Bronnen Bronnen
Bronnen

PU 00000045

Periodieke uitgave Algemeen Nederlandsch Familieblad (Periodieke uitgave)
Uitgegeven: 14-08-1883
Pagina: 4
Naam artikel: Naamlijst van de Doctoren te Amsterdam
Naam artikel (vervolg): sedert het jaar 1641 (vervolg)

A 0000003

Gedicht huwelijk Margaretha Cornela van Aalst en Hendrik van Soesdijk (Algemene bron)
plaats: Renswoude [UT]
datum: 08-01-1734
veld 1: Familiearchief Taets van Amerongen
veld 2: Inventarisnummer: 698

NA 00000211

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 10-09-1726
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Onderwerp: Uitsluiting
Notaris: Martinus Mekern
Transcriptie van superscriptie d.d. 10 september 1726
Bron: GA Gorinchem
Betreft: uitsluiting van Hendrik van Barneveld en vrienden/familie
Personen: Adriaan Adriaans Raap; Antonetta van Bijlant, Margareta Sophia Raap en Adriaan Floris Raap
Den heer comparant verklaerde inde quohiere
…..
vanden 200e penning bekent te staen N. Hoeij

Inden name des Heeren Amen
bij den innehoude van desen openbare instrumente sij
kennelijk eenen ygelijcke, dat op huyden den 10en september 1726
compareerde voor mij Martinus Mekern, openbare notaris bij
den Ed[ele] Hove van Hollant geadmitteerd binnen Gorinchem
residerende, ter presentie vande nagenoemde getuygen d'heer
Adriaan Raap, Oud-Schepen deser stad, mij notaris bekent, de
welcke verclaerde te approberen en van waarde te houden de
testamentaire dispositie door hem comparant opgezegt nevens
sijn huysvrouw, den 16 feb[ruari] 1719 en voor mij notaris en
getuygen gesuperscribeert, uytgesondert alleen voorsoo verre
alhier anders wert geordonneert en gedisponeert en verclaerde
den heere comparant vervolgens alsnog te willen en begeeren
dat de goederen bij hem na te laten geensints sullen komen
tot voordeel vande erfgenamen vanden heere borgerm[eeste[r Mr.
Hendrik van Barnevelt zal[ige]r, eerste man van des heere compa-
rants huysvrouwe, maar te willen en begeeren dat alle sijne
goederen buyten die erfgenamen sullen blijven en dat mitsdien
alle de goederen die door den comparant sullen werden nagelaten
waerinne sijne huysvrouw bij het voorsz[egde] testament op conditie
is geïnstitueert na doode vande'selve sijne huysvrouw sonder
vermindering of aftrek, t'sij van trebelliantique, betaalde lasten
of andersints en geheel en al sullen komen en versterven aan
juffr[ouw] Antonetta van Bijlant en juffr[ouw] Margareta Zophia Raap,
beyde alhier woonagtig, ider voorde geregte helfte des nogtans
en onder dese expresse last, ten regarde vand'helft van juffr[ouw]
Antonetta van Bijlant, dat na haer overlijden 'tgeen sij in
cragte deses getrocken heeft, weder gaan en keeren sal sonder
vermindering of aftrek alsvoren, aan Margareta Sophia Raap
voorn[oem]t en aan Adriaan Florisse Raap, desselfs Broeder, of
-2-
die van des heer comparants broeders kinderen alhier te..
en vande gereformeerde religie sullen sijn en bij gebreke ..
broeders kinderen, aan sijne broeders die dan in leven ..
werden, soo evenwel en onder die restrictie, dat van des heere compa-
rants huysvrouw of van juffr[ouw] Bijlant niet sl mogen …
gevordert eenige opening of inventaris, altoos geen …
voorde restituei, als t'welk te vorderen wert verboden
geremitteert en in cas iemande daar tegens iets quam te on..
nemen soo secludeerde den heere comparant de sodanige
sijne erfenis of verwagting stellende tot voogd en voogd..
over Zophia Raap of andere minderjarige, d'heer Floris
Raap en de gemelte juffr[ouw] met magt van abrogatie
of surrogatie en seclusie van oppervoogden en weeskamer
behoudens iders respect, alle t'welcke voorsz[egd] staat de
heer comparant voorgelezen sijnde, verclaerde hij t'selve te wesen
sijn laatste en uytterste wille, t'gene hij begeerde ..
na sijn overlijden sal werden agtervolgt en nagecomen, ..
als codicil, legaet, gifte ter sake des doots of ..
den levende, soo het best sal konnen bestaan, alwaren hier
niet gebruyct de solemniteyten na regten of constume gerequireerd
houdende die voor in dese geïnsereert. Aldus gedaan en
gepasseert voor mij notaris voorn[oemt]t ter presentie en
overstaan van Adriaan Mekern en Jacob Mekern,
getuygen in dese versogt.
w.g. Adriaan Raap
A. Mekern
Jacob Mekern
Mij prest
Mart. Mekern
not[ari]s publ[ique]

NA 00000212

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 27-09-1738
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Onderwerp: Voogdij
Notaris: Martinus Mekern
-1-
Op huyden den 26 September 1738 compareerde
voor mij Martinus Mekern, openbare notaris bij
de Ed[ele] Hove van Hollant geadmitteert, binnen Gorinchem
residerende, ter presentie van de nagenoemde getuygen
de heere Antonij Raap, coopman tot Bordaux,
tjgenwoordig binnen dese stad, d'welke sijnen onmon-
digen soon Adriaan Floris Raap, woonende jegen-
woordig tot Amsterdam, willende versorgen
van goede voogde en opsigters over sijn persoon
en goederen. Verklaarde daertoe te versoecken en
stellen de heeren Adriaen Raap, oud Schepen
-2-
deser stad en Andries van Aalst, coopman tot
Amsterdam, te samen en ider apart, gevende
aan haer Ed[ele]n last en magt om de goederen
van dien onmondige onder haer te slaen en
administreren en desselfs persoon onder hare
opsigt te nemen en alhier te lande te houden
en met hem te doen soo haren goede raad
opdragen sal, voorts 'tgene sij of ider van
haer na regten vermogen te doen, ook om
een ander te stellen of assumeren; uytsluytende
van de voogdij en administratie alle opper-
voogden magistraten, geregten, weeskameren
of wie tot oppervoogdij eenigsints gequalificeert
soude sijn, 't sij van de plaets daer het sterfhuys
valle?? de onmondige woone of goederen
gelegen mogte wesen; behoudens iders respect
als niet willende dat imande buyten de
voorn gestelde of te stellen voogdij sig daer
-3-
mede sulkx bemoyen.
Aldus gedaen en gepasseert voor mij notaris
voorn[oem]t; ter presentie en overstaan van
Cornelis Dael en Cornelis van Pas, borgemr.
alhier, als getuygen in dese versogt.

w.g. Anth. Raap
Cornelis Daal
Cornelis van Pas
Mart. Mekern
nots. publ.

NA 00000213

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 10-05-1704
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Enkhuizen
Onderwerp: Koop schip
Notaris: Petrus Agricola
Transcriptie akte d.d. 10 mei 1704, opgemaakt door notaris Petrus Agricola te Enkhuizen
1 Op den 10e May Ao 1704 compareerden
2 voor mij Petrus Agricola openb. bij den Ed. Hove
3 van Holland, geadmiteerd not[ari]s tot Enchuysen
4 residerende, present de nagen[oemde] getuygen de eersame
5 Pieter Backer ende Pieter Stompedissel, burgeren
6 deses stadt, weclke comparanten bekenden verkogt
7 te hebben aan den H[ee]r Floris Raap voor den H[ee]r
8 Pieter Raap, coopman, burger en gewoondet tot
9 Coppenhagen een vrij opgetimmert buysschip
10 genaamt 't Slot van Coppenhagen met desselfs
11 opstaand en loopend wand mitsgaders alle
12 appendentien en depententien van dien voor de
13 zomma van vierentwintig hondert en vijftig
14 Car[olus[] guldens, van welcke coopsom de voorn[oemde]
15 comparanten bekenden ende verclaarden bij desen
16 op het passeren deses voldaan ende betaalt te
17 sijn den laasten penn[ingen] met den eersten als sulx
18 beloofden zij comparanten het voorn[oemde] buysschip
19 te bevrijden ende vrij te waren voor alle
20 actien, evictien, commer en aanspraak
21 dewelke ymand daar op ofte aan soude
22 mogen ofte willen pretenderen, verbindende
23 sij comparanten daar voren een voor al
24 yder hare personen en goederen, submitterende
25 deselve aen dien eynde tot bedwang ende
26 executie van Regt en Regters ende
27 schaarden desen aan voorn[oemde] H[ee]r Raap in sijn
28 voorz[egde] qualiteyt te passeren tot een finale
29 quitantie. Alles opregt aldus gedaan ende
30 gepasseert in Enchuysen, present de eersame
31 Leendert Witduijn ende Jacob Dircksz als
32 getuygen.

w.g. Pieter Bcker
Pieter Stompedissel
Jacob Dircksz.
Quod Atestor
w.g. P. Agricola,
nots publ.

NA 00000214

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 03-02-1737
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Utrechts Archief
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 231-5, ingang 239-1
Onderwerp: Aanvraag octrooien
Notaris: J. v.d. Doorslag

A 0000004

Huwelijksgezang bruiloft Adrianus Adriaansz. Raap en Margaretha van Byland (Algemene bron)
datum: 14-07-1711
veld 1: Huwelijksgezang
hierin
14-07-1711 Adriaan Adriaansz Raap (~1671-†1749) als bruidegom
Margaretha van Bylandt (*1670-†1739) als bruid
Dossier:

NA 00000215

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 16-02-1719
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Onderwerp: Superscriptie besloten testament
Notaris: Marten Mekern
Op huyden den 16 feb[ruari] 1719 heb ik als notaris ter
presentie van Johan Crommenij en Johan IJsterling
borgers alhier, als getuygen gepassert supercriptie op het
besloten testament van d'Heer Out Schepen Adriaan Raap
en Mevrouwe Margreta van Bijlant, egteluyden

w.g. Marten Mekern
1719

NA 00000216

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 03-10-1738
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Onderwerp: Testament
Notaris: Martinus Mekern
-1-

Comparant declareerd dat hij
geen vier duysent gl gegoet was N. Hoeij
Testament

In den name des Heeeren Amen.
Bij den inhoud van desen openbare instrumente sij
kennelijk aen ygelijck dat op huyden den 3 October 1738
compareerde voor mij Martinus Mekern, openbare notaris
bij den Ed[ele] Hove van Hollant geadmitteert, binnen Gorinchem
residerende, ter presentie van de naegenoemde getuygen d'heer
Adriaan Floris Raap, jongeman oud, soo hij declareerd een
en twintig jaren, woonende tot Amsterdam, jegenwoordig
alhier mij notaris bekent, bequaam om van sijn goederen
te disponeren so uytterlijck bleecq, d'welcke na revocatie

-2-

van alle vorige dispositien, verclaerde bij desen
sijn ouders ofte een van hen soo verre die na de regten
deser lande bevonden sullen werden nootsakelijk gekent
en geregtigt verclaer verder niet te justitieren in de legitime
portie uyt sijn nalatenschap en in de verdere ofte andere
goederen t'sij roerend t'sij onroerend
t'sij hebbende of nog vercrijgende en sulcx in alle die hij
nalaten sal sonder eenige uytsondering darinne, nomineerd
en steld hij tot erfgenaam juffr[ouw] Margareta Sophia Raap,
huysvrouw van de heer Aarnold van Aalst, coopman tot
Amsterdam, sijn suster en bij haer voor overlijden, hare kind
of kinderen bij representatie en indien des heer comparants
gemelte suster voor hem quam te overlijden sonder nasate
in sulk geval soo wierd tot erfgenaam geroepen en
geinstitueert d'heer Adriaan Raap (oud Schepen deser stad
Gorinchem, sijn oom, stellende verder den comparant indien
de kinderen van sijn suster Margareta Zophia Raap in
cragte van dese sijn erfgenaam quam te werden daerover
tot voogden d'voorn[oemde] heer Aarnold van Aalst deselver
vader en gemelte heer Adriaan Raap, te samen en ider van
hen afsonderlijk defeverende daer op alsulcks magt en authoriteyt
als aan voogden eenigsints na regten toekomt en sulx ook

-3-

aen de regering te hebben en houden over de persoon en
goederen van die pupille en daer toe ook bij alle voor valle
andere te stellen, uytsluytende oppervoogden, magistraten,
Weeskameren en alle die haer buyten de gestelde of te stellen
voogden daer mede eenigsints soude willen bemoeyen en
dat bij allerley voorvalle of tussenkomende occasien als
niet willende dat oyt imand buyten d'selve gestelde voogd
sig daer mede bemoeyen of hen iets daer ontrent aanmatigen
sal, behoudens iders respect, alle t'welcke voorn[oemd] aen comparant
voorgelesen, verclaerde hij dat te wesen sijn testament en
uytterste wil, t'geen hij begeerde te hebben opgevolgt als
testament codicil of soo het best bestaan kan, houdende
geobserveert nodige solemniteyten. Aldus gedaan en gepasseert
voor mij notaris voorn[oem] ter presentie en overstaan van
Fredrik van Leent en Adolph Meijer als getuygen
deses versogt.

w.g. Ad. Floris Raap
… … in
-4-

Dit … ….. heeft Adolph
Meijer gestelt
Mij Prest
Mart. Mekern
nots. publ.

NA 00000217

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Haarlem [NH]
periode: 03-08-1695
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Familiearchief Van Sypesteyn
Inventarisnr.: toeg. 1614, inv.nr. 1026
Onderwerp: Testament-copia
Notaris: Nicolaas Brouwer
hierin
03-08-1695 Michiel van Amelant (~1629-1696) als Erflater
Sara Noirot (~1635-1708) als Erflater
Andries Pels (*1655-†1731) als begunstigde
Adriaen Noirot [Norret] [Noiret] en N.N. N.N. als begunstigde
Adrianus Pels (~1657-) als begunstigde
Guillielmo Pels (*1659-†1705) als begunstigde
Joannes Luijkas Pels (*1663-1712) als begunstigde
Catrina Pels (~1665-†1704) als begunstigde
Peterus (Pieter) Pels (~1668-) als begunstigde
Jacob Noirot [Norrot] (~1670-†1746) als begunstigde
Susanna Noirot [Norret] [Noiret] (-) als begunstigde
Christina Constantia Noirot [Norret] [Noiret] (-) als begunstigde
Dossier:

RA 0000986

RA Rouwadvertentie Sytske de Vos (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Dokkum [FR]
Datum: 02-01-2012
Naam krant: Nieuwe Dockumer Courant
Ontvangen van: Henk Raap
hierin
02-01-2012 Sytske (Sietske) de Vos (*1929-†2012) als overledene
Dossier:

A 0000005

Proefschrift door Florentius Raap (Algemene bron)
plaats: Leiden [ZH]
datum: 05-05-1689
veld 1: Proefschrift "De Arthritide", over jicht-
veld 2: aandoening, oorzaken, verschijnselen (o.a.
veld 3: podagra) en geneeswijzen
veld 4: Univ. Bibliotheek Leiden
veld 5: Inventarisnr.: 236X8:13

BSG 0003813

Geboorteregister Willem Jacob van Elten (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17-01-1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Stadsarchief Amsterdam
hierin
18-01-1859 Willem Jacob van Elten (*1859-†1944) als kind
Johannes van Elten (*1824-†1905) als vader
Kniertje Broek (*1819-†1894) als moeder
Dossier:

BSO 0003813

Overlijdensregister Willem Jacob van Elten (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Hilversum [NH]
periode: 13-01-1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
hierin
15-01-1944 Willem Jacob van Elten (*1859-†1944) als overledene

BSO 0007373

Overlijdensregister Hermina Catharina Dosser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 07-03-1817
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
hierin
10-03-1817 Hermina Catharina Dosser (~1771-†1817) als overledene
Dossier:

BSO 0007372

Overlijdensregister Maria Dosser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 12-01-1823
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
hierin
14-01-1823 Maria Dosser (*1781-†1823) als overledene
Dossier:

D 0007673

Doopboek Abraham Leget (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 12-02-1671
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 238, archiefnr.: 1004
Gezindte: Nederlands Hervormd
Kerk: Hooglandsche Kerk
hierin
12-02-1671 Abraham Leget (~1671-) als kind
Abraham Leget (*1646-) als vader
Judith Thomas (*1650-) als moeder
Dossier:

D 0007317

Doopboek Jacobus Leget (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 26-08-1668
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Gezindte: Nederlands Hervormd
Kerk: Marekerk
hierin
26-08-1668 Jacobus Leget (~1668-1738) als kind
Jan Leget (*1644-) als vader
Jannetje Jansdr. Louage (-) als moeder
Dossier:

D 0007302

Doopboek Jeremias Raap (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 29-12-1625
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Gezindte: Nederlands Hervormd
Kerk: Hooglandsche Kerk
hierin
29-12-1625 Jeremias Raap (~1625-†1632) (Rape) als kind
Jeremias Raap (-) (Rape) als vader
Dossier:

D 0004352

Doopboek Jeremias Raap (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 13-04-1664
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Gezindte: Nederlands Hervormd
Kerk: Marekerk
hierin
13-04-1664 Jeremias Raap (~1664-) als kind
Christopher Raap (~1635-) (Stoffel Rape) als vader
Maria le Pla (-) (Maritie Plu) als moeder
Dossier: