Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0007630

Overlijdensregister Hester Vlieg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 22-01-1823
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
hierin
25-01-1823 Hester Vlieg (*1748-1823) als overledene
Daniel Raap (~1736-1816) als echtgenoot
Dossier:

BSH_0002911

Huwelijksregister Johannes Hermanus Wubben en Johanna Petronilla Senechal (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leiden [ZH]
periode: 09-01-1823
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Leiden
hierin
09-01-1823 Johannes Hermanus Wubben (*1795-) als bruidegom
Johanna Petronilla Senechal (*1799-) (Petronella) als bruid
Johannes Wubben (-) als vader bruidegom
Johanna Reckers (-) als moeder bruidegom
Daniel Hermanus Senechal (*1778-1813) als vader bruid
Johanna Raap (Raab) (~1778-) als moeder bruid
Dossier:

D 0007521

Doopboek Moijse Millecamp (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 26-07-1620
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Kerk: Waalse Kerk
hierin
26-07-1620 Moijse Millecamp (~1620-1621) als kind
Moyses Millecamp (-1621) als vader
Lysbeth Raap (-) (Elizabeth Raep) als moeder
Dossier:

BSH_0002472

Huwelijksregister Pieter Heij en Antje van Keppel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dordrecht [ZH]
periode: 31-03-1921
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Dordrecht
hierin
31-03-1921 Pieter Heij (*1897-) als bruidegom
Antje van Keppel (*1896-) als bruid
Adrianus Heij (*1871-) als vader bruidegom
Henderica Adriana Raap (*1869-1950) als moeder bruidegom
Willem Johannes van Keppel (*1867-) als vader bruid
Marigje van Nugteren (*1865-) als moeder bruid
Dossier:

KC 00000001

Kleine Consenten (Kleine Consenten)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1733
Archiefnaam: Kleine Consenten
Archief: Tresoar
Onderwerp: Eigendomsoverdracht

K 00000001

Reeelkohier Korfmakerstraat (Kohier)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1733
Archiefnaam: Reeelkohier
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Microfilm 323, nummer 66
Soort kohier: Reeelkohier
Eigenaar: Casper Zweth
Bewoner/huurder: Adrianus Floris Raap

K 00000002

Reeelkohier Peperstraat (Kohier)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1737
Archiefnaam: Reeelkohier
Archief: Tresoar
Soort kohier: Reeelkohier
Eigenaar: R. Popma van Oeveringh
Bewoner/huurder: Adrianus Floris Raap

KB 0000001

Kerkboek Westerkerk (Kerkboek)
Plaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1738
Archiefnaam: Kerkboek
Archief: Tresoar
Kerk: Westerkerk
Informatie: Huur stoelen

KC 00000002

Kleine Consenten (Kleine Consenten)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 27-06-1738
Archiefnaam: Kleine Consenten
Archief: Tresoar
Onderwerp: Verkoop huis
blz. 90
Chardie Ruirds, huisman tot vrouwenbuurt, Chardie
Ruirds, huisvrouw van Wigle Wybes, timmerman
tot Jelsum in desen zoo veel nood gevE met ged[agte]
haer man; Christina Ruyrds insgelijks gesterkt
met haer man Johannes Hopman, charge
? is kdois(?)werver binnen Leeuwarden, kinderen van
Fokeltie Chardes, en uyt dien hoofde voor een
vijfte part meede erfgenamen van Hendrik
Beerns in leven scheidemaker binnen Leeuwar-
den; Stijntie Tjerks nagelaten dogter van Tjerk
Sjaerdes gesterkt met haer man Steven Hendriks
binnen Leeuwarden, en Hendrikie Tjerks insge-
lijx van Tjerk Chaerdes en soo te samen meede
voor een vijfte part erfgenamen van gedagte
Hendrik Beerns, Adrianus Raap laste en procu-
ratie hebbende van Trijntie Jans gesterkt
met haar man Jacobus Stevens tot Enkhuisen,
beneffens Hein Jans althans binnen Leeuwarden
kinderen van Jan Chardes en uyt dien hoofde
mede te samen voor een vijfte part erfgenamen
van Hendrik Beerns, Frederik Dotenius, schr[ijver]
in de stads Boterwaag binnen Leeuwarden,
last en procuratie hebbende van Charde Luijtjes
nagelatene zoon van Antie Chardes tot Am-
sterdam insgelijk voor een vijfte part erfgen[aam]
van ged[agte] Hendrik Beerns en eyndelijk Anna
Catharina Hendriks, dogter van Martie
Chardes gest[erkt] met haer man Adrianus Raap
meester paruikmaker binnen Leeuwarden
insgelijks erfgenaam voor een vijfte pardt
van meergenoemde Hendrik Beerns, bekennen
blz. 91 links (nummer op naastliggend blad rechts)

te samen en een yder in zijn ge[heel?] bij vrije
wille en strijk gelt verkogt en in eigendom
overgedragen te hebben, zulx doende bij en door
kragte deeses aan Ane Jouwersma Mr. Glae-
semaker binnen Leeuwarden zekere twee
camers van beyde onder een dak staande
en gelegen aan 't eynde van de Groote Gasthuis-
steeg, wordende de groote tegenswoordig bij May-
ke Jans 's weeks voor seven stuyvers bewoont
zonder wijders en op de 12 May 1738 be-
swaert met een jaar huur van de cleyne
camer op de 12e May 1738 vrij van huurjaren
als wordende vergeefs bewoondt, hebbende de
heer Overste Meyers te westen en noorden
de Gasthuissteeg ten oosten, zijnde vrij van
grondpagt, voorts met actien servituten en
geregtigheden daer toe en aanbehorende dan
belast met zijn behoorlijke floreen? lantaern
en andere omgelden en alsoo verkogt voor de
summa van twee hondert en een g[u]d[en]s a 28
stuyvers 't stuk, te betalen op drie termijnen
als ? May 1738 alderheiligen 1738 en May 1739
telkens een geregte darde part alles in vrij cost-
en schadelosen gelde zoo van dode consent '40 punt ??
schrieven der coopbrief en nevens brief met de
zegels van dien als alle andere geen exemple?
om gelden, dan alleen in 't eendre termijne continden-
de verlegte strijk en verhoog gelden zonder wijd[re?]
en nademael de coper aan de verkopers door
een genoegsaam reversaal heeft gecontenteert
en voldaan, so ist dat wij verkopers den coper
desen
?
vervolg op blad genummerd (rechts) met 91

desen niet alleen passeren voor een vrije coop-
brief, genezalven (?) absolute quitantie, maer
stellen ook den coper hier meede in de lidega-
neele (?) en petueele (?) possessie van de verkogte
camers om op May 1738 als eygen te aanvaer-
den, possederen en gebruiken voorts daermede
te doen en laten gelijk een yder met het
zijne geoorloft is te doen en te laten met be-
lofte het verkogte vrij te zullen leveren
hoeden en waren voor alles lieden handen
actie of spraak alsmede voor de evictie
te caverena sona regte behoordt alles onder
verband onser en in get[uygens]s geen exemple goe-
deren deselve beneffens onse personen den
Hove van Friesland en alle andere geregten
ten eersten instantie submetterende, en kennis-
se onse handen en die van de ondergesch? handt?
als getuyge.
Leeuwarden den 6e May 1738
was getekend Catrina Ruurds. Dit is Chardie
Ruijrds eygen gezette merk (Dit is Steven
Hendriks eygen gezette merk X dit is Wigle
Wijbes eygen gezette merk. O dit is Hein
Jans eygen gezette merk X dat is Charde
Ruyrds eygen gezette merk X dit is Stijntie
Tjerks eygen gezette merk X dit is Hendrikie
Tjerks eigen gezette merk. Anna Catharina
Hendriks eygen Adrianus Raap, Freerk
Dotenius, me teste zo nopens de handmer-
ekenen als handtekeningen J.R. Kutsch
op welke koop?
den 27e Juny 1738

K 00000003

Reeelkohier (Kohier)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1740
Archiefnaam: Reeelkohier
Archief: Tresoar
Soort kohier: Reeelkohier
Eigenaar: H. Wigersma tot Hinlopen
Bewoner/huurder: Adrianus Floris Raap

K 00000004

Reeelkohier (Kohier)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1740
Archief: Tresoar
Eigenaar: Adrianus Floris Raap
Bewoner/huurder: Jacobus Winck

K 00000005

Reeelkohier (Kohier)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1746
Archiefnaam: Reeelkohier
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Folio 531
Soort kohier: Reeelkohier
Eigenaar: Ds. Wygersma
Bewoner/huurder: Adrianus Floris Raap

K 00000006

Reeelkohier (Kohier)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1752
Archiefnaam: Reeelkohier
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: MIcrofilm 710
Soort kohier: Reeelkohier
Eigenaar: Johannes Posthumus
Bewoner/huurder: Adrianus Floris Raap

K 00000007

Reeelkohier (Kohier)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1754
Archiefnaam: Reeelkohier
Archief: Tresoar
Soort kohier: Reeelkohier
Eigenaar: Secretaris Sminia
Bewoner/huurder: Adrianus Floris Raap

K 00000008

Reeelkohier (Kohier)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1772
Archiefnaam: Reeelkohier
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Film 1575, nummer 232
Soort kohier: Reeelkohier
Eigenaar: Jan de Boser
Bewoner/huurder: Adrianus Floris Raap

A 0000001

Aangifte diefstal door Adrianus Floris Raap (Algemene bron)
plaats: Leeuwarden [FR]
datum: 06-08-1779
veld 1: Informatieboek
veld 2: Tresoar
veld 3: Microfilm C26, pagina 30
hierin
06-08-1779 Adrianus Floris Raap (*1709-1797) als hoofdpersoon
Dossier:

A 0000002

Coopbriefregistratie door Adrianus Floris Raap en Anna Catharina Wiersma (Algemene bron)
plaats: Leeuwarden [FR]
datum: 30-12-1743
veld 1: Hypotheekboek
veld 2: Tresoar
veld 3: Folio703