Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0002965

BS Huwelijksregister Dirk Klazes Talma en Trijntje Boersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 mei 1920
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
20 mei 1920 Dirk Klazes Talma [7751] (*1892-†1976) als bruidegom
Trijntje Hedzers Boersma [7781] (*1895-†1972) als bruid
Klaas Dirks Talma [4213] (*1864-†1952) als vader bruidegom
Saapke Siedses Halbesma [240] (*1864-†1925) als moeder bruidegom
Hedzer Boersma [7782] (*1865-†1937) als vader bruid
Janna Sliep [7783] (*1869-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0002963

BS Huwelijksregister Pieter Westra en Antje Drost (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 mei 1916
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
6 mei 1916 Pieter Westra [7764] (*1887-) als bruidegom
Antje Drost [7765] (*1885-) als bruid
Roel Westra [15105] (-) als vader bruidegom
Betske Visser [15106] (-) als moeder bruidegom
Pieter Drost [15107] (-) als vader bruid
Gerritje Hoekstra [15108] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0007764

BS Geboorteregister Pieter Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 9 februari 1887
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
9 februari 1887 Pieter Westra [7764] (*1887-) als kind
Roel Westra [15105] (-) als vader
Betske Visser [15106] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0007765

BS Geboorteregister Antje Drost (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Lemsterland [FR]
periode: 2 november 1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
3 november 1885 Antje Drost [7765] (*1885-) als kind
Pieter Drost [15107] (-) als vader
Gerritje Hoekstra [15108] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0002961

BS Huwelijksregister Jacob Martens Dijkstra en Grietje Sikkes Jongsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 12 mei 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
12 mei 1883 Jacob Martens Dijkstra [7758] (*1856-) als bruidegom
Grietje Sikkes Jongsma [7759] (*1865-†1925) als bruid
Marten Jacobs Dijkstra [15109] (-) als vader bruidegom
Antje Jans Benedictus [15110] (-) als moeder bruidegom
Sikke Jans Jongsma [15111] (-) als vader bruid
Janke Romkes Grijpstra [15112] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0007758

BS Geboorteregister Jacob Martens Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 24 februari 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
25 februari 1856 Jacob Martens Dijkstra [7758] (*1856-) als kind
Marten Jacobs Dijkstra [15109] (-) als vader
Antje Jans Benedictus [15110] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0007759

BS Geboorteregister Grietje Sikkes Jongsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 maart 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 maart 1865 Grietje Sikkes Jongsma [7759] (*1865-†1925) als kind
Sikke Jans Jongsma [15111] (-) als vader
Janke Romkes Grijpstra [15112] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0007759

BS Overlijdensregister Grietje Sikkes Jongsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 april 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
20 april 1925 Grietje Sikkes Jongsma [7759] (*1865-†1925) als overledene
Dossier:

BSH 0002960

BS Huwelijksregister Sikke Dijkstra en Rinske Klazes Talma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 mei 1917
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
16 mei 1917 Sikke Jacobs Dijkstra [7757] (*1889-†1963) als bruidegom
Rinske Klazes Talma [7749] (*1889-†1961) als bruid
Jacob Martens Dijkstra [7758] (*1856-) als vader bruidegom
Grietje Sikkes Jongsma [7759] (*1865-†1925) als moeder bruidegom
Klaas Dirks Talma [4213] (*1864-†1952) als vader bruid
Saapke Siedses Halbesma [240] (*1864-†1925) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0002953

BS Huwelijksregister Ynze Lautenbach en Dirkje Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 10 mei 1894
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
10 mei 1894 Ynze Lautenbach [7733] (*1867-†1934) als bruidegom
Dirkje Dijkstra [7734] (*1869-) als bruid
Sikke Symons Lautenbach [15113] (-) als vader bruidegom
Baukje Ynzes de Jong [15114] (-) als moeder bruidegom
Pieter Taekes Dijkstra [15115] (-) als vader bruid
Ytje Pieters Runia [15116] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0007733

BS Geboorteregister Ynze Lautenbach (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 25 november 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
26 november 1867 Ynze Lautenbach [7733] (*1867-†1934) als kind
Sikke Symons Lautenbach [15113] (-) als vader
Baukje Ynzes de Jong [15114] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0007733

BS Overlijdensregister Ynze Lautenbach (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 17 januari 1934
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
19 januari 1934 Ynze Lautenbach [7733] (*1867-†1934) als overledene
Dossier:

BSG 0007734

BS Geboorteregister Dirkje Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 5 oktober 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
6 oktober 1869 Dirkje Dijkstra [7734] (*1869-) als kind
Pieter Taekes Dijkstra [15115] (-) als vader
Ytje Pieters Runia [15116] (-) als moeder
Dossier:

T 0002924

Trouwboek Willem Johannes Jager en Rinske Johannes Felkers (Trouwboek)
trouwplaats: Harlingen [FR]
periode: 8 april 1810
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 335
Gezindte: Hervormd
hierin
8 april 1810 Willem Johannes Jager [7660] (*1785-†1849) als bruidegom
Rinske Johannes Felkers [3974] (*1789-†1869) als bruid
Dossier:

A 0000008

Boekje van R. Raap (Hoofd school te Schildwolde) (Algemene bron)
datum: 1930
veld 1: Bestuur en Inrichting van onze Staat
veld 2: In vraag en antwoord door R. Raap (Hoofd
veld 3: der Chr. School te Schildwolde
hierin
1930 Roelof Geerts Raap [101] (*1881-†1962) als hoofdpersoon
Dossier:

NA 00000219

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17 december 1646
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Onderwerp: Codicil
Notaris: Jan Bosch
1 Also ick ondergesz[egte] in mijnen testamente
2 gepasseert voor den notaris Jan Bosch ende zeec-
3 kere getuygen van dato den derden December anno XVI (1600)
4 tweeenveertich hebben doen stellen alle wat ick
5 daer naer met mijn handt ende onderteyckeninge soude
6 maecken en legateren van gelijke crachte ende
7 waerde soude sijn ofte het in deselve testamente
8 ware geschreven soo ist dat Ick Adriaen Pietersz[oon]
9 Raap verclare mijn wille ende begeeren te wesen
10 alle het gunt hier naer volcht

11 In den eersten stelle ick mijn soon Floris Adriaens[zoon]
12 neffens mijne ander kinder ende descendenten, in een
13 vierde part van alle hetgeene ick sal comen na te
14 laten sonder dat hij sijne kinderen ofte derselver descen-
15 denten, eenige portie ofte gedeelte soo lange hij leeft
16 daerin sal laten genieten met expresse conditie
17 dat na sijn overlijden deselve goederen zullen comen
18 ende erven aen sijn kinderen die hij nu heeft ofte
19 hiernaer in regte soude mogen crijgen, een yder
20 van dien in gelijcke portie sonder dat hij daervan
21 op eenige ander maniere daervan sal mogen dispo-
22 neren latende het voorsz[egte] testament voort in alle
23 sijne poincten ende deelen in 't geheel voor
24 't maecke ende legateere aan de Diaconen van de Duijt-
25 sche gereformeerde kercke binnen deser Stede de somme
26 van drie hondert guldens ende aan de diaconen tot
27 Vlaerdingen twee hondert guldens, noch aen 't oude
28 mannen ende vrouwen huys deser stede drie hon-
29 dert guldens; item aen mijn outste dienstmaecht
30 Magdaleen Jacobs zes hondert guldens, ick segge
31 hondert pont Vlaems ende aan Trijntje Dirckx
32 mijn jonghste dienstmaecht twee hondert guldens,
Folio 1

1 (bij aldien sij ten tijden van mijn overlijden noch leven
2 ende in mijn dienst zijn). Voor 't maecke ende legate-
3 re ick aen mijn nicht Neeltjen Cornelis tot
4 Vlaerdingen hondert gulden jaerlijcx op haar leven
5 lanck ende aan Claesjen Cornelis in de Bever-
6 wijck vijftich guldens jaarlijcks haar leven lanck
7 ende langer niet, beyde tot haer alimentatie
8 ende onderhout welcke twee legaten jaerlijcx
9 bij mijn soon Pieter Adriaens[zoon] alle halff jaren
10 aen de voorn]oemde] legatarissen sullen betaelt
11 werden tot welcken eynde hij eerst uyt den
12 sterffhuyse sal mogen nemen alsulcke brieven
13 alst hem believen sal edoch met alsulcke conditie
14 dat deselve brieven naer het overlijden van de
15 voorsz. legatarissen weder sullen comen ten
16 proffijte van de respective erfgenamen een yder
17 na rato hij uyt den voorsz. sterffhuyse sal genoten
18 hebben. Dat mede de voorgenoemde legaten niet
19 en sullen mogen aengesproocken worden voor eeni-
20 ge schulden bij de legatarissen gemaeckt ofte
21 noch te maecken in regte ofte daarenbuyten
22 maer tot hare jarelijckxe onderhout sullen moeten
23 blijven. Eyntelijck is mijn wille ende begeeren
24 dat Anneken Verwou na(er) mijn overlijden voor
25 costgelt ende woningen bij haar moeder ofte
26 man niet en sal betalen soo lange sij ongetrout
27 blijft, maar neffens de andere kinderen uyt
28 den gemeene boedel van haer moeder ofte 't geen
29 mijn dochter van mij sal erven, de montcost
30 en woninge sal mogen hebben. Alle 't welck ick
31 wille dat bij mijne kinderen ende erffgenamen
32 sal onderhouden ende naer gecomen worden ende dat
33 expresse in d'selve testament vervalt. Aldus

Folio 2

1 geschreven ende gemaeckt bij mij ondergeschreven
2 op den seventiende December anno duysendt ses
3 hondert ses en veertich in Amsterdam
hierin
17 december 1646 Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647)
Dossier:

NA 00000220

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 3 december 1642
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Onderwerp: Testament
Notaris: Jan Bosch
// Copie //

Folio 1

1 In den Name des Almachtigen Amen
2 In den jare van der geboorte onses Heeren ende Salich-
3 makers Jesu Christi zesthien hondert tweeveer-
4 tich op den derden dagh Decembris des naermiddachs
5 de klocke omtrent halff drie wijzen compareerde voor mij
6 Jan Bosch openbare tot Amstelredamme residerende, ende
7 bij den Hove van Holland op voorgaende nominatie der
8 voorseijde stede geadmitteerde notaris ende den getuy-
9 gen hier naergenoemt; de heere Adriaen Pieters[zoon]
10 Raap, Raedt ende oudt-schepen deser stede, mij
11 bekendt, swack mits sijn hoge ouderdoms van lichame
12 doch gaende ende staende, sijn verstand, memorie
13 ende uitspraecke wel machtich ende ten vollen
14 gebruyckende, dewelcke aensiende de kortheyt
15 des menschelijcken levens, de seeckerheyt des doots
16 ende de onseeckerheijt des tijts ende uyre van dien
17 omme deselve voor te comen, met goeden voorsien
18 wel bedacht ende beraden wesende sonder bij
19 iemanden daertoe misleyt ofte sinisterlijck geper-
20 suadeert te sijn, naer voorgaende bevelinge sijns ziels
21 in de handen Godes ende sijns lichaems der
22 christelijcker begraffenisse ter zaliger opstandin-
23 gen, sijn testament ende uytterste wille ge-
24 maeckt heeft, ende doen beschrijven in manieren
25 hier naer volgende eerst heeft hij testateur
26 gerevoceert, doot ende te niet gedaen gelijck
27 hij revoceert, doode ende te niete mits desen
28 alle testamenten ende dispositien van laetste
29 wille geene uytgesondert bij hem voor data deses
30 eenichsints gepasseert ende specialijcken
31 den testamente bij hem op den elffden
32 Martij des Jaers 1641
33 voor mij notaris ende zeeckere
34 getuygen verleden niet willende dat eenige
Folio 2

1 derselven cracht zullen hebben, dan dit sijn tegenwoor-
2 dige alleene, ende op niews testaterende
3 heeft hij testateur tot sijnen erfgenamen
4 genomineert ende geïnstitueert als hij nomineerde
5 ende justitueerde mits desen onder de navolgende
6 conditien in allen den goederen geene van dien
7 uytgesondert bij hem testateur metterdoot te
8 ontruymen ende naer te laten den Z.E. Pieter
9 Willems ende Annetje Adriaens Raap
10 zijn testateurs twee Soonen ende Dogter
11 ofte ontbreeckende derselver descendenten bij
12 representatie elck in een gerechte vierde part
13 ende aengaende 't resterende vierde part
14 in een geregte darde van 't zelvige, justitueerde
15 hij testateur Floris Adriaensz Raap sijn soon
16 voor sijn legitima ende in de resterende twee-
17 darde van hetselvige de drie vóórkinderen ende
18 den drie naer-kinderen van den selven Floris Raap
19 als met namen: Grietje, Annetje ende Mar-
20 ritje Floris Raap verweckt bij wijlen sijn eerste
21 huysvrouwe Wijntje Jacobs Hoing. Adriaen Floris
22 Raap ende Catharina Floris Raap, geteelt bij
23 wijlen sijn tweede huysvrouwe Catharina Jacobs Ver-
24 hult. Ende off yemandt van de geïnstitueerde
25 erffgenamen mochten comen te overlijden voor hem
26 testateur, soo wilt hij, dat de kinderen vande
27 selvige sullen succederen in de overledene plaetse
28 bij representatie, wel verstaende, dat de goederen
29 die de voornoemde Annetje Floris van hem testa-
30 teur sal comen te erven niet en sullen mogen
31 comen in haer ofte haer mans handen, maar dat
Folio 3

1 deselve geregeert ende geadministreert
2 sullen worden bij Pieter ende Willem Raep
3 sijnen sonen ende de langst levende aan dien
4 ende jaerlijckse vruchten van dien bij d'selvige
5 uytgereyckt worden, aen de voornoemde Annetjen
6 Floris soo lange sij leeft tot haer onderhout
7 ende allimentatie, ende na haer doot moeten
8 komen op haer wettige kindt off kinderen, sonder in
9 haer leven belast, beswaert, ofte vervreemt te
10 mogen worden, gedurende welcker kinderen onmon-
11 dichtheyt, 't sij bij voor off na sterven van de voornoem-
12 de Annetjen Floris, echter de goederen van
13 hear, ende haerder kinderen portie geregeert sal
14 worden bij sijn voorseide soons als vooren tot voor-
15 deel ende beste van de selvige kinderen, gelijck
16 oock des testateurs wille is dat de goederen
17 die d'voorss[eide] Adriaen Floris ende Catarina
18 Floris Raap, zijnde de drie onmondige kinderen
19 van de voorseijde Floris Raap, geteelt bij de voorseide
20 Catharina Jacobs Verhult mede geregeert
21 ende geadministreert sullen worden bij de voorseide
22 Pieter ende Willem Raap zijnen soonen
23 ofte de langstlevende van dien ende dat de
24 selvige met haer jaerlijcxe vruchten oploopen
25 sullen tot de kinderen mondige jaren ofte hubare
26 slate toe, sonder dieselvige te mogen verhinderen
27 ofte te emploijeren tot onderhout van de voorss.
28 kinderen alsoo de vader schuldich is d'selve kinderen
29 voor de vruchten van haer moeders goet op te
30 brengen, wilde ende begeerde voorts hij testa-
31 teur dat d' voorsz. Pieter ende Willem Adriaensz
32 Raap sijnen soonen, tesamen zullen hebben
33 't huijs de Raap staende in de Warmoesstraet
Folio 4

1 Annetje Adriaens Raap 't huys 's Hertogen-
2 bosch mede staende in de Warmoesstraet op de Suyder-
3 hoeck van de Pijlsteeg met de twee woningen
4 daer achter aen ende gesamentlijcke kinderen
5 van de voorsz. Floris Adriaensz Raap 't huijs staende
6 op de Keijsersgracht oock dat voorsz. Pieter Adri-
7 aensz Raap noch sal hebben 't huijs op de Lelie-
8 Grachte daer hij testateur jegenwoordig in
9 woont, welcke voorseyde huysen alle bij sijnen
10 voorsz. erfgenamen in minderinge van haer portie
11 aengenomen sullen worden, ten prijse, so die ten
12 tijde van sijn testateurs overlijden te boeck
13 staen, 't sij deselve alsdan min ofte meer waerdich
14 souden mogen wesen als oock een yder van sijn
15 voorsz. erfgenamen in minderinge als vooren
16 aengereeckendt sullen worden alsulcke penningen
17 ende verlopen interesten off rentes als deselve
18 aen sijn testateurs sterffhuys schuldig souden
19 mogen wesen; ende alsoo Willem Adriaensz.
20 Raap ten tijde van sijnee eerste huwelijck van hem
21 testateur heeft ontvangen twee duijsendt
22 eenentwintich guldens meer als hem competeerde
23 soo is sijn testateurs wille, dat hem deselvige aen
24 sijn erfenisse gecort sullen worden. Voorts dat
25 alle sijn geslooten reeckenboecken, brieven ende
26 papieren (uitgeseyt besegelde brieven Schepen-
27 kennisse ende obligatien den Staet aengaende
28 sullen blijven in handen van sijn outste soon Pieter
29 Adriaensz Raep sonder dat hij gehouden sal sijn
30 ymandt eenige openinge daervan te doen, maer sullen
31 alleen geopent worden bij sijn voorsz. erfgenamen

Folio 5

1 tesamen sijn testateurs laatste ende ongeslooten
2 reeckenboecken als den grotenboeck ende het
3 journael ende een cleijnboeckjen genaemt Dorren-
4 boom daer eenige quade schulden als bancque-
5 roeten affgeschreven sijn in welcken voorsz. twee-
6 boecken hij testateur verclaerde alle sijne tijdelijcke
7 middelen hem van Godt Allmachtich verleendt
8 geschreven sijn, in welcke voorsz. twee boecken
9 hij testateur verclaerde alle sijn tijdelijcke
10 middelen hem van Godt Almachtigch verleendt
11 geschreven te sijn, uytgenomen sijn huysraet linnen
12 ende 't gunt tot sijn lijfs behoort. Heeft voort
13 hij testateur om redenen hem daertoe moverende
14 vereert, geremitteert ende geschonken sijne voorsz.
15 outste soon Pieter Adriaensz Raap; 't gunt
16 hij nae sijn moeders doot bij hem verteert soude mogen
17 hebben ende tot sijns testateurs sterven noch
18 soude mogen verteeren, wilde oock dat alle sijne
19 na te laten goederen, nimmermeer door eenige su-
20 cessie ab intestato, noch door eenige uytterste
21 wille, huwelijck ofte gifte, sullen mogen verster-
22 ven ofte vervreemden van sijns testateurs kinderen
23 ende derselver descendenten, maar altijts daer
24 geenen moeten keeren, sulcx dat de voorsz. kinderen
25 van Floris Adriaensz Raap, komende sonder kinde-
26 ren te sterven de een op d'ander sal erven
27 ende 't laetste alsoo stervende erven ende
28 versterven aen sijn testateurs bloede ende linie
29 blijvende niet-te-min onvermindert 't verbandt hier
30 vooren in specie gestelt, in het regard van Annetje
31 Floris voornoemt. Voorts off het mochte gebeuren
32 dat off sijn Dochter Annetje ofte Willem
33 Raap sijn soone, of alle beyde, dat Godt wil
Folio 6

1 verhoeden, voor hem testateur mochte comen te over-
2 lijden, dat de affgestorvene onmondige kinderen portie
3 mede geregeert ende geadministreert sal worden
4 bij de voornoemde Pieter ende Willem Raap sijnen
5 soonen ofte de langstlevende van dien tot dat
6 de kinderen mondich ofte gehuwt sullen sijn, uytsluytende
7 testateur welbedachtelijck uit regart van de onmondige die alrede sijn
8 ofte noch sullen comen de weescamer deser ende andere steden ende
9 plaetse niet willende dat die enich gesach ende regeringe over
10 sijn nae te latene goederen sullen hebben met expres verbot, die aldaer
11 niet bekent te maecken niettegenstaende eenige statuten,
12 wetten ende ordonnantiën van weescameren ter contrario spreeckende
13 die hij voor wettelijck derogeerde authoriserende voorts hij testateur
14 den voorsz. Pieter ende Willem Raap omme de goederen van de onmondi-
15 gen 't haerder regeringe als voren staende te mogen aenleggen
16 aen gronden, landen ofte huysen oock op renten off interessen uit te
17 setten met hipoteecq ofte sonder oock sonder borge ofte met borge
18 alles naer haer goetduncken ende dat ten bate ende schade van de
19 eygenaers die de penningen sullen aengaen ende buyten laste en
20 schade vande voorsz. regeerders vertrouwende den voorn.. sijnen soonen
22 volcomentlijck toe dat sij daerinne 't beste vande voorsz. kinderen
Xx zullen soecken ende niet anders daerinne doen als voor haer eygen
23 selfs ende oft ware (dat hij niet en hoopt) dat eenige van sijn
24 erffgenamen of derselver descendenten met dese sijnen testamente
25 niet te vreden en waren maer daertegens poochten te doen
26 in rechte ofte daerbuyten soo wilt hij testateur dat sulcken
27 erffgenaem sal moeten affstaen ende niet meer in sal genieten als
28 sijn bloote legitime portie hem naer regt competerende ende
29 dat de rest vervallen sal aen sijnen anderen erffgenaemen ten laeste …
30 begeerde hij testateur dat al hetgeene hij bij sijn handt ende onder-
31 tekeninge sal maecken ende legateren dat 't selve sal wesen soo
32 crachtig ende bij sijn erffgenamen voldaen ende betaalt worden
33 als oft in desen testamente geschreven ware alle 't gunt voorsz.
34 staet seyde ende verclaerde hij testateur te wesen sijn testament
35 en[de] uyterste wille begerende dat 't selve alsulcx ofte als codicille
36 gifte onder den levenden ofte uyt saecke des doodts volcomen.Folio 7


1 effect sorteren ende staet grijpen sal niet jegenstaende
2 dat alle solemniteyten van rechten in desen vereyscht hier
3 inne niet volcomentlijck geobserveert nochte waezrgenomen
4 mochten wesen mij notaris versoeckende 't selve ad notam te
5 nemen ende hem daervan te doen hebben instrument open-
6 baer in debita forma. Aldus gepasseert binnen den voorgeschreven
7 stede ten huyse van den heere testateur staende op de Leli-
8 Gracht in bijwesen van Cornelis Barents[zoon] ende Jan de Vrij
9 als getuygen van goeden gelove met mij notaris hiertoe versocht
10 ende sonderlingh geroepen zijnde

11 Sij verdacht dat ick notaris vermaen doe van den
12 inhout deser so veel belanght de goederen niet te vervreem-..
13 den ende binnen behoorlijcke tijde ter secretarie alhier
14 aan te geven conform den placcate van hare groot-
14 mogende tot sijne ge[recom]mandeert


w.g.

Adriaen P. Raap

Cornelis Barentsz

Jan de Vrij
hierin
3 december 1642 Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647) als verstrekker
Dossier:

BSH 0002906

BS Huwelijksregister Lolke Brugts van der Zwaag en Johanna Petronella Hottinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 26 december 1868
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
26 december 1868 Lolke Brugts van der Zwaag [7621] (*1833-†1902) als bruidegom
Johanna Petronella Hottinga [7622] (*1845-†1909) als bruid
Brugt Johannes van der Zwaag [15134] (-) als vader bruidegom
Johanna Jelles Schaap [15135] (-) als moeder bruidegom
Andries Hylkes Hottinga [15136] (-) als vader bruid
Catharina Elisabeth Dijkstra [15137] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0007621

BS Geboorteregister Lolke Brugts van der Zwaag (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 21 mei 1833
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
22 mei 1833 Lolke Brugts van der Zwaag [7621] (*1833-†1902) als kind
Brugt Johannes van der Zwaag [15134] (-) als vader
Johanna Jelles Schaap [15135] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0007621

BS Overlijdensregister Lolke Brugts van der Zwaag (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 15 december 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
17 december 1902 Lolke Brugts van der Zwaag [7621] (*1833-†1902) als overledene
Dossier: