Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0008040

Doopboek Gerardus Willems Smits (Doopboek)
doopplaats: Sneek [FR]
periode: 28 maart 1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB: 664
hierin
28 maart 1802 Gerardus Willems Smits [8040] (*1802-†1854) als kind
Willem Gerardus Smits [14854] (-) als vader
Rinkje Ruurds [14855] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008040

BS Overlijdensregister Gerardus Willems Smits (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 20 mei 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
22 mei 1854 Gerardus Willems Smits [8040] (*1802-†1854) als overledene
Dossier:

D 0008041

Doopboek Dirkjen Dirks Duwert (Doopboek)
doopplaats: Sneek [FR]
periode: 3 oktober 1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 663
hierin
3 oktober 1799 Dirkjen Dirks Duwert [8041] (*1799-†1874) als kind
Dirk Duwert [14856] (-) als vader
Willemke Willems [14857] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008041

BS Overlijdensregister Dirkjen Dirks Duwert (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 19 december 1874
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
21 december 1874 Dirkjen Dirks Duwert [8041] (*1799-†1874) als overledene
Dossier:

BSH 0003064

BS Huwelijksregister Pieter van Kuik en Grietje van Hettinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 mei 1835
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
13 mei 1835 Pieter van Kuik [8032] (*1800-†1868) als bruidegom
Grietje van Hettinga [8033] (*1801-†1844) als bruid
Jan van Kuik [14858] (-) als vader bruidegom
Hendrica Somer [14859] (-) als moeder bruidegom
Hans Sytzes van Hettinga [14860] (-) als vader bruid
Sieb Heins [14861] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003060

BS Huwelijksregister Bauke Murks Ozinga en Grietje Hylkes Hiemstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 29 juli 1821
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
29 juli 1821 Bauke Murks Ozinga [8024] (*1799-†1850) als bruidegom
Grietje Hylkes Hiemstra [8025] (*1793-) als bruid
Murk Ozinga [14862] (-) als vader bruidegom
Lamkje Daniλls [14863] (-) als moeder bruidegom
Hylke Jans Hiemstra [14864] (-) als vader bruid
Wytske Piers van der Vorm [14865] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0008024

Doopboek Bauke Murks Ozinga (Doopboek)
doopplaats: Sneek [FR]
periode: 21 februari 1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 663
hierin
21 februari 1799 Bauke Murks Ozinga [8024] (*1799-†1850) als kind
Murk Ozinga [14862] (-) als vader
Lamkje Daniλls [14863] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008024

BS Overlijdensregister Bauke Murks Ozinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 5 juli 1850
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
5 juli 1850 Bauke Murks Ozinga [8024] (*1799-†1850) als overledene
Dossier:

D 0008025

Doopboek Grietje Hylkes Hiemstra (Doopboek)
doopplaats: Sneek [FR]
periode: 4 april 1793
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 663
hierin
4 april 1793 Grietje Hylkes Hiemstra [8025] (*1793-) als kind
Hylke Jans Hiemstra [14864] (-) als vader
Wytske Piers van der Vorm [14865] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0003059

BS Huwelijksregister Johannes Felkers en Hylkje Ozinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 20 april 1851
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
20 april 1851 Johannes Felkers [8021] (*1827-†1895) als bruidegom
Hylkje Ozinga [8023] (*1830-†1884) als bruid
Sybren Felkers [2012] (*1790-†1844) als vader bruidegom
Gepke Ewolt [7663] (*1793-†1861) als moeder bruidegom
Bauke Murks Ozinga [8024] (*1799-†1850) als vader bruid
Grietje Hylkes Hiemstra [8025] (*1793-) als moeder bruid
Dossier:

RA 0007274

RA Rouwadvertentie Zwaantje Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Vinkeveen [UT]
Datum: 22 juli 2009
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
22 juli 2009 Zwaantje Raap [7274] (*1919-†2009) als overledene
Dossier:

D 0005299

Doopboek Adrianus Willemszn. Raap (Doopboek)
doopplaats: Oudesluis [NH]
periode: 18 juli 1699
Archiefnaam: Doopboek
hierin
18 juli 1699 Adrianus Willemszn. Raap [5299] (*1699-†1773) als kind
mr Willem Adriaansz Raap [1800] (~1657-†1706) als vader
Neeltje Jans de Leeuw [5296] (-†1724) als moeder
Dossier:

A 0000007

Schilderij Anna Catharina van den Bogaert (Algemene bron)
veld 1: Schilder: Reinier de la Haye
veld 2: Ontvangen van: Klaudia Zeiler
hierin
Anna Catharina van den Bogaert [5291] (-) als hoofdpersoon
Dossier:

NA 00000218

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 18 december 1704
Archiefnaam: Notariele Akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 6723
Onderwerp: Testament
Notaris: Cornelis Winter
Transcriptie testament Willem Adriaansz Raap (`1657) en Neel Jans d.d. 18 december 1704
Bron: Stadsarchief Amsterdam; inventarisnr. 6723; notarieel archief

-1-

In den Name des Heeren Amen

In den Jaare na de geboorte onses Heeren en Saligmakers
Jesu Christy een duysent seven hondert en vier,
den agtienden dag der maand december zijnde
vrijdag des middags de clocque omtrent
een uer compareerden voor mij Cornelis
Winter openbaar notaris, bij den hove van Holland
geadmitteert, binnen Amsteldam residerende, de h[ee]r
Willem Raap en
Neel
Jans, egteluyden wonende ind oude Zijp tegenwoordig binnen dese stadt mij notaris bekent,
beyde gezont van
lighaamen gaande en staende, hun verstand memorie
en uytspraake hebbende & gebruykende
zoo claarlijk bleeck
dewelke door overdenkinge van de zeekerheyt des doods
en den seekere tijd en uere van dien, uyt vrijen wille, zonder
iemands indicatie oft persuasie te raede geworden waeren
van haere tijdelijke goederen, haar van God almagtig
genadelijk verleent te disponeren in manieren naervolgende.
Eerstelijk hunne sielen recommenderen-
de inde barmhartige handen van haeren schepper en hunne
doode lighamen d'aerde met een christelijke begraaffenisse,
verclaaren zij testateuren mitsdezen te wederroepen ende
te vernietigen alle voorige testamenten, codicillen en alle
andere soorten van laetste en uyterste willens dispositien,
bij hen luyden gezamentlijk off affsonderlijk gemaakt,
niet willende dat dezelve intgeheel oft ten deele eenig
effect sorteren sullen
en mitsdien opnieuw disponerende, verclaeren
zij testateuren uyt egte liefde en conjugale affectie

-2-

den een den ander reciprokelijk, en sulx d'eerststervende de
langstlevende bij desen te stellen ende te institueren tot elx eenige
en universele erffgenaam met volle regt en titule van institutie,
en sulx omme met des eerst aflijviges goederen te doen en te
laten als eenider met zijn vrij eygen goederen vermag te doen,
met dien verstande nogtans, dat dezelve langstlevende gehouden
zal zijn de kinderen uyt dezen huwelijke agtertelaten,
eerlijk en ordentelijk na 't vermogen des boedels, op te voeden
en groot te maken en dezelve te steijleren tot het geen daartoe
zij bevonden zullen worden meest bequaam te zijn,
en wijders ook t'haaren huwelijke staate oft ten mondigen
dage respectivelijk te doteren en uyt te setten met zooveel
off weinig als de langstlevende in discretie zal oordeelen en
verstaan te behooren
en dit alles ten waere de langstlevende weder mogt comen
te hertrouwen, als in welken gevalle dezelve langstlevende
ten behoeve van de kind off kinderen, die uyt dezen huwelijke alsdan nog in levenden lijve sal
off sullen
zijn, gehouden zal wesen bewijs te doen van de volle helfte
des gemeenen boedels zoo veel off wijnig als dezelve
langstlevende, na den staat en gelegentheyt des boedels
in goeden gemoede sal verstaan te behoren en dat aan
handen van twee manspersonen uyt off buyten den
bloede van d'eerst stervende, bij de langst levende 't zijner
off t'haarer keuze daertoe te verkiesen, alles in voldoeninge
van't geen haar uyt de goederen van d'eerst afflijvige na
regten competerende soude connen of mogen, dezelve
kind off kinderen, inde voorsz[egde] respective voordelen tot
haere mede erffgenamen instituerende mits dezen ende
waermede dezelve kinderen ofte wel de te verkiesene

-3-

voogden in haaren name in alles contentement en genoegen
zullen moeten nemen sonder de langstlevende te moeijen
om eenige staat of inventaris, visie van boeken, charters
en papieren off eenige andere openinge van den
staat off gelegentheyt des boedels, directelijk off indirectelijk
ten waere dezelve off haer gem. te verkiezen voogden veeleer
genegen waeren om te trekken en genieten haere legitime
portie, waervan zij testateuren haar de keuze zijn latende, ten
dien effecte dat zij dezelve keuze eens hebbende gedaan daar
mede sullen moeten tevreden zijn, sonder iets verders off
anders te presenderen, directelijk off indirectelijk.
En zal de langstlevende, nadat het voorsz[egde] bewijs gedaan
zal zijn, de bewezene goederen niettemin onder sig blijven
behouden en inmiddels daervan de vrugten en bladene
trecken en profiteren tegen d'alimentatie die hij off zij invoegen
als voren aan de voorsz[egde] kind off kinderen verschuldigt zijn
en sulx ter tijd en wijlen toe, dat de voorsz[egde] kind off kinderen
't zij door huwelijk off andersints buyten last van
de langstlevende sullen getreden zijn; ende waerop zij
testateuren vervolgens ter eerster dood tot voogd off voogdesse
over haar voorsz[egde] kind off kinderen stellen en committeren de
langstlevende van haar beyden & met en benevens H[e]ren Hendrik Hudde en Lambertus Lepeltak als toesiende voogden met magt omme den E[dele] Ariaan Jansz Wit, zijn testateurs swager, tot hun te mogen assumeren met gelijke magt als off hij in dezen mede genoemt ware.
Alles met exclusie van d Ed[ele] Heeren weesmeesteren
en regteren zoo in de Zijpe
als elders daar haar sterfhuys soude mogen
off hunne goederen gelegen zijn
comen te vallen als dezelve met behoorlijk respect
bedankende mitsdezen.

-4-
het welke de testateuren verclaarden te wezen
haar beyder en ieders testament en laatste
wille, begeerende dat hetzelve volkomentlijk
agtervolgt en naegecomen zal worden, 't zij
als testament, codicille, gifte ter zaake des
doods off zoo het anders best zal comen
bestaan, versoekende hiervan acte, aldus
gepass[eer]t binnen Amst[dam] in presentie van
Jacob Verbeeck & Pieter van
Lingen als getuygen

w.g.
Willem Raep
Neel Jans
J. Verbeek
P. van Lingen
Quod Attestor
Cornelis Winter
not[aris]

GA 0014883

Afgeschermd (Geboorteadvertenties/-kaarten)
Geboorteplaats: Driesum [FR]
Datum: 30 juli 2009
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
30 juli 2009 Afgeschermd [14883] (-) als kind
Afgeschermd [1140] (-) als vader
Afgeschermd [14878] (-) als moeder

BSH 0003050

BS Huwelijksregister Yeb Feenstra en Jacoba van Slooten (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 23 september 1901
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
23 september 1901 Yeb Feenstra [8002] (*1860-†1941) als bruidegom
Jacoba van Slooten [7993] (*1873-†1971) als bruid
Yeb Feenstra [8003] (*1829-) als vader bruidegom
Elizabeth Johnson [8004] (*1837-) als moeder bruidegom
Thomas Gooi van Slooten [7989] (*1844-†1907) als vader bruid
Roelofke Jager [7981] (*1845-†1914) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003047

BS Huwelijksregister Gooike Abes van Slooten en Antje Smit (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 17 augustus 1843
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
17 augustus 1843 Gooike Abes van Slooten [7990] (*1820-†1894) als bruidegom
Antje Smit [7991] (*1823-†1885) als bruid
Abe van Slooten [14884] (-) als vader bruidegom
Rinske Gooikes Overberg [14885] (-) als moeder bruidegom
Rinske Harmens Smit [14886] (-) als vader bruid
Aafke Thomas Stuf [14887] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0007990

BS Geboorteregister Gooike Abes van Slooten (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 22 februari 1820
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
23 februari 1820 Gooike Abes van Slooten [7990] (*1820-†1894) als kind
Abe van Slooten [14884] (-) als vader
Rinske Gooikes Overberg [14885] (-) als moeder
Dossier: