Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0008952

BS Geboorteregister Jetske Miersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 7 april 1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
9 april 1861 Jetske Miersma [8952] (*1861-†1937) als kind
Joost Theunis Miersma [16540] (-) als vader
Sytske Wybes van der Veer [16541] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008952

BS Overlijdensregister Jetske Miersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 14 januari 1937
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
16 januari 1837 Jetske Miersma [8952] (*1861-†1937) als overledene
Dossier:

BSH 0002429

BS Huwelijksregister Brant Bergsma en Nieskje Veltman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 10 februari 1905
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
10 februari 1905 Brant Bergsma [8950] (*1881-†1958) als bruidegom
Nieskje Dirks Veltman [8949] (*1885-†1971) als bruid
Pieter Bergsma [16542] (-) als vader bruidegom
Aaltje Agema [16543] (-) als moeder bruidegom
Dirk Arjens Veltman [8951] (*1858-) als vader bruid
Jetske Miersma [8952] (*1861-†1937) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008950

BS Geboorteregister Brant Bergsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 19 mei 1881
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19 mei 1881 Brant Bergsma [8950] (*1881-†1958) als kind
Pieter Bergsma [16542] (-) als vader
Aaltje Agema [16543] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0003425

BS Huwelijksregister Hendrik Sijbes de Vries en Akke Gaatses van der Beek (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 26 juni 1886
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
van (d2:0) 26 juni 1886 Hendrik Sijbes de Vries [8944] (*1865-) als bruidegom
Akke Gaatses van der Beek [8945] (*1866-†1932) als bruid
Sybe Hendriks de Vries [16544] (-) als vader bruidegom
Betske Fopkes de Graaf [16545] (-) als moeder bruidegom
Gaatse Gerardus van der Beek [16546] (-) als vader bruid
Bauke Aedes Holwerda [16547] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008944

BS Geboorteregister Hendrik Sijbes de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 19 september 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
20 september 1865 Hendrik Sijbes de Vries [8944] (*1865-) als kind
Sybe Hendriks de Vries [16544] (-) als vader
Betske Fopkes de Graaf [16545] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008945

BS Geboorteregister Akke Gaatses van der Beek (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 23 januari 1866
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
25 januari 1866 Akke Gaatses van der Beek [8945] (*1866-†1932) als kind
Gaatse Gerardus van der Beek [16546] (-) als vader
Bauke Aedes Holwerda [16547] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008945

BS Overlijdensregister Akke Gaatses van der Beek (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 5 september 1932
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
6 september 1932 Akke Gaatses van der Beek [8945] (*1866-†1932) als overledene
Dossier:

T 0000559

Trouwboek Adriaan Pietersz Raap en Marij Claesdr. Cloeck (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 26 november 1580
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 401, p. 161
A[nn]o 1580 den 26 november
Ariaen Pieters van
Vlaardingen,
… in de brengen van sijn oom Jan Jans …….
……… hadde (ter eenre) Marry Claes van Amsterdam
met Claes………………………………ter andere
dat …………… voorgenomen hadden &
op allen


w.g. Adriaen Pieters van Vlaerdingen
w.g. Marrij Claes
hierin
26 november 1580 Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647) als bruidegom
Marij Claesdr Cloeck [1712] (~1553-†1614) als bruid
Pieter Lenertsz Vrijgesel [1710] (*1533-†1557) als vader bruidegom
Grietgen Jansdr. Comen [1711] (-†1576) als moeder bruidegom
Claes Hendricksz Cloeck [1713] (-) als vader bruid
Anna Florendr [1714] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002931

Trouwboek Michiel van Amelant en Catharina Kieft (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 11 januari 1663
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 483, p. 538
Comnpareerden als voren Michiel van Amelant van A[msterdam]
coopman, out 33 jaar ouders doot geassisteert met
Bruijn van Amelant sijn broeder woont op de O.Z.
Aghterburghwal & Catrina Kieft van A[msterdam] out 32
jaar, geassist[ee[rt met Anna Adriaens Raap haer
moeder, woont op de …….horstgraght

Versoeckende haere drye Sondaeghse uytroepingen omme naer de selve de voorsz. trouwe
te solenniseren ende in alles te voltrecken soo verre daer anders geene wettighe verhinde-
ringhe voor en valle. Ende naar dien sy by waerheyt verklaerden datse vrije Persoonen
waren ende malkanderen in bloede
water door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden niet en bestonden zijn hun
haere geboden verwillighet.

w.g. Michiel van Amelant
w.g. Catharina Kieft
hierin
11 januari 1663 Michiel van Amelant [7671] (~1629-) als bruidegom
Catharina (Trijn) Kieft [1833] (~1630-) als bruid
Cornelis Ysbrantsz Kieft [1828] (~1589-†1652) als vader bruid
Annetje Adriaansdr Raap [1719] (~1591-†1675) als moeder bruid
Dossier:

T 0002932

Trouwboek Michiel van Amelant en Sara Noirot (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 25 juli 1671
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 497, p. 11
Compareerden als voren Michiel van Ameland coopman van A[msterdam]
wed[uw]n[aa]r Catharina Rief (= Kieft), geassisteert met Bruijn van Ameland
woont op de Leliegraft ende Sara Noirot van A[msterdam], out 31? jaer
geassisteert met susanna de Willem, haer moeder, woont opde
Keysersgraft.

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhine0
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen wa-
ren, ende malkanderne in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn
hun hare geboden verwilliget.

w.g. Michiel van Amelant
w.g Sara Noirot
hierin
25 juli 1671 Michiel van Amelant [7671] (~1629-) als bruidegom
Sara Noirot [7672] (*1625-) als bruid
Dossier:

T 0002933

Trouwboek Tieleman Beens en Anna van Huijse (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 8 november 1668
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 492, p. 448
Compareerden Tieleman Beens van A[msterdam] coopman oud 20
jaren, geass[isteert met zijn stiefvader en voogd Corn. van
………………. woonende Warmoesstraat &
Anna van Huijsen van A[msterdam] oud 18 jaer, geass[isteert
met juffrouw? Sijmons van Huijsen woont opde
Geldersekaij

Versoeckende hare drie Sondaegse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen wa-
ren, ende malkanderne in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn
hun hare geboden verwilliget.

w.g. Thieleman Beens
w.g. Anna van Huijsen
hierin
8 november 1668 Thielman Beens [7674] (*1643-) als bruidegom
Annetje van Huijsen [5694] (~1650-) als bruid
Huijbert Beens [15147] (-) als vader bruidegom
Maria van Beringen [15148] (-) als moeder bruidegom
Fredrick Sijmonsz van Huijsen [5692] (-) als vader bruid
Annetje Jans Verwout [1827] (~1618-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002934

Trouwboek Frans Lodewijk Olffen en Anna Maria Beens (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 2 april 1706
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 539, p. 337
Den 2 April 1706
Compareerden als voren Frans Lodewijks Olffen van
Ruynen, distelateur, oud 26 jaren op de
Roosegraft, ouders doot, geassνsteer[t met Gerrit Sol…
& anna Maria Beens van A[msterdam] oud 29 jaren
op de Egelantiersgraft??, geass[isteer[t met haer
vader TielemanBeens

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Frans Lodewijk Olffen
w.g. Anna Maria Beens
hierin
2 april 1706 Frans Lodewijk Olffen [7679] (-) als bruidegom
Anna Maria Beens [7678] (*1676-) als bruid
Thielman Beens [7674] (*1643-) als vader bruid
Annetje van Huijsen [5694] (~1650-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002935

Trouwboek IJsbrant Kieft en Anna Maria van de Perre (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 8 november 1672
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 498, p. 274
Compareerden als voren voor de Heeren Cornelis Abvbas ende
Fredrick Barrenwouts, commissarissen,
Isbrand Kieft, coopman van A[msterdam] 38, geassisteert
met Jacob Rombout sijn swager opt Nieuwe Eyland
ende Anna Maria van de Parre van A[msterdam], out
20 jaeren, geassisteert met Barbara Mirou,
haer moeder, woont in de Nieuwe Hooghstraet

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen wa-
ren, ende malkanderne in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn
hun hare geboden verwilliget.

w.g. Isbrand Kift
w.g. Anna Maria van de Perre
hierin
8 november 1672 Isbrant Kieft [1831] (~1629-) als bruidegom
Anna Maria van de Perre [7684] (~1651-) als bruid
Cornelis Ysbrantsz Kieft [1828] (~1589-†1652) als vader bruidegom
Annetje Adriaansdr Raap [1719] (~1591-†1675) als moeder bruidegom
Balthasar van de Perre [7685] (-) als vader bruid
Barbera Mirou [7686] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002936

Trouwboek Balthasar van de Perre en Barbera Mirou (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 19 juli 1633
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 765, p. 29
Ditto July 1633 sijn spengel
Balthazar van de perre
woont ……… & Barbara Mirou van
hierin
19 juli 1633 Balthasar van de Perre [7685] (-) als bruidegom
Barbera Mirou [7686] (-) als bruid
Dossier:

T 0002937

Trouwboek Jacob Balde en Anna Maria Kieft (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27 maart 1704
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 536, p. 371
Compareerden voor D H[er]en Mr. Jan Six Commissaris
Jacob Balde van A[msterdam] agent van zijn koninklijke
majestijdt van Denemarken Noorwegen … oud 31 jaer
opde Kijsers graft geass[isteer]t met zijn moeder Hester
Castelijn & Anna Maria Kiefft van A[msterdam] oud 29 jaren
opde Here graft geass[isteer]t met haar vader Ysbrant Kiefft

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jacob Balde
w.g. Anna Maria Kieft

In linker kantlijn:
donderdagh
den 27 Maart
1704
acte verleent den
15 april 1704 om
………inde Wale-
kerk te trouwen
hierin
27 maart 1704 Jacob Balde [7690] (-) als bruidegom
Anna Maria Kieft [7687] (~1674-) als bruid
Isbrant Kieft [1831] (~1629-) als vader bruid
Anna Maria van de Perre [7684] (~1651-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002938

Trouwboek Jan Balde en Regina Catharina Kieft (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 25 maart 1707
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 541, p. 94
Den 25 maart 1707
Compareerden voren de H[ee]r Cornelis Backer Commissaris
Jan Balde van A[msterdam, coopman oud 24 jarn op de
Kijsersgraft, geass[isteer]t met sijn moeder Hester
Castelijn & Regina Catharina Kiefft van A[msterdam]
oud 23 jaren op de Heregraft, geass[isteert] met haar vader
IJsbrand Kieft.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jan Balde
w.g. Regina Catharina Kieft

In de linker kantlijn
nademiddag

acte verleend den
11 april 1707 om
………….
te trouwen
hierin
25 maart 1707 Jan Balde [7691] (~1682-†1763) als bruidegom
Regina Catharina Kieft [7689] (~1684-) als bruid
Jan/jean Balde [7692] (-) als vader bruidegom
Hester Casteleyn [7693] (-) als moeder bruidegom
Isbrant Kieft [1831] (~1629-) als vader bruid
Anna Maria van de Perre [7684] (~1651-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002939

Trouwboek Jan/Jean Balde en Hester Casteleyn (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 7 augustus 1671
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 497, p. 30
Compareerden voor de heren …………………………, commisarissen
Jan Balde, wed[uwnaar] van Sara Castelijns, wonende op Singel bij sijn
…………… ……… & Hester Casthelijn van A[msterdam], 23 jaeren, geassisteert
met haar moeder Maria Castelijn, wed[uwe] van Jeronimus Castelijn
op de Herengraft bij Molenstraet?/

Versoeckende hare drie Sondagese uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en vlle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen wa-
ren, ende malkanderen in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn
hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jan Balde
w.g. Hester Castelijn
hierin
7 augustus 1671 Jan/jean Balde [7692] (-) als bruidegom
Hester Casteleyn [7693] (-) als bruid
Dossier:

T 0002940

Trouwboek IJsbrand Kieft Balde en Nicol Geertruy Smissaert (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20 december 1754
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 598, p. 219
Nederlangbroek
Compareerden als vooren dese personen sijn alhier op
de acte van Do. Joh.Dan.Bender, predikant te
Neederlangbroek ingetekent, de H[ee]r Mr IJsebrand
Kieft Balde, H[ee]r van Kroonenburg en Loenen opde
Heeregragt & Jongvrouwe Nicolaa Geertruijd Smissaart te Neder
Langbroek

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe de solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget. Dese geboden gaen voort.

In linker kantlijn:
Acte verleent den
5 Januar[y] 1755 om te
Vreeland te trouwen
hierin
20 december 175 IJsbrand Kieft Balde [7696] (*1716-†1770) als bruidegom
Jonkvrouwe Nicola Geertruy Smissaert [7697] (*1724-†1795) als bruid
Jan Balde [7691] (~1682-†1763) als vader bruidegom
Regina Catharina Kieft [7689] (~1684-) als moeder bruidegom
Isbrant Kieft [1831] (~1629-) als vader bruid
Anna Maria van de Perre [7684] (~1651-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002946

Trouwboek Jan van de Poll en Anna Maria Dedel (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 9 december 1746
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB590, p. 69
Den 9 December 1746
Compareerden als vooren deese persoonen, sijn alhier op de
acte van Johan Steenis, secretaris tot 's Gravenhage
ingeteekent de heer mr Jan van de Poll, woond
op de Heereg[rag]t & Jonkvrouwe Anna Maria Dedel,
woond in 's Gravenhage
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar andere gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte
verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget. Deese geboden gaan voort.

In de kantlijn links:
Acte verleend
den 25 december
1746 om in
's gravenhage
te trouwen
hierin
9 december 1746 mr. Jan van de Poll [7716] (-) als bruidegom
Anna Maria Dedel [7717] (-) als bruid
Dossier: