Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0000609

Trouwboek Jan Jansz Verwout en Annetje Adriaansdr. Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 08-11-1612
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 416, p. 307
Den XIIIen Novembris 1612
Jan Jansz Verwout
Compareerden voor Albert ………… en[de] Pieter Matthijsz[oon] Jan Jansz[oon] Verwout,
oud 25 jaren, woonen op de ……………. Melkmarkt, geassisteert met
Jan Egberts Verwout zijn vader ter eene ende Annetjen
Ariaensd[ochter]r, oud 21 jaren, woonen in de Warmoestrate, geassisteert
Met Ariaen Pietersz[oon] en[de] Marij Klaese haere vader en[de] moeder ter
Andre zijde

Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren versoecken-
de haere drye Sondaeghse uytroepingen omme naer de selve de voorsz[egde] trouwe te solenniseren,
ende in alles te voltrecken soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en
valle. Ende naer dien sij bij de waerheydt verklaerden dat se vrye persoonen waren ende
malkanderen in bloede-------------------------------------------------------------------------------------
waer door een Christelijk huwelijk mocgte verhindert worden niet en bestonden zijn hun hae-
re gheboden verwillighet.

Wg Jan Jansz Verwout Annetgen Adrijaens
hierin
08-11-1612 Jan Jansz Verwout [1824] (~1587-†1619) als bruidegom
Annetje Adriaansdr Raap [1719] (~1591-†1675) als bruid
Jan Gysberts Verwout [1825] als vader bruidegom
Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647) als vader bruid
Marij Claesdr Cloeck [1712] (~1553-†1614) als moeder bruid
Dossier:

T 0002211

Trouwboek Hendrik Douwes en Maria de Ruijter (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 09-05-1806
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 654, p. 311
Den 9 May 1806
Compareerden Hendrik Douwes van Amst[erdam], gereform[eerd],
oud 21 jaaren op de Goudsbloemgragt No. 100, gead[stisteer]t met zijn
vader Evert Douwes, …. Grote Oostenburg..straat
& Maria de Ruijter van Amst[erdam], geref[ormeer]t, oud 21
jaren, woont als boven en gead[sisteert] met haar moeder Johanna
de Vries, woont als boven.
Verzoekende hunne drie weeklyksche Huwlyks Proclamatiλn, omme na afloop derzelven,
hun lieder Huwlyk te solemniseeren, en in alles te voltrekken, zo verre daar anders geene
wettige verhindering voorvalt. En naardien zy by waarheid verklaarden, dat zy vrye
Persoonen waren, en elkanderen in bloede of zwagerschap niet bestonden, waar door
een wettig Huwlyk mogt worden verhindert, zyn hun de verzogte geboden toegestaan.
w.g. Hendrik Douwes
w.g. Maria de Ruijter
hierin
09-05-1806 Hendrik Douwes [5868] (~1784-†1843) als bruidegom
Maria de Ruijter [5856] (~1785-) als bruid
Willem Jacobsz. de Ruijter [5818] (~1722-1785) als vader bruid
Johanna de Vries [5853] (~1759-) als moeder bruid
Dossier:

T 0000606

Trouwboek Nicolaes du Gardyn en Margaretha Balestel (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 06-08-1593
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 406, p. 384
Nicolaes du Gardin
geassisteert met
Francois du Gardin sijn vader & Jan Commelin sijn oom ter eenre sijde
ende Marguerita Balestel,
opde Nieusijts Voorburghwal, geassisteert met Nicolas Balestel
haere vader ter andre sijden,


w.g. Nicolas du Gardin
w.g. Marguerite Balestel
hierin
06-08-1593 Nicolaes du Gardyn [1816] (*1572-†1641) als bruidegom
Margaretha Balestel [1817] (*1573-†1621) als bruid
Dossier:

T 0000592

Trouwboek Willem Adriaensz Raap en Elisabeth Absolons van der Veer (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 12-08-1616
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 420, p. 264
Den 12 Augusti 1616
Compareerden als voors[egd] Willem Adriaenss Raep woonent op de Leliegracht?
ende Warmoesstraet oud 30 jaren geassi[isteer]t met Adriaen Raep
sijn vader & Elisabeth Absolons vander
Veer geass[isteer]t met Geert Jacobs haer moeder & Jan van….
haer schoonvader woonent opde ….. graft

Ende gaven aen datse aen malkanderen ver.. ende met trouwe verbonden waren versoeken-
de haere drye Sondaeghse uytroepinghen omme naer de selve de voorsz trouwe te solenniseren
ende in alles te voltrekken soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en
valle. Ende naer dien sy byde whaerheyd verklaerden datse vrye Persoonen waren ende
malkandern in bloede
waer door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden niet en bestonden sijn hun ha-
re gheboden verwillighet.

w.g. Willem Adryaens Raap
w.g. Libeth Apsaloens
hierin
12-08-1616 Willem Adriaansz Raap [1717] (~1585-†1646) als bruidegom
Elisabeth Absolons van der Veer [1784] (*1594-†1628) als bruid
Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647) als vader bruidegom
Marij Claesdr Cloeck [1712] (~1553-†1614) als moeder bruidegom
Absolon Nicolai (Claesse) van der Veer [1785] als vader bruid
Giertgen Jacobsdr. de Rijck [1786] als moeder bruid
Dossier:

T 0001951

Trouwboek Jacob Jacobsz Rombouts en Maria du Gardyn (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 16-03-1621
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 425, p. 243
Den 16 Marty 1721
Compareerden als vooren Jacob Jacobss Rombouts van Amst[erdam] …, oud
40 jaren, …………… geass[isteer]t met ….. Jacobss …….. en ….
IJsbrand, wonend ……….. ende Maria du Gardin, oud
27 jaren, ………….. geass[isteer]t met ….. du Gardin hare
broeder, woont inde St. Crucquiusstraet

Versoekende hare drie Sondaegshe uytroepinghen omme naer deselve de voorsz trouwe te so-
lenniseren ende in alles te voltrekken soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinge
voor en valle. Ende naer dien sy byde waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen waren ende
malkanderen in bloede
Waerdoor een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden niet en bestonden zijn hun ha-
gheboden verwillighet.

w.g. Jacob Jacobss Rombouts
w.g. Maria du Gardin
hierin
16-03-1621 Jacob Jacobsz Rombouts [5216] (*1581-†1626) als bruidegom
Maria du Gardyn [1792] (~1594-†1688) als bruid
Rombout Jacobsz Rombouts [5217] als vader bruidegom
Claerken Claesdr Colijn [5218] als moeder bruidegom
Nicolaes du Gardyn [1816] (*1572-†1641) als vader bruid
Margaretha Balestel [1817] (*1573-†1621) als moeder bruid
Dossier:

T 0000605

Trouwboek Nicolaas du Gardyn en Margriete Willemsdr. Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 10-01-1647
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 464, p. 205
Den 10n January 1647
Compareerden voor Jan Michiel Blois en Cornelis Abba
Nicolaes du Gardijn van A[msterdam, out 31 jaer, geen ouders hebbend
geass[isteer]t met Nicolaes Balestel & Camiel du Gardin zijn
ooms, woont op de Coninxgracht & Margriet Willems Raep
van A[msterdam], out 19 jaer, geass[isteert met de heer Pieter Raep, tresorier
en Adriaen Willems Raep, haere oom………….., woont als voor.

Versoeckende hare drye Sondaghse uytroepingen omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy byde waerheyt verclaerden datse vrye Perso-
nen waren, ende malcanderen, in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden
zijn hun hare geboden verwillighet.

w.g. Nicolaes du Gardin
w.g. Margrieta Raep
hierin
10-01-1647 Nicolaas du Gardyn [1815] (~1615-†1675) als bruidegom
Margriete Willemsdr. Raap [1791] (~1627-1692) als bruid
Nicolaes du Gardyn [1816] (*1572-†1641) als vader bruidegom
Margaretha Balestel [1817] (*1573-†1621) als moeder bruidegom
Willem Adriaansz Raap [1717] (~1585-†1646) als vader bruid
Elisabeth Absolons van der Veer [1784] (*1594-†1628) als moeder bruid
Dossier:

T 0000594

Trouwboek Willem Adriaansz Raap en Maria du Gardyn (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20-06-1631
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 437, p. 244
Den 20 Juny 1631
Compareerden als vooren Willem Ariaenss Raep
wed[naa]r van Lijsbeth Absolons geass[isteer]t met sijn vader
Adriaen Pieters Rap out schepen deser stad, sijn vaeder woont
opde Keijsersgracht & Marija du Gardijn van A[msterdam], wed[uw]e
van Jacob Jacobs Rombouts, woont ………..

Versoeckende hare drie ondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz. trouwe
te solenniseren, en in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien zy by de waerheyt verclaerden datse vrye Persoo-
nen waren, ende malcanderen in bloede nogh te……………….
waerdoor een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare gheboden verwillighet.

w.g. Willem Adrijaenss Raap
w.g. Maria du Gardin
hierin
20-06-1631 Willem Adriaansz Raap [1717] (~1585-†1646) als bruidegom
Maria du Gardyn [1792] (~1594-†1688) als bruid
Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-†1647) als vader bruidegom
Marij Claesdr Cloeck [1712] (~1553-†1614) als moeder bruidegom
Nicolaes du Gardyn [1816] (*1572-†1641) als vader bruid
Margaretha Balestel [1817] (*1573-†1621) als moeder bruid
Dossier:

T 0000566

Trouwboek Anthonie van Voorst en Catharina Florisdr. Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 02-11-1657
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 478, p. 40
Den 2 Novemb[er] 1657
Compareerden als vooren bij ……… opde
Arr .. Teeckmann, pred[ikan]t tot Utrecht
in ……… . anthonis van
Voorst….. …. van Utrecht &
Catharina Raep van Amsterdam

Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorszs trouwe
te solenniseren, ende in alles te volltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheyt verklaerden datse vrye persoo-
nen waren ende malkanderen in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck, mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboden verwillighet.
hierin
02-11-1657 Anthonie van Voorst [1734] (*1638-†1676) als bruidegom
Catharina Florisdr. Raap [1733] (~1638-1704) als bruid
Lucas van Voorst [1735] als vader bruidegom
Catharina van Voorst [1736] als moeder bruidegom
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als vader bruid
Catharina Jacobsdr. Verhult [Verhulst] [1726] (*1601-1640) als moeder bruid
Dossier:

T 0001958

Trouwboek Michiel van Erffrenten en Elisabeth Cornelissen Kieft (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 02-01-1660
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Den 2 Januar 1660
Compareerden als vooren Michiel van Erffrenten van
Breda wijncoper out 26 jaer, getoont acte van vaders
consent wonende op de Zeedijck & Elisabeth
Kieft van A['msterdam], out 36 jaer, geass[isteert] met Annetje
Adriaens Raap, haer moeder & Pieter Adriaenss Raap
comm. haer oom, wonende op de Keijsersgraft

Versoeckende hare drye Sondaeghse uytr4oepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheyt verklaerden datse vrye persoo-
nen waren, ende malkanderen in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboden verwillighet.

w.g. Liesbet Kieft
w.g. Michiel van Erffrenten
hierin
02-01-1660 Michiel van Erffrenten [5232] (~1633-) als bruidegom
Elisabeth Cornelissen Kieft [1820] (~1623-1663) als bruid
Cornelis Michielsz van Erffrenten [5233] als vader bruidegom
Adriana van den Blick [5234] als moeder bruidegom
Cornelis Ysbrantsz Kieft [1828] (~1589-†1652) als vader bruid
Annetje Adriaansdr Raap [1719] (~1591-†1675) als moeder bruid
Dossier:

T 0000584

Trouwboek Adriaen Florisz Raap en Sophia Davidsdr. de Vries (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 19-11-1661
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 482, p. 359
Nota Compareerden Deh[eer] Adriaen Raep van A[msterdam], oud 30 jaer, geas[sisteert] met
Jan Capitein, woont op de Prinsegracht ende
Sophia de Vries van Gorcum, oud 26 j[aar], geas[sisteert]
met …van ouders consent woont ut …….
Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme, naer deselve voorsz. trouwe
te solemniseren ende in alles te voltrecken, so verre daer anderen gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheyt verklaerden datse vrye Persoo-
nen waren, ende malkanderen in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboden verwillighet.
w.g. Adriaan Raap
Sofia de Vries
hierin
19-11-1661 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702) als bruidegom
Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries [1427] (*1635-†1700) als bruid
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als vader bruidegom
Catharina Jacobsdr. Verhult [Verhulst] [1726] (*1601-1640) als moeder bruidegom
David Davidsz de Vries [1428] (*1595-†1686) als vader bruid
Teunken Frans des Plancques [1765] (*1600-1686) als moeder bruid
Dossier:

T 0006173

Trouwboek Pieter Jacobsz Voordaegh en Anna van de Kapelle (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 18-05-1675
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 501, p. 522
Den 18 May 1675
Compareerden als vooren .. sijn op d'acte van J.V. ……… secretaris tot Leyden
in …………. Pieter Voordaagh, wed[uwnaa]r van
Cornelia Hooft op de .. Princegragt &
Anna van Capelle, j.d. van leyden en daar
wonende

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde0
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen wa-
ren, ende malkanderen in bloede
waerdoor een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn
hyn hare geboden verwilliget.

w.g. Pr Voordaagh

In linker kantlijn:
acte verleent
2 Juny 1675

Collatie
hierin
18-06-1675 Pieter Jacobszn. Voordaegh [15139] (~1645-) als bruidegom
Anna van de Kapelle [15142] als bruid
Jacob Voordaegh (Ook Voordagh/voordag [15140] (*1621-1675) als vader bruidegom
Dossier:

T 0001983

Trouwboek Lambertus Lepeltack en Margrieta Cromhout (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 30-12-1673
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DT 499, p. 454
Den 30 December 1673
Compareerden als vooren Lambertus Lepeltak van A[msterdam]
wijnverlader, out 21? jaar woont op de Zingel
ouders doot geassνsteert met Antony Slasius??
sijn oom & Grietje Cromhout out 20 Jaar, woont
op Drooghbak geassisteert met Trijntje Jans
haar moeder

Versoeckende hare drie Sondaghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen wa-
ren, ende malkanderen in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn
hun hare geboden verwilliget.

w.g. Lambertus Lepeltack
w.g. Grietie Cromhout
hierin
30-12-1673ds. Lambertus Lepeltack [1802] als bruidegom
Margrieta Cromhout [5301] (*1653-) als bruid
Dossier:

T 0002948

Trouwboek Floris Florisz Raap en Margaretha Cornelis Kieft (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20-08-1677
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 504, p. 197
Den 20 Augusty 1677
Compareerden als voren Floris Raap van A'msterdam', out 43 jaar
woont inde ..Vijselstraat, ouders doot, geassisteert
met Michiel van Erffrenten & Margareta
Kieft van A[msterdam, out 45 jaar, ouders doot, geassisteert
met Maria Kieft haar suster op
de Keijsersgraft

Versoeckende hare drie Sondaghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen
waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Hu-
welijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Fl[ori]s Raap
1677
w.g. Margaretha Kieff

In linker kantlijn:
hierin
20-08-1677 Floris Florisz Raap [1731] (*1634-†1683) als bruidegom
Margaretha Cornelis Kieft [7720] (*1631-†1700) als bruid
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als vader bruidegom
Catharina Jacobsdr. Verhult [Verhulst] [1726] (*1601-1640) als moeder bruidegom
Cornelis Ysbrantsz Kieft [1828] (~1589-†1652) als vader bruid
Annetje Adriaansdr Raap [1719] (~1591-†1675) als moeder bruid
Dossier:

T 0001665

Trouwboek Daniel Raap (de Jonge) en Aeltje Abrams Borgonje (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17-04-1688
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 517, p. 18
Den 17 april 1688
Compareerden als voren Daniel Raap d'jonge van A[msterdam], pulpwerker
oud 21 jaren op de Elantsgracht, geass[isteer]t
met ziojn vad[e]r Daniel Raap & Aeltje
Abrams v. Bourgonje van A[msterdam], oud 20 jaeren in de Blom-
dwars…, geassist[eer]t met haer vader
Abram van Bourgonje.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Daniel Raap
w.g. O
hierin
17-04-1688 Daniel Raap [4415] als bruidegom
Aeltje Abrahams van Borgonje [4416] als bruid
Daniel Raap (De Oude) [4367] als vader bruidegom
Abraham van Borgonje [4368] als vader bruid
Dossier:

T 0000604

Trouwboek Hendrick de Bruijn en Geertruij Adriaansdr. Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 06-12-1691
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 520, p. 184
Donderdag den 6 decemb[er] 1691
compareerden voor de H[ee]r[e]n Wevering, Bicker & Trip, Commiss[arissen]
Hendrik de Bruijn, van A[msterdam], clercq ter secretarije hier
ter stede oud 33 Jaarn woont op Cingel, ouders doot, geass[isteer]t
met zijn broed[e]r Abraham de Bruijn & Geertruij Raap,
van A[msterdam] oud 24 jaarn op de Prinsegracht geassi[steer]t met
haar suster Clara Raap, d moed[e]r impotent

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Hendrik de Bruijn
w.g. Geertruij Raap

In linkerkantlijn:
acte verleent
den 2 january
1692
sij moeders consent
Pr van Doccum
goet ingebracht
hierin
06-12-1691 Hendrick de Bruijn [1813] (*1667-†1720) als bruidegom
Geertruij Adriaansdr Raap [1812] (~1667-1736) als bruid
Adriaan (mr) Willemsz Raap [1787] (~1619-†1667) als vader bruid
Elisabeth Hudde [1797] (~1633-1697) als moeder bruid
Dossier:

T 0000603

Trouwboek Adriaan Jans de Wit en Elisabet Adriaansdr. Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 28-03-1692
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 520, p. 334
Den 28 Maert 1692

Compareerden als voren en sijn op de acte van Do. ………….
Winter, praedikant, inde Zijp ………..
Arian Jans, j.m. uyt de Zijp aen de
Boschwegh en Lijsbeth Arians Raap van
A[msterdam] oud 25 jaren beyde woonende inde
Zijp aen de Boschwegh de moed[er]r …

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepinge, omme naar de selve de voorsz trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Lijsbeth Adriaens Raap
Cornelis Leenderts als gemaghtigde van Elizabeth
Hudde heeft in judicia verklaerd dat Lijsbeth Adriaense
Raep tot genoegen van haer moeder Elizabeth Hudde een huwelijx
voorwaerden had gemaekt den 26 april 1692……… de H[e]renBurg.
Bikker, Geelvink, commiss[arissen] en gaet het derde
gebod voor.. op den 26 april 1692.
hierin
28-03-1692 Adriaan Jans de Wit [1811] (*1665-†1708) als bruidegom
Elisabet Adriaansdr. Raap [1810] (~1666-†1709) als bruid
Adriaan (mr) Willemsz Raap [1787] (~1619-†1667) als vader bruid
Elisabeth Hudde [1797] (~1633-1697) als moeder bruid
Dossier:

T 0001659

Trouwboek Abraham Raap en Neeltje Hendrix de Graaf (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 26-06-1694
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 523, p. 171
Den 26 Juny 1694
Compareerden als voren Abram Raap van A[msterdam] ..tulpwerker, oud 21 jaarn
in de Angeliersstraat, ouders doot, geass[isteer]t met sijn broed[e]r Daniel
Raap & Neeltie de Graaff van A[amsterdam], oud 24 Jaarn in de Leytze-
dwarsstraat geassi[steer]t met haar moeder Hester Bonneviele
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Abram Raap
N
In linker kantlijn:
Also Bruydegom
minderjarig sijnde
van A[msterdam] geboortig
………………………..
voogden hebbende
………………..
………………
..hebben haer E A
…….. toegestaan
…….
……… enz. (onleesbaar)
hierin
26-06-1694 Abraham Raap [4375] (-†1747) als bruidegom
Neeltje Hendrix de Graaf [4376] als bruid
Hendrik de Graaf [7225] als vader bruid
Hester Bonneviele [7226] als moeder bruid
Dossier:

T 0006884

Trouwboek David van Nes en Neeltje Willems (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 12-05-1730
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 570, p. 326
Compareerden als vooren David van Nes van Embden,
wed[uwnaa]r Margreta Florentia Braams op 't Weespad
& Neeltje Willems van A., wed[uw] Marinus Marinus
op de Goudblomsgraft

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de
voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar
anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waar-
heyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede
niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert
worden, zyn hun hare geboden verwilliget
w.g. David
w.g. X

Linker kantlijn

Mansdood
goed ingeb[rach]t
By weeskamer
voldaan 10 mey
1730
hierin
12-05-1730 David van Nes [16558] als bruidegom
Neeltje Willemsdr. Veen [5817] (~1665-) als bruid
Willem Hendricks Veen [16555] als vader bruid
Dossier:

T 0000608

Trouwboek Lambertus Lepeltack en Clara Hudde (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 25-04-1697
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 527, p. 165
Donderdag
den 25 April 1697
…..
Compareerden voor de H[ee]r Mr. Jacob Jacobsz. Hinlopen d'Jonge
commiss.
Lambertus Lepeltak van A[msterdam], wed[uwnaa]r van Clara Raap op de
Keijsersgracht & Clara Hudde van A[msterdam], oud 41 Jaarn woonen
op Zingel, ouders doot, geass[isteerd] met De H[ee]r en Mr. Francois de Vroede
Hooft Officier deser stede
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouw te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Lamb. Lepeltak
Clara Hudde
Links in de kantlijn:
voldaan
den 25 april
1697
hierin
25-04-1697ds. Lambertus Lepeltack [1802] als bruidegom
Clara Hudde [1823] (~1655-†1738) als bruid
Rombout (Mr) Hudde [1821] (~1620-†1679) als vader bruid
Margriete Willemsdr. Raap [1791] (~1627-1692) als moeder bruid
Dossier:

T 0001988

Trouwboek Hendrick van Lengerken van Gothenburg en Anna Bosch (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 07-01-1702
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 702, p. 396
Den 7 january 1702
Compareerden voor de H[ee]r mr. Balthasar Scott commissaris
Hendr[ik] van lengerken van Gottenburg,
Coopman oud 34 jaren op de N.dijk
ouders doot, geassist[eert met Claes Wolf
& Anna Bos van A['msterdam, wedu[we] Hendrick
Raap, op de Keijsersgracht.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepinge, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door ee Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Hendrik van lengerken
w.g. Anna Bos

In linker kantlijn
Acte verleent den
.. february 1702
om ….
.. Kerk te trouwen
Saterdagh
……..


.. january
1702
voldaen
hierin
07-01-1702 Hendrick van Lengerken van Gottenburg [5314] (*1667-1726) als bruidegom
Anna Bosch [1807] (*1662-†1729) als bruid
Dossier: