Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0002945

Trouwboek Harman van de Poll en Sophia Johanna Kieft Balde (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 21 mei 1775
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 620, p. 205
Vrijdag Namiddag extra?? 5 May 1775

Compareerden voor de heer Muijssart, commissaris
de heere Mr. Harman van de Poll van Amsterd[am]
gereformeerd, 24 jaer, commissaris desen stad op de
Heeregragt, geadsti[steer]t met sijn vader de Heer
Mr. Jan van de Poll & Jonkvrouw Sophia
Johanna Balde van Am[ster]d[am], gereform[eerd] oud 18 iaer
woont als boven geads[titeert] met haar moeder
vrouw Nicolaa Geertruij Smissart

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Harman van de Poll
w.g. Sophia Johanna Balde
hierin
5 mei 1775 mr. Harman van de Poll [7715] (*1751-1799) als bruidegom
Sophia Johanna Kieft Balde [7700] (~1756-†1808) als bruid
mr. Jan van de Poll [7716] (-) als vader bruidegom
Anna Maria Dedel [7717] (-) als moeder bruidegom
IJsbrand Kieft Balde [7696] (*1716-†1770) als vader bruid
Jonkvrouwe Nicola Geertruy Smissaert [7697] (*1724-†1795) als moeder bruid
Dossier:

T 0001967

Trouwboek Hugo Derwall en Agatha van Zuylen (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 2 december 1678
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 505, p. 367
Den 2de december 1678
Compareerden voor de …. Bentes en Elias Commiss[arisse]n
Hugo Darval van Amsterdam, koopman, wed[uwnaa]r Anna
van Baelen woont inde Houttuynen & Agatha van
Zuijlen van Uytreght, wedu[we] Jan vande Poll,
woont opde Kloveniersburghwal

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen
waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Hu-
welijck mocht verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilligt.

w.g. Hugo Darvall
w.g. Agata van Zuijlen

In de linker kantlijn:

Beyde goet
in de….
decemb[er] 1678
Acte verleent den
.
….
hierin
2 december 1678 Hugo Derwall [5258] (~1635-†1680) als bruidegom
Agatha van Zuylen [1758] (*1639-†1686) als bruid
Johan van Zuylen [1755] (*1616-†1668) als vader bruid
Maria Florisdr. Raap [1725] (*1615-†1680) als moeder bruid
Dossier:

T 0006876

Trouwboek Abraham van Rijssen en Catrina Dirksen (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 23 oktober 1761
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 605, p. 371
Den 23 october 1761

Sij man doot
goet ingebragt
Compareerden als vooren Abraham van Rijssen van
Am., gereformeert, wed[uwnaa]r Aaltje Raap in de Langestraat &
Catrina Dirks van Am., gereform. wed[uw]e
Harmanus Holman op de Prinse Gragt
Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

Links in kantlijn
Bij vrouws doot
goed ingebragt

bij Weeskamer voldaan 13 october
1761
Bij Weeskamer
voldaan 20 October
1761
hierin
23 oktober 1761 Abraham van Rijssen [5684] (-) als bruidegom
Catrina Dirksen [16550] (-) als bruid
Dossier:

T 0006878

Trouwboek Moses Raap en Elisabet Sijbrantse Bijlevelt (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 2 mei 1709
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 544, p. 235
Compareerden als vooren Moses Raap van A., …..werker, oud 21
jaren op de Blomgraft, geas[sisteer]t met sijn vader Daniel
Raap & Elisabet Sijbrantse Bijlevelt van A., oud 20 jaren,
Oude Lindestraat, geas[sisteer]t met haar moeder Niesie
Tomas.
Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
hierin
2 mei 1709 Moses Raap [4417] (~1689-) als bruidegom
Elisabet Sijbrantse Bijlevelt [16552] (*1689-) als bruid
Daniel Raap [4415] (-) als vader bruidegom
Aeltje Abrahams van Borgonje [4416] (-) als moeder bruidegom
Niesje Tomas [16554] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0001986

Trouwboek Nicolaes Lepeltack en Johanna Isabella van Sandick (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 11 juli 1709
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 544, p. 340
Compareerden als vooren Nicolaas Lepeltak van A[msterdam], coopman
oud 27 jare op de Kijsersgraft, ouders doot, geass[isteer]t
met sijn broeder Jean Leptak & Johanna
Isabella van Sandick van A[msterdam], oud 26 jare op de
Prinsegraft, geass[isteer]t met haar vader Jan van Sandick
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te
solmniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

Links in de kantlijn
Acte verleent
den 28 July 1709
om alhier inde
…. kerk te
trouwen
hierin
11 juli 1709 Nicolaes Lepeltack [5307] (~1682-†1721) als bruidegom
Johanna Isabella van Sandick [5311] (*1683-†1721) als bruid
ds. Lambertus Lepeltack [1802] (-) als vader bruidegom
Margrieta Cromhout [5301] (*1653-) als moeder bruidegom
Johan van Sandick [5312] (-) als vader bruid
Isabella Ploos van Amstel [5313] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0000561

TrouwboekFloris Adriaaensz Raap en Wijntje Jacobs (Hoying) (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20 december 1606
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 412, p. 120
Den 20 December
Voor IJsbrant Ben
Compareerden Floris Adriaenss out 23 jaere wonent inde
warmoesstraet geassijsteert met Adriaen
Pieterss en Marij Claesse sijn vader en moeder
ter eenre en Wijntje Jacobsdr out 21 Jaer
wonen op de Nieuwedijck geassijsteert
met Jacob Gerritss Hoing en
Opjen Tomesdr haar vader en moeder ter andere sijde

Ende ghaven aen datse aen malcanderen beslooten ende met trouwe verbonden waren versoeckende haere
drie Sondaeghse Uitroepingen Omme nae de selve de voors… trouwe te solenniseren, ende
in alles te voltrecken soo verre daer anders gheene Wettighe Verhinderinghe voor en valle Ende
nae dien so by de Waehrheydt verklaerden datse vrye Persoonen waren ende malkanderen in bloede
niet en bestonden zijn hun haere gheboden verwillighet.

w.g. Floris Adriaensz
w.g. Wijntgen Jacobs
hierin
20 december 1606 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als bruidegom
Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720] (~1584-1615) als bruid
Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647) als vader bruidegom
Marij Claesdr Cloeck [1712] (~1553-†1614) als moeder bruidegom
Jacob Gerritsz Hoyng [1721] (*1555-†1625) als vader bruid
Oopgen Thomasdr. [1722] (-1623) als moeder bruid
Dossier:

T 0000571

Trouwboek Floris Adriaanes Raap en Stijntje Willems Rengers (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 29 mei 1643
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 459, p. 237
Den 29 mey 1643
Compareerden als vooren Floris Adriaenss Raep van A[msterdam], wed[uwnaa]r
van Catharina Verhult, woont opde Keisersgracht?
hand van J. de Ro… tot Edam
van comparant met Stijntie
Willems Rengers, j.d. tot Edam

Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by de waerheyt verclaerden, datse vrye perso-
nen waren, ende malcanderen in bloede ………………
waer door een christelijck huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboen verwillighet.

w.g. Floris A. Raap

In linker kantlijn:
hierin
29 mei 1643 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als bruidegom
Stijntge Willemsdr. Rengers [1741] (*1613-1647) als bruid
Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647) als vader bruidegom
Marij Claesdr Cloeck [1712] (~1553-†1614) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0000572

Trouwboek Floris Adriaansz Raap en Anna Jans Ambrosius (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27 augustus 1650
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 468, p. 70
Den 27 Augusty 1650
Compareerden als vooren Floris Adriaess Raep van A[msterdam]
wed[uwnaa]r van Stijntje Willems Ringaerts, woont opde
Angeliersgracht & Anna Jans Ambrosius van A[msterdam]
out 32 jaer, geass[isteer]t met haer moeder Elsge Hendrickx
woont als voren

Versoeckende hare drie Sondaeghsche uytroepinghen omme naer deselve de voorsz trouwe te so-
lenniseeren ende in alles te voltrecken soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe
voor en valle. Ende naer dien sy by de Waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen waren ende
malkanderen in bloede
Waer door een christelijk huwelijck mochte verhindert worden niet en bestonden zijn hun ha-
re gheboden verwillighet.

w.g. Fliris A. Raep
w.g. Anna Jans

In linker kantlijn


den 20
Augusty 1650


septemb[er 1650 tot
…………… door
Mathias ….
hierin
27 augustus 1650 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als bruidegom
Anna Jansdr. Ambrosius [1744] (*1618-†1678) als bruid
Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647) als vader bruidegom
Marij Claesdr Cloeck [1712] (~1553-†1614) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0000563

Trouwboek Floris Adriaenss Raep en Catharina Jacobs Verhulst (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 1 november 1628
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 433, p. 266
Den 1 November 1628
Compareerden als vooren Floris adriaenss Raep
van A[msterdam], wed[uwnaa]r van Wijntge Hoinck Jacobs …,
opde Brouwersgragt, geass[isteer]t Pieter Adrians Raep
sijn broeder Catharina Jacobs Verhult van A[msterdam]
out 23 jaren, geass[isteert met suster
……………..

Versoeckende haer drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve, de voorsz. trouwe
te solenniseren, en in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien zy byde warheyt verclaerden, datse vrye Persoo-
nen waren, ende malcanderen in bloede nocgh ……….
waer door een Christelijck Huwelijck mocht verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare gheboden verwillighet.

w.g. Floris adriaenss Raep
w.g. Catharina Jacops Verhult
hierin
1 november 1628 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als bruidegom
Catharina Jacobsdr. Verhulst [1726] (*1601-1640) als bruid
Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647) als vader bruidegom
Marij Claesdr Cloeck [1712] (~1553-†1614) als moeder bruidegom
Jacob Verhulst [1727] (-) als vader bruid
Hester Bisschop [1728] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002197

Trouwboek Marinis Marinisz en Neeltje Willems (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 8 augustus 1699
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 530, p. 304
Zaterdag den 8 augusty 1699
Compareerden als voren Marinis Marinisz
van A[msterdam], schoenverkooper, wed[uwnaa]r
Stijntje Sanders opt Fransepad
& Neeltje Willems van A[msterdam], oud
33 jaeren in de Batavierenstraat
geassist[eert] met haer vad[e]r Willem Hendricks

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden; waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. X
w.g. X
hierin
8 augustus 1699 Marinus Marinusz Vuylsteker [5816] (~1663-1727) als bruidegom
Neeltje Willemsdr. Veen [5817] (~1665-) als bruid
N.N. N.N. [5833] (-) als vader bruidegom
Meijntje Bosveld [5834] (-1723) als moeder bruidegom
Willem Hendricks Veen [16555] (-) als vader bruid
Dossier:

T 0001960

Trouwboek Willem Kennemer en Maria Kieft (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20 mei 1667
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 490, p. 251
Compareerden Willem Kennemer van A[msterdam], coopman, oud 30
jaren, geas[sisteer]t met sijn moeder, ….. Willems, woont
opde Brouwersgracht en Maria Kieft van A[msterdam], oud 33 jare
geas[sisteer]t met haer moeder Annetie Adriaens Raep,
woont opde Keijsersgracht
Versoeckende hare drie Sondaegse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz trouwe
te solemniseren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naerdien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen wa-
ren, ende malkanderen in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn
hun hare geboden verwilliget.
hierin
20 mei 1667 Willem Kennemer [5236] (*1639-†1703) als bruidegom
Maritje Kieft [1834] (*1633-†1678) als bruid
Cornelis Ysbrantsz Kieft [1828] (~1589-†1652) als vader bruid
Annetje Adriaansdr Raap [1719] (~1591-†1675) als moeder bruid
Dossier:

T 0000601

Trouwboek Hendrik Adriaansz Raap en Anna Bosch (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 2 november 1686
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 515, p. 281
Otr 25 okt. 1686, DTB 515, p. 259

Mans doot goet
Compareerden als voren Hendrick Raap van A[msterdam], oud 28 jaaren
woont op Zingel & Anna Bosch van A[msterdam]
wed[e] Aert Aerts, woont inde .. Vijselstraat
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepinge, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhindering
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

Links in de kantlijn
sijn moeders
…..
gerojeert
… huwelijk
…
hierin
2 november 1686 Hendrik Adriaansz Raap [1806] (~1659-†1699) als bruidegom
25 oktober 1686 Anna Bosch [1807] (*1662-†1729) als bruid
Adriaan (mr) Willemsz Raap [1787] (~1619-†1667) als vader bruidegom
Elisabeth Hudde [1797] (~1633-1697) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0000600

Trouwboek Lambertus Lepeltack en Clara Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 12 februari 1687
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 515, p. 420
Woensdagh den 12 Feb[ruary] 1687
Compareerden voor d'H[ee]r Bentes en Bicker, commiss[arisen],
Lambartus Lepeltack van A[msterdam], wijnkooper, wed[uwnaa]r
Margrieta Kromhout, woont op de Brouwers-
Kay & Clara Raap van A[msterdam], oud 29 Jaaren op
de Zingel, geassisteert met haar moeder Elizabeth
Hudden
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geen wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Lambertus Lepeltack
Clara Raap
hierin
12 februari 1687 ds. Lambertus Lepeltack [1802] (-) als bruidegom
Claertje Adriaansdr Raap [1801] (~1658-†1695) als bruid
Adriaan (mr) Willemsz Raap [1787] (~1619-†1667) als vader bruid
Elisabeth Hudde [1797] (~1633-1697) als moeder bruid
Dossier:

T 0002208

Trouwboek Willem Jacobsz de Ruijter en Johanna (Anna) de Vries (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 24 januari 1783
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 753, p. 276
Den 24 January 1783
Compareerden als vooren Willem de Ruijter, van
Amsterdam, Luters, wed[uwnaa]r Anna Sasius, op de Goudblom…
Anna de Vries van Amsterdam, Luters, oud 24
jaar in de Noorderkerkstraat, geadst[eer]t met
haar moeder Maria de Gilde

Versoekende hare drie Sondaagse uytreoepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige vehrinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Willem de Ruijter
w.g. Anna de Vries

In linker kantlijn
Hij vrouw doot
goet
hierin
12 juli 1782 Willem Jacobsz. de Ruijter [5818] (~1722-1785) als bruidegom
Johanna de Vries [5853] (~1759-) als bruid
Jacobus Willemszn. de Ruijter [1859] (~1702-1764) als vader bruidegom
Claasie Marinusse Vuylsteker [5815] (~1703-1729) als moeder bruidegom
Reijnier de Vries [5854] (-) als vader bruid
Maria de Gilde [5855] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0000573

Trouwboek Ubelius Schooninck en Margaretha (Grietje)Florisdr. Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 23 november 1628
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 433, p. 298
Den 23 Novemb[er] 1628
Compareerden voor commissari[e]ns Wilhelm Backer & .. Cloeck
Ubelus Schoninck van Dockum, out 25 jaer
…………….. &
woont tot Utregt & Grietie Floris van A[msterdam] out 18 jaer
geass[isteert] met Floris Adriaens Raep, haer ……. &
Jacobs Hoinck, woonen opde …………………….

Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz. trouwe
te solenniseren, en in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende, naer dien zy byde waerheyt verclaerden datse vrye persoo-
nen waren, ende malcanderen in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare gheboden verwillighet.

w.g. Ubelus Schoning
w.g. Grietgien Floris

In linker kantlijn
Oubilus
Burgem[eeste]r
hierin
23 november 1628 Ubelius Schooninck [1745] (*1603-†1638) als bruidegom
Margaretha Florisdr. Raap [1723] (~1611-†1673) als bruid
Stephanus Ubelius Schooninck [3960] (-) als vader bruidegom
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als vader bruid
Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720] (~1584-1615) als moeder bruid
Dossier:

T 0001669

Trouwboek Jochem Rower en Hester Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20 november 1727
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 567, p. 95
Compareerden als vooren Jochem Rower, van Mόnster, oud 31 jare
inde Bloms[traa]t, ouders doot, geass[isteer]t met sijn neeff
Steven Vos & Hesther Raap, van A[msterdam], oud 23 jaren
in de Bloms[traa]t, ouders doot, geass[isteer]t met haer suster
Elisabet Raap

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve, de
voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar
anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waar-
heyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede
niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert
worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jochum Rower
w.g. Hesther Raap
hierin
20 november 1727 Jochem Rower [4387] (-) als bruidegom
Hester Raap [4425] (~1704-) als bruid
Daniel Raap [4415] (-) als vader bruid
Aeltje Abrahams van Borgonje [4416] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0001989

Trouwboek Anthonij Fransz. Bruijningh en Anna van Erffrenten (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 16 oktober 1685
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 514, p. 256
Dingsdagh
den 16 october 1685
Compareerden voor de H[eer] M. Jacob van Grootenhuys, commissaris,
Anthoni Bruijningh van A[msterdam], coopman,
oud 33 jaaren op de Ouder…..marckt, geassist[ee]rt
met zijn moeder, Geertruijd Coesfelt & Anna
van Erffrenten van A[msterdam], oud 24 jaaren op Zingel, ouders
doot, geassist[ee[rt met Willem Kennemer, haar oom
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geen wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Anthonij Bruijningh
Anna van Erffrenten
hierin
16 oktober 1685 Anthonij Fransz. Bruijningh [5320] (~1650-†1709) als bruidegom
Anna van Erffrenten [5235] (~1661-†1724) als bruid
Frans Anthonysz. Bruijningh [5321] (-) als vader bruidegom
Geertruyd Coesveld [5322] (-) als moeder bruidegom
Michiel van Erffrenten [5232] (~1633-) als vader bruid
Elisabeth Cornelissen Kieft [1820] (~1624-) als moeder bruid
Dossier:

T 0006881

Trouwboek Pieter Becker en Maria Jans Verwout (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27 januari 1640
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 453, p. 183
Compareerden als vooren Pieter Becker van A[msterdam] out
26 jaar, geass[isteer]t met Sara Abe…. zijn moeder,
woont opde N.Z. Voorburgwal & Maria Jans Verwout
van A[msterdam, out 22 jaer, geass[isteer]t met haer moeder Anneken
Adriaens Raep, en Adriaens Pieters Raep, …………… opde Keysersgracht

Versoeckende ahre drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve
de voorsz trouwe te solemniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer
anders gene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by
Waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren, ende malcande-
ren in bloede
waerdoor een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet
en bestonden, zijn hun hare gheboden ingewilliget.

w.g. Pieter Becker
w.g. Marritge Verwout
hierin
27 januari 1640 Pieter Becker [16557] (-) als bruidegom
Maritje (Maria) Jans Verwout [3961] (~1615-) als bruid
Jan Jansz Verwout [1824] (~1587-†1619) als vader bruid
Annetje Adriaansdr Raap [1719] (~1591-†1675) als moeder bruid
Dossier:

T 0000607

Trouwboek Rombout Hudde en Margriete Willemsdr. Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 26 februari 1655
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 474, p. 172
Compareerden voor d Heeren Comm[issarissen] mr. J. Rendorp, A… Huijdecoper
Rombout Hudde van A[msterdam] .. out 39 jaren, geass[isteert]t met
… Adriaen Raep & …………………………. woont op
de Keijsersgracht & Margrietie Raap van A[msterdam]
wed[uw]e van Nicolaes du Gardijn, woont als vooren, geas[sisteer]t
met …… Adrianus Raep

Versoeckene hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheyt verklaerden datse vrye persoo-
nen waren, ende malkanderen in bloede
waer door een Christelijk Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboden verwillighet.

w.g. Rombout Hudde
w.g. Margrieta Raap

In linker kantlijn:
Hij heeft den
24 februa[ri] 1655
bij Weeskamer
voldaan
hierin
26 februari 1655 Rombout (Mr) Hudde [1821] (~1620-†1679) als bruidegom
Margriete Willemsdr. Raap [1791] (~1627-1692) als bruid
Hendrick Hudde [1798] (*1591-) als vader bruidegom
Clara Nijs [1799] (*1599-) als moeder bruidegom
Adam Nijs [7456] (-) als vader bruid
Marijke Jacobs Rombouts [7455] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0000598

Trouwboek Adriaan Willemsz Raap en Elisabeth Hudde (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 10 februari 1656
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 475, p. 317
Den 10 february 1616
Compareerden als vooren Mr. Adriaen Raep van A[masterdam]
Adv[ocaat], oud 36 jaer, ouders doot, geas[isteer]t met Pieter
Adriaenss Raep, zijn oom, woond op de Keysers-
graft & Lijsbeth Hudde van A[masterdam], oud 22 jaer,
woond als vooren, ouders doot, geas[sisteer]t met Floris Roeters
haer
swager

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naer de selve, de voorsz. trouwe
te solemniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waarheyt verclaerden, datsy vrye perso-
nen waren, ende malkanderen in bloede,
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhinderd worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboden verwillighet.
.
hierin
10 februari 1956 Adriaan (mr) Willemsz Raap [1787] (~1619-†1667) als bruidegom
10 februari 1656 Elisabeth Hudde [1797] (~1633-1697) als bruid
Willem Adriaansz Raap [1717] (~1585-†1646) als vader bruidegom
Elisabeth Absolons van der Veer [1784] (*1594-†1628) als moeder bruidegom
Hendrick Hudde [1798] (*1591-) als vader bruid
Clara Nijs [1799] (*1599-) als moeder bruid
Dossier: