, die oock gehouden sullen
17 sijn dien tijt geduurende gesamentlycke ofte elck een vooral
18 sonder smaedelinge 't selve huysje eerlyck behoorlyck ende
19 wel te onderhouden ende repareren versoeckende hij tes-
20 tateur sijn cousijn Adriaen Florisse Raep, dien tijt geduij-
21 rende sorge daervoor te dragen ende de moeite van dien
22 op hem te nemen. Voorts heeft hij testateur gewilt ende
23 begeert dat alle voorverhaalde ende navolgende legaten
24 bij Annetje Adriaens Raep sijn testateurs suste rende ee-
25 nige geïnstitueerde erffgenaam ofte by haer vooraft
26 lijvicheyt, by hare nagelate kinderen, betaelt ende uytge-
27 keerd sullen werden, met ende aen alsulcke vaste goederen
28 tot taxatie van den gerechte deser Stede ofte hare ge….
29 .. ofte aen rentebrieven ofte obligatien ofte an-
30 dere wijse, als sij ofte bij haer vooraflijvicheyt hearer kin-
31 deren sal ofte sullen goet vinden, waermede de voornoemde resp.
32 legatarissen sich vergenoegt sullen moeten houden sonder
33 tegenseggen; mits dat ieder aen sijn ofte haer legaet ge-
34 cort sal worden ende deselve bevonden sal worden
35 aen sijn testateurs sterfthuys schuldig te sijn. Is noch
36 sijn testateurs wille ende begeeren dat sijn drie grave
37 leggende in de Westerkerck deser stede genoten
38 geerft ende in eygendom toecomen sullen (na sijn testateurs
39 overlijden te weten het middelste aen Adriaen Florisse Raep
40 mits dat hetselve binnen den tijt van 20 jaren nadat hij tes-
41 tateur daerinne begraven sal sijn, niet geopent sal mogen
42 worden, het suydelyckste aen Adriaen Willemse Raep ende
43 het noordelyckste aen sijn suster Annetje Adriaens Raep
44 welcke graven sijn testateurs suste rende de broeders soone
45 ver …. Overleden sijnde sullen moeten erven ende versterven
46 der outste respective soon d'outste sijnde/ende soon ofte soon
47 ontbreekende op de outset dochter van hunl. (en voorts al-
48 tyts gaende in ieders linie, van outste tot outste (in gelij///
49 vogen als de hollantse Leenen
50 altijt de naeste in graet d'outste op straat, man voor vrouw
51 sonder daer van eenichsints te mogen vervreemden ofte ver-
52 ordent worden (verstaende hij testateur evenwel dat sijn
53 suster Annetjen Adriaens Raep comende t overlijden
54 het voorn. Noordelycke graft in desen gemelt sal komen
55 ….. in manieren voorseid op haar dochter Elisabet
56 Cornelis Kieft, also hij testateur sijn susters outste
57 dochter Annetje Verwout in plaetse ende voor 't ge….
58 graft, een ander graft leggende in de oude kerck deser
59 stede gegeven heeft oock wil hij testateur dat sijn graf-
60 stede leggende in de Beverwijck kerck tot ….
61 tijde vercocht, vervremt of weggegeven sal mogen wor-
62 den, bij erfgenaem, erffgenamen (of iemand anders
63 wie hij sij maer dat het selve altoos ongedeelt aen sijn
64 testateurs sijderlinie ende bloede sal moeten blijven sonder
65 veranderinge alsoo 't van cleyne waarde is. Noch heeft hij
66 testateur gelegateert aen Annetje Schoelappers ses gl. 's jaers
67 haer leven lanck, geduyrende ende langer niet, aen Trijn-
68 tje … 2 gld. Eens ende aen de oude en blinde Adriana??
69 tot Vlaerdingen woonende (die geseijt wert sijn testateurs nicht
70 te sijn ses guldens jaerlycq haer leven lanck ende langer
71 niet aen Jannetje Jacobs in de Beverwyck woonende 25 gl
-----
VII

1 eens ende aen Trijntje Remmen 25 gl eens, ende aan Adri-
2 aentje Martens sijn testateurs dienstmaecht, soo deselve ten-
3 tijde van sijn overlijden bij hem woont ende in sijnen dienst is
5 deselve terstont met advys van sijn testateurs suster daertoe
6 aenleggende bestende ende dragende. Legateerde nae
7 hij testateur bij desen aan wijlen sijn broeders soonen Adriaan
8 ende Floris Florisse Raep sijn testateurs cleederen van syde
10 mede voor sooveel daer van in het particulier niet gedispo-
11 neert en in de bonte tabbert na sijn testateurs overlijden
12 compt sijn suster ………….. Adriaens Raep toe; gelijck sij
13 ofte haere kinderen .. bij haer voorafflijvichheit deselve als
14 haer eygen sal mogen aenvaerden ende na haar nemen
15 ende sal Adriaen ende Floris Florisse Raep haer te vrede
16 houden ende vergenoegen (met soo veele ende als soodanige
17 cleederen van sijde linne ende wolle als hunl. Bij sijn testa-
18 teurs suster ofte haere kinderen sal toegeleyt ? ende gege-
19 ven worden, sonder dieshalven uyt er… deses iets mee
20 te mogen eyssen ofte pretenderen in geenderley manieren
21 afbiddende hij testateur wel expressl. Sijne naergelaten cle-
22 deren int geheel ofte deel te vercoopen ofte verruylen, maer
23 toestaende deselve te mogen vermaecken, so men goed ende
24 ende raatsaam vinden sal, ofte wech te geven na belief
25 sonder iemants tegenseggen legateerde ende besprack
26 noch hij testateur aen sijn cosijn Floris Raep voornoemt het ..
27 jacht op sijl Chaloupe met al hetgeen daertoe behoort
28 hem testateur toecomende volgens seeckere acte? Daervan
29 syn testateur hant geschreven en onderteeckent aen de
30 voornoemde Floris Raep daarvan gegeven met noch 12 gld. Jaerlijcs
31 tot onderhout van deselve chaloupe, soolange sijn cosijn Floris
32 Raep deselve chaloupe alleen in eygendom heeft, eerlijc.
33 sinlyck ende wel onderhouten langer niet, ende nopend
34 sijn testateurs wapenen ende geweer metten aencleven..
35 van dien is sijn wille, dat de sonen van wijlen sijn broer
36 Flris Adriaensse Raep met namen Adriaen ende Floris
37 Florisse Raep deselve samen sullen hebben ende genie-
38 ten elck evenveel ende … van beyde voor hem testateur
39 stervende de langstlevende van hun beyde omme daermee
40 hun beliefte te doen. Legateerde noch hij testateur aan sijn
41 nichte Grietje Cornelis Kieft (boven 'tgeen haer bij de
42 … gelegateerd is de somme van 300 gl. eens voor de goede
43 ende getrouwe diensten die sij aen wijlen haar suster Mar-
44 ritje Jans Verwout in hare sware en contagiense sieckte ge-
45 daen ende bewesen heeft. Ende belangende de collaterale
46 successie oft 't recht van 20 penn. Sal voldaan ende betaaalt
47 worden by degeene die sijne testateurs vaste goederen tot
48 taxatie van den ……… deser stede rentebrieven
49 ofte obligatien ten laste van 't landt in voldoeninge van het
50 legaet gegeven ofte toegevoecht sullen worden ofte geërft
51 sullen hebben. Is noch sijn testateurs wille ende
52 dat Magdaleen Jacobs (so sij hem testateur overleeft) en
53 oock dengeenen die ten tijde van sijn overlijden bij hem
54 woont, het halve jaar daer hij testateur in comt 't overlij-
55 den ende 't naeste halfjaer daer aen tot Maij ofte allerhei-
56 ligen toe in 't huys daer hij testateur comt t overlijden metter
57 woon sullen blijven ende tot dien tijt toe haere huyze ge-
58 nieten sonder haer daer uyt te mogen laten coopen
59 of te setten in eeniger manieren, blijvende 't huijsraet dien
60 tijt gedurende daerinne geljk ten tijde van sijn testateurs
61 overlijden bevonden …. Dat sijlieden oock sullen mogen huys-
62 houden en niet malcandeeren eeten drinken en slapen
63 tot coste ende laste van sijn testateurs sterfhuys soo ende in
64 alsulcken voegen gelijk als bij sijn testateurs leven geschied is
65 ende dat Trijntje Dirx Spaer oock sal mogen comen wonen
66 ende gaen in 't sterfhuys so ………………………. Haer
67 believen ende goet duncken sal, eten, drincken ende slapen
68 tot coste ende laste van sijn testateurs sterffhuys als vooren
69 gelyck sij bij sijn testateurs leven gedaen heeft, sonder iemants
70 tegenseggen. Ende in alle vordere ongedisponeerde goederen
-----
VIII

1 bij hem testateur metterdoot te ontruijmen ende naer te laten
2 egeens van dien uytgesondert heeft hij testateur tot sijn eenige
3 ende universele ende erfgenaem geïnstitueerd ende genomineerd
4 als hij instititueerde en nomineerde bij desen aen voornoemde Anna..
5 Adriaens Raep sijn suste rende bij haar vooraflijvicheyt
6 hare kinderen ofte descendenten bij representatie
7 uitcrachte van dese institutie van hem testateur sal
8 oft sullen comen te erven in 't geheel nochte ten deel tot eigene
9 tijden sullen mogen afvremden ofte versterven van sijn tes-
10 tateurssijde linie ende bloede noch bij testamente codice
11 gifte onder den levende ofte ter … des doodts, ofte aen-
12 dersints hoe hetselve geseyt kan worden daer van afvrende
13 in eeniger in …. Ende sonder dat van de selve
14 goederen eenige ……………………. Portie sal mogen …….
15 gedetraheert deselve wel oppresselyck verbiedende by dese
16 sijn erfgenaem ofte erfgenamen mitsgaeders legatarissen
17 dewelcke hier vooren met eenich verbant ofte fidei commis
18 sijn gegraveert ofte hier na noch werden, so wanneer sij
19 rasch? Ten huyselijcken oft mondigen dage gecomen
20 sullen sijn, vrij ende onverhindert sonder eenige cautie?
22 de geene ieder … gelegateerd ofte besproocken
23 is omme 't selve in haerlieden handelingen ende neringe te ge-
24 winninge ende verlies nae den segen des heeren, mits dat
26 by ieders overlijden plaats sal hebben het verbandt dat in
27 yders regeerdt is gestelt op de goederen die soodanich nae-
28 laete omme 'tselve fideicommis daeruyt getrocken te
29 werden indien deselve nalatenschap sooveel ofte meer
30 comt te belopen, maar min belopende so veele als
31 nae de aftreck van alle schulden ende lasten bevonden sal
32 worden over te schieten; welverstaende dat hier onder
33 niet en sullen sijn begrepen die legaten die hier vooren
34 genomineerd ende gemaeckt sijn te moeten dienen ende
35 strecken tot alimentatie van diese gemaeckt sijn doch
36 vind bij desen veranderinge en wert gemeent noch
37 gemaeckt te sijn …… willen ende ordonneerde hij
38 testateur dat alle de legaten bij hem hier vooren aen de
39 respective persoonen weggemaeckt aan de voornoemde respecti-
40 ve personen uytgekeert ende betaalt sullen worden drie
41 maendan na sijn overlijden ende eerder niet begerende
42 oock uytdruckelyck dat alle de voornoemde bij desen testa
43 meente aen de kinderen ende kintskinderen van de voorsyde sijn
45 broeder en suster gemaeckt (voor soo veel in het bij-
45 der daer van niet gedisponeert en is) altijd sullen erven
46 gesterven aen de sijde linie ende bloede daerse van gecomen?
47 sullen sijn, sonder daervan te mogen versterven, ende so
48 dat sijlieden die door huywelyckse voorwaarden noch bij testa-
49 ment codicille gifte ondere den levende, ofte uyt saecke des
50 doodts? Daervan sullen mogen vervreemden noch wech gema…
51 overlijden, ende sullende capitalen van de rentebrieven huys
52 ofte huysen, obligatien etc. verhoopt werden met de vercoopen
53 huyshuuren, renten, ofte interessen tot den tijt van drie maan-
54 den na sijn testateurs overlijden tot voldoeninge van de met
55 gemelde legaten. Ende oft toeviel (dat Godt Almachtich)
56 genaedelijcken bleieve te verhoden) dat eenige legarisen in
57 desen testamenten genomineert 't sij dat se groote ofte cleyne
58 legaten comen te genieten (hun kwamen te opposeren di-
59 rectelijck off indirectelijck in rechten ofte daer buyten door heur?
60 selven oft iemant anders tegen desen testamente, ofte enige
61 point van dien, so is sijn testateurs wille ende begeren, dat
62 sodanigen opposant ofte opposanten datelyck vervallen
63 ende in 't geheel versteecken sal sijn ende blijven voor sijn ofte
64 haer legaet, soo wel van de lijffrenten als andersints sonder
65 iets daervan te connen eysen ofte pretenderen in ofte op ee-
66 nigderleij manier sulcq dat de voornoemde suste rende gein-
67 stitueerde erffgenaem ofte hare kinderen niet gehouden
68 verlost sullen sijn aen soodanige yets daervan te betalen
69 ofte uyttekeeren in eenderlei maniere ofte wijse niet
70 willende voorts hij testateur, dat de voornoemde sijne suste rende
71 geinstitueerde erffgenaem ofte hare kinderen, gehouden
72 sal ofte sullen sijn, aen yemant ter werelt, wie 't oock soude
73 mogen sijn, enige openinge van staet te doen inventaris
-----
IX

1 te geven ofte laten toecoomen veel min eenige aen't
2 ofte seeckerheyt daer voor te stellen, 't selve wel expresselijck
3 verbieden bij desen, noch dat de goederen ofte eenige van
4 dien, bij de voorseide sijn suste rende geïnstitueerde erffgenaem
5 ofte hare kinderen …………. Bij de voorseide legatarissen ende derselve
6 respective descendenten (in hoe lager grade de goede
7 oock soude mogen sterven) uyt crachte van desen tes-
8 tamente te genieten subject sullen sijn des weescamers
9 deser ofte andere steden veel min dat de selve aldaer
10 bekent sullen gemaeckt werden als deselve mits dese
11 oorswetentlijck evenwel bedachtelyck ….. derende, en
12 d'achte heeren weesmeesteren daer van eerbiedelyck
13 hoogelyck ende seer g…enstelycken bedanckende, ende
14 voor de moeyten on……ender niettegenstaende, enige
15 statuyten keuren …… ordonantien ofte usantiën van
16 weescamer off ………. Ter contrarie dicterende die hij tes-
17 tateur met rijpheid …… van Rade derogeerde ende in de
18 wilde te sullen ………ren. Ordonnerende ende stellende
19 hij testateur over de directie ende administratie van sijn v.n.
20 (voornoemde) broeder Floris Adriaensse Raep onmondige jongste kint
21 sijn cousijn Frederik Symonsse van Huysen ende Adriaen
22 Florisse Raep als …..ede over 't legaet bij desen testament
23 aan haer gemaeckt omme de goederen daervan come
24 te regeren ende administreren tot bate ende schade
25 van 't voorn. Kind alhier vooren geseyt is gevende het
26 respective daeral sulcke macht ende autoriteyt
27 als testamentair noch den nae rechten competeert
28 met macht soo iemant van hun afsterft dat de langstlev-
29 ende vermogen sal een ander eerlyck manspersoon
30 in desselfs aftgestorven plaetse tot hem te assumeren
31 met macht alsoo …..ren. Ende soo eenige legatarissen
32 voor hem testateur kwamen te sterven sonder kint of kinds
33 lager descendenten na te laeten sal 't selve legaet verval-
34 len ende te niette sonder dat sijn testateurs geinsti-
35 tueerde erfgenaem ofte erfgenamen gehouden sullen
36 sijn daer van aen desselfs erfgenaem ofte erfgenamen
37 uyt te keren ofte betalen in eenigerley manieren maer
38 kinderen ofte lager descendenten naelatende sal het selve
39 by haerlieden bij representatie genoten ende ontvangen worden
40 ten laetste wilde ende begeerde noch hij testateur dat al
41 hetgene hij naemaels sal comen te maecken, legateren
42 ofte bespreecken (ofte van 'tgeen voorseid is veranderen, vermeer-
43 deren, ofte verminderen, bij sijn eygen hant geschreven
44 ofte onderteeckent van alsulcke cracht, effect ende waerde
45 sal sijn ende volcomentlyck gevolcht sal werden alsoff in
46 desen van woorde tot woorde geïnsereert ofte anders
47 voor notaris en getuigen gepasseert ware. Alle het welcke
48 hij testateur verclaerde te wesen sijn testament ende
49 uyterste wille, willende wel expresselijken, dat het
50 selve als alsulck ofte codicille, gifte ter saecke des
52 laatste dispositie ….. 't selve alderbest ende eenichsints
53 bestaen mag ontbreecken sal worden onderhouden
54 naergecomen ende schoongenomen eenige clausule
55 ofte solemniteiten na rechten ofte costuymen deser ofte
56 andere steden vereyst in desen niet en waren achterna
57 voorts iemand ick notaris vijfde clausule van verbant in
58 desen begrepen te doen registreeren ter secretarije de-
59 ser stede in conformite aen placate bij de Ed. Mog.?
60 Heeren Staten van Holland en Westfriesland op 't stuk van
61 verbanden ofte goederen gemaeckt restitutie off fideicom-
62 mis subject in den jaere 1624 geëmaneert
63 ende versocht hij testateur, dat ick nots voornoemt hiervan soude
64 maecken en hem doen hebben instrument opene in behoolijk
65 forma gedaen binnen Amsterdam ten huyse van mij nots ter
66 presentatie van Pieter Baen ende Isaaq Juning inwoonders
67 deser stede als getuygen hier overgestaen, onderlinge
68 versocht ende gebeden, was onderteeckent .. Uytenbogert
69 grote pub. Staende …er beneffens gedruckt een segel in
70 root lack ondersten na gedane collatie jegens den
71 principale onderteeckent en gecacheert als boven
72 is dese daermee accorderende bevonden den 21 july ..66
73 in Amsterdam bij mij en was geteeckent D. Doornik nots.
-----

DIP 0000005

Diploma van Albert Alberts Bosma (Diploma)
Datum: juni 1942
Diploma: Algemeene Handelskennis
Ontvangen van: Henk Raap
Opleidingsinstituut: De Drie Nederlandsche Middenstandsbonden
hierin
juni 1942 Albert Alberts Bosma [1552]behaalt diploma Algemeene Handelskennis in juni 1942 als hoofdpersoon
Dossier:

DIP 0000006

Diploma van Albert Alberts Bosma (Diploma)
Plaats: Amsterdam [NH]
Datum: 10 oktober 1947
Diploma: Vakbekwaamheid voor het Rijwielbedrijf
Ontvangen van: Henk Raap
Opleidingsinstituut: Rijwiel- en Motorrijwielherstellers Examen
hierin
10 oktober 1947 Albert Alberts Bosma [1552]behaalt diploma Vakbekwaamheid voor het Rijwielbedrijf te Amsterdam [NH] op 10 oktober 1947 als hoofdpersoon
Dossier:

DIP 0000007

Diploma van Albert Alberts Bosma (Diploma)
Plaats: Leeuwarden [FR]
Datum: 1 mei 1950
Diploma: Waterfitter
Ontvangen van: Henk Raap
Opleidingsinstituut: N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied
hierin
1 mei 1950 Albert Alberts Bosma [1552]behaalt diploma Waterfitter te Leeuwarden [FR] op 1 mei 1950 als hoofdpersoon
Dossier:

B 0004627

Begraafboek Femke Teyes (Begraafboek)
begraafplaats: Gersloot [FR]
periode: 7 september 1808
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 37
hierin
7 september 1808 Femke Teyes [4627] (~1765-†1808) als overledene
Dossier:

T 0001714

Trouwboek Sierd Wobbes de Vos en Femke Teyes (Trouwboek)
trouwplaats: Lippenhuizen [FR]
periode: 19 april 1789
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 567
hierin
19 april 1789 Sierd Wobbes de Vos [4626] (-†1808) als bruidegom
Femke Teyes [4627] (~1765-†1808) als bruid
Dossier:

BSO 0004628

BS Overlijdensregister Binne Sierds de Vos (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 6 oktober 1834
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3006
hierin
7 oktober 1834 Binne Sierds de Vos [4628] (*1793-†1834) als overledene
Dossier:

BSO 0004630

BS Overlijdensregister Teije Sierds de Vos (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 17 april 1830
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 3009
hierin
19 april 1830 Teije Sierds de Vos [4630] (*1790-†1830) als overledene
Dossier:

BSO 0003944

BS Overlijdensregister Klaas Sierds de Vos (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 1 december 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3007
hierin
2 december 1848 Klaas Sierds de Vos [3944] (*1795-†1848) als overledene
Dossier:

BSO 0004631

BS Overlijdensregister Antje Sierds de Vos (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 19 september 1890
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 3031
hierin
27 september 1890 Antje Sierds de Vos [4631] (*1799-†1890) als overledene
Dossier:

BSH_0002889

BS Huwelijksregister Freerk Sierds de Vos en Jeltje Theunis Douwsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 4 augustus 1833
Archiefnaam: Huwelijksakate
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2006
hierin
4 augustus 1833 Freerk Sierds de Vos [4629] (*1797-†1878) als bruidegom
Jeltje Theunis Douwsma [7592] (*1803-†1838) als bruid
Sierd Wobbes de Vos [4626] (-†1808) als vader bruidegom
Femke Teyes [4627] (~1765-†1808) als moeder bruidegom
Theunis Douwes Douwsma [7593] (-) als vader bruid
Lutske Harmens [7594] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0002891

BS Huwelijksregister Theunis Freerks de Vos en Jeltje van der Meer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 23 april 1868
Archiefnaam: Huwelijksakate
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2026
hierin
23 april 1868 Theunis Freerks de Vos [7595] (*1835-) als bruidegom
Jeltje van der Meer [7596] (*1845-) als bruid
Freerk Sierds de Vos [4629] (*1797-†1878) als vader bruidegom
Jeltje Theunis Douwsma [7592] (*1803-†1838) als moeder bruidegom
Lammert Tjipkes van der Meer [7597] (*1813-†1857) als vader bruid
Trijntje Tjallings Landmeter [7598] (*1813-†1865) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0007599

BS Geboorteregister Sierd Freerks de Vos (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 20 april 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
21 april 1834 Sierd Freerks de Vos [7599] (*1834-†1854) als kind
Freerk Sierds de Vos [4629] (*1797-†1878) als vader
Jeltje Theunis Douwsma [7592] (*1803-†1838) als moeder
Dossier: