Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0001966

Trouwboek Johan van de Poll en Agatha van Zuylen (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 11-03-1662
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 482, p. 528
Den 11 maart 1662
Compareerden als voorsz sijn op d'acte van Ds Countman?
predicant tot Uytreght ingeteeckent
Joannes vande Poll van Uytreght, wijnkooper woont
op de Fluwelenburgwal & Agatha van Zuijlen van
Uytreght aldaar woonende

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme, naer de selve de voorsz trouwe
te solemniseren ende in alles te voltrecken, so verre daer anderen gene wettige verhinde9
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheyt verklaerden dat sy vrye Persoo-
nen waren, ende malkanderen in bloede
waerdoor een Christelijck Huwelijck, mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboden verwillighet.

w.g. Jan vande Poll
hierin
11-03-1662 Johan van der Poll [5255] (*1640-†1675) als bruidegom
Agatha van Zuylen [1758] (*1639-†1686) als bruid
Johan van Zuylen [1755] (*1616-†1668) als vader bruid
Maria Florisdr. Raap [1725] (*1615-†1680) als moeder bruid
Dossier:

T 0000602

Trouwboek Pieter Adriaensz. Raap en Margaretha Jacobs (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 18-01-1687
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 515, p. 394
Den 18 januari 1687
Compareerden als voren Pieter Raap van A[msterdam], oud 26
jaren in de N. Spiegelstraat …….
……….. te comen & Grietje Jacobs
van A[msterdam], oud 23 jaren en als voorn ….
ouders doot, geassisteert met Jan Backer

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelijk Huwelijk mocht
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. pieter Raap
w.g. X
Dese persoonen sijn tot Diemen ge-
trout den 2 feb[ruari] 1687 getuygt
Ds van Noort, predicent aldaar

In de linker kantlijn
hij ouders
consent
gerojeert
vrou? huwelijkze
….
Acte verleent
den 2 feb[ruary]
1687
…….
hierin
18-01-1687 Pieter Adriaansz Raap [1808] (~1660-†1687) als bruidegom
Margaretha Jacobs [1809] als bruid
Adriaan (mr) Willemsz Raap [1787] (~1619-†1667) als vader bruidegom
Elisabeth Hudde [1797] (~1633-1697) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0002213

Trouwboek Jean Rogι en Jacoba Melting (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 12-07-1799
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 645, p. 372
Den 12 July 1799
Compareerden als vooren Jan Rogι van Amst[erdam], geref[ormeerd]
oud 25 jaren op de Rozengragt bij de 1e Dwarsstraat, gead[isteer]t met
zijn moeder Susanna Duclos, woont als boven &
Jacoba Melting van Amst[erdam], geref[ormeert] oud 21 jaren, op
de Baangragt bij de Reguliersgragt, gead[sisteert] met haar moeder
Johanna van den Tol

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe de solmeniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Jan Rogι
w.g. Jakoba Melting
hierin
12-07-1799 Jean Rogι [5879] als bruidegom
Jacoba Melting [5880] als brbruid
Dossier:

T 0002210

Trouwboek Jan de vries en Susanna Jacobsdr. de Ruijter (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17-10-1748
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 729, p. 487
Den 17 october 1748
Compareerden als voren Jan de Vries van Am[sterdam], oud 22 jaar
in de Goudbloms[traat], geass[isteer]t met zijn moeder
Aaltje Kimme & Susanna de Ruijter
van Am[sterdam] oud 23 jaar woond als voorn[oemt]
geass[isteer]t met haar vader Jacob de Ruijter

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Jan de vries
w.g. Susanna de Ruijter
hierin
17-10-1748 Jan de Vries [5857] als bruidegom
Susanna Jacobsdr. de Ruijter [5819] (~1725-) als bruid
Jacobus Willemszn. de Ruijter [1859] (~1702-1764) als vader bruid
Claasie Marinusse Vuylsteker [5815] (~1703-1729) als moeder bruid
Dossier:

T 0002205

Trouwboek Marinus Marinusz Vuylsteker en Catharina Michielsdr (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 18-02-1724
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 562, p. 102
Den 18 februari 1724
Compareerden als vooren Marijnus Marijnusse van A[msterdam],
oud 22 jaar op het Fransepat, geass[isteert] met sijn
moeder Neeltje Willems & Catrina
Michiels van A[msterdam], oud 22 jaar inde Palmstraat,
geass[isteert] met haar moeder Hillegonda Jans
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. X
w.g. +
hierin
18-02-1724 Marinus Marinusz Vuylsteker [5841] (~1704-1727) als bruidegom
Catharina Michielsdr. [5844] als bruid
Marinus Marinusz Vuylsteker [5816] (~1663-1727) als vader bruidegom
Neeltje Willemsdr. Veen [5817] (~1665-) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0006897

Trouwboek David Davidse en Catharina Michielsdr. (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 28-10-1729
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 569, p. 433
Mans doot
goet ingebragt
28 October 1729
Compareerden als voorsz David Davidse van A[[msterdam], oud 27 jaar
inde Driehoeckstraat, geass[isteer]t met sijn moeder,
Sara Evers & Catrina Michiels van A[msterdam], wedue
Marinus Marinusse, woont als voorn[oemt]

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar dezelve, de
voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar
anders gene wettige vehrinderinge voor en valle. En naar dien sy by waar-
heyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede
niet en bestonden, waar door een christelyk Huwelyk mochte verhindert
worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

w.g. X
w.g. X

In linker kantlijn:
Bij weeskamer voldaan
den 26 october 1729
hierin
28-10-1729 David Davidse [16574] als bruidegom
Catharina Michielsdr. [5844] als bruid
Dossier:

T 0002202

Trouwboek Jan Frederik Weijs en Claasje de Ruijter (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 21-07-1785
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 755, p. 201
Den 21 July 1785
Compareerden als vooren Jan Gredrik Weijs van
Nijkerk in Duysland, luthers, wed[uwnaa]r Johanna
Hassevoort op 't Cingel &
Clasina de Ruijter van Amst[erdam], luthers,
wed[uw]e van Nanning Nannings de Jong op de
Brouwersgragt

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe de solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderne in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Jan Fredrik Weijs
w.g. Claasina de Ruijter


In linker kantlijn:
Hij vrouws dood
goet ingebr[ag]t

Sij mans dood
goet ingebr[ach]t
hierin
21-07-1785 Jan Frederik Weijs [5832] (~1754-) als bruidegom
Claasje de Ruijter [5827] (~1743-) als bruid
Jacobus Willemszn. de Ruijter [1859] (~1702-1764) als vader bruid
Sophia Floris Raap [1854] (~1710-1780) als moeder bruid
Dossier:

T 0002201

Trouwboek Nanning Nannings de Jong en Claasje de Ruijter (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 09-06-1775
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 748, p. 365
Den 9 Juny 1775
Compareerden als vooren Nanning Nannings
de Jong van Veur, Luters, oud 33 jaer
op de Lindegragt, oud[ers] dood, gead[sisteer]t
met sijn ………Ca….. …lden
Claasie de Ruijter van A[msterdam[, Luters,
oud 32 jaar inde Goudblomgragt, ge-
adsi[steer]t met haer moeder Sophia
Floren de Ruijter

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Nanning Nannings de Jong
w.g. Claasie de Ruijter
hierin
09-06-1775 Nanning Nanings de Jong [5831] (~1742-1785) als bruidegom
Claasje de Ruijter [5827] (~1743-) als bruid
Jacobus Willemszn. de Ruijter [1859] (~1702-1764) als vader bruid
Sophia Floris Raap [1854] (~1710-1780) als moeder bruid
Dossier:

D 0007819

Doopboek Matthijs Meerens (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 12-10-1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 281, p. 99 (folio 55v), nr. 2
Gezindte: Evangelisch/Luthers
Bronverwijzing± DTB 281, p. 99 (folio 55v), nr. 2
hierin
12-10-1798 Matthijs Meerens [7819] (*1799-†1864) als kind
Matthijs Meerens [15884] als vader
Sara Catharina Quakenbruggen [15885] als moeder

D 0005891

Doopboek Agnes Everdina Heijmans (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 16-08-1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 357, p. 252 (folio 126v), nr. 2
Gezindte: Rooms-Katholiek
hierin
16-08-1797 Agnes Everdina Heijmans [5891] (~1797-) als kind
Gerrit Heijmans [15959] als vader
Henrica Stakkebroek [15960] als moeder
Dossier:

T 0006568

Trouwboek Gerrit Heijmans en Henrica Stakkebroek (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 05-09-1788
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 757, p. 164
Den 5 September 1788
Compareerden als vooren Gerrit Heijmans van
Maarsen, Rooms oud 26 jaaren, inde Buytenschippers
straat, geads[isteer]t met sijn moeder Maria Lafebvre, woont
Hendrikje Hakkebroek (Stakkebroek?) van de…. Maarsen, Rooms
oud 20 jaaren, inde Moolensteeg bij de Zeedijk, geads[iteer]t
met haar moeder Catharina Groenewegen, woont
als voorn[oemt]

Versoekende ahre drie Sondaagse uytreoepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe de solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar andere gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Gerrit Heijmans
w.g. X
hierin
05-09-1788 Gerrit Heijmans [15959] als bruidegom
Henrica Stakkebroek [15960] als bruid
Dossier:

T 0002140

Trouwboek Gerrit Veris en Magteltje van der Vaste (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 21-04-1752
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 595, p. 331
Vrijdagh den 21 April 1752
Compareerden als vooren Gerrit Veeris van A[msterda]m, oud 20 jaar
in de Tiggelstraat, geasist[eert] met zijn vader Pieter Veeris
Magtelt van de Vaste, van A[msterda]m, oud 19 jaar, in de Tuin-
straat, geasisteert met haar moeder, Anna de Groot

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepeingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte
verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Gerrit Feris
w.g. X
hierin
21-04-1752 Gerrit Veris [4432] (~1732-) als bruidegom
Magteltje van der Vaste [5682] als bruid
Pieter Veris [4428] als vader bruidegom
Saartje Raap [4420] (~1698-) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0006899

Trouwboek Willem Meyer en Magteltje van der Vaste (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 09-07-1779
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 751, p. 133
Sij dissolutie
goet ingebragt
Den 9 July 1779
Compareerden als vooren Willem Meijer van Corbach
Luthers, oud 35 jaren op den Utregsestraat
sijn moeder Elizabeth Rautenberg, woont te Corbach
Magteld van de Vasten van Amst[terdam], gereformeerd,
gesepareerde vrouw van Gerrit Veerus,
woont als vooren

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe de solemniseren, en in alles te voltrekken, soverre daar anders gene wet-
tige verhinderingen voor en valle. En naar dien sy by waarheid verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Willem Meijer
w.g. X

In linker kantlijn

Kerk
Hij moeders consent
goed ingebragt
Huwelijksintekeningen van de PUI
hierin
09-07-1779 Willem Meyer [16576] als bruidegom
Magteltje van der Vaste [5682] als bruid
Dossier:

T 0002005

Trouwboek Adriaan van Aalst en Sara Jacoba Ploos van Amstel (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 16-01-1766
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 610, p. 356
Donderdag den 16 January 1766
Compareerden voor de heer Beels, Commissaris
Adrianus van Aalst, van Amst[erdam], gereformeerd, oud
24 jaar op de BinnenAmstel, sijn vader Aarnoud
van Aalst niet present
Sara Jacoba Ploos van Amstel van Amst[erdam]
gereform[eerd], oud 24 jaar, op de Keijsersgragt, gead[sisteer]t
met haar vader Cornelis Ploos van Amstel Jacobsz.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe de solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderingen voor en valle. En naar dien sy by waarheid verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget

w.g. Adriaan van aalst
w.g. Sara Jacoba Ploos van Amstel

In linker kantlijn:
Hij vaders consent
goed ingebr[agt]
hierin
16-01-1766 Adriaan van Aalst [5338] (*1742-†1814) als bruidegom
Sara Jacoba Ploos van Amstel [5370] (*1740-†1780) als bruid
Arnoldus van Aalst [5333] (*1708-) als vader bruidegom
Margaretha Sophia Raap [5271] (-1777) als moeder bruidegom
Cornelis Ploos van Amstel [15150] als vader bruid
Margaretha Magdalena Nessing [15151] als moeder bruid
Dossier:

T 0006900

Trouwboek Abraham Middelman en Elisabeth Slegt (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 28-03-1726
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 564, p. 423
Donderdag den 28 maart 1726
Compareerden als vooren
Abraham Middelman van de diemerbrug
wed[uwnaa]r Alida Lefrevre op het Nieuwland &
Elisabeth Slegt van A[msterdam], oud 18 jaar op Cateenburg
geas[isteer]t met haar vader Gerbrand Slegt

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de
voorsz. trouwe de solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar
anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waar-
heyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede
niet en bestonden, waardoor een Christely Huwelijk mochte verhindert
worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Abraham Middelman
w.g. Elisabet Slegt
hierin
28-03-1726 Abraham Middelman [5368] als bruidegom
Elisabeth Slegt [16577] als bruid
Dossier:

T 0001993

Trouwboek Dionisius van Aalst en Anna van Dijk (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 06-05-1701
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 533, p. 73
Den 6 May 1701
Compareerden als voren Dionisius van Aalst van Gor-
kom, oud 29 jaren, inde Santstraet, ouders
doot, gead[sisteer]t met sijn neef, Gerrit van
Heoij & Anna van Dijk van A[msterdam], oud 21
jaren opde O. Schansgraft, met
vaders consent

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En aar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Dionisius van Aelst
w.g. Anna van Dijk

In linker kantlijn:
Akte verleent
den 22 May
1701
hierin
06-05-1701 Dionisius van Aalst [5334] als bruidegom
Anna van Dijk [5335] als bruid
Dossier:

T 0001991

Trouwboek Willem Lam en Maria Kennemer (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 16-01-1692
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 520, p. 238
Woensdag den 16 january 1692
Compareerden voor de H[ee]r Bicker, commissaris,
Willem Lam van A[msterdam] coopman, oud 24 jaer,
woont op de Eijgracht?, geas[sisteer]t met zijn
moeder Johanna van Loon & Maria
Kennemer van A[msterdam], oud 19 jaeren, woont
op de N.Z. Voorburgwal, geassis[teer]t met
haer vader Willem Kennemer

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige vehrinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Willem Lam
w.g. Maria Kennemer
hierin
16-01-1692 Wilhelmus [Willem] Lam [5330] (~1667-†1703) als bruidegom
Marritie Kennemer [5239] (~1673-) als bruid
Willem Kennemer [5236] (*1637-†1703) als vader bruid
Maritje [Maria] Cornelis Kieft [1834] (*1633-†1678) als moeder bruid
Dossier:

T 0006901

Trouwboek Jacob Danckersz en Maria Kennemer (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 14-02-1703
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 535, p. 172
Woensdag den 14 febr[uary] 1703
Compareerden voor de H[ee]r Pie[te]r Jacob Bicker, commissaris
Jacob Danckers van A[msterdam], koopman,
oud 42 jaeren op de Heeregragt,
geassi[steer]t met sijn moeders
consent & Maria Kennemer
van A[msterdam], wedu[we] Willem Lam op de Luter-
se Burg-
wal

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepinge, omme naar deselve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waaren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget

w.g. Jacob Danckers
w.g. Maria Kennemer, wedue van
Willem Lam
hierin
14-02-1703 Jacob Danckersz [16578] (-†1726) als bruidegom
Marritie Kennemer [5239] (~1673-) als bruid
Willem Kennemer [5236] (*1637-†1703) als vader bruid
Maritje [Maria] Cornelis Kieft [1834] (*1633-†1678) als moeder bruid
Dossier:

T 0001990

Trouwboek Frans Anthonysz Bruijningh en Geertruyd Coesveld (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 23-01-1643
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 459, p. 27
Den 23 January 1643
Compareerden als voorsz. Frans Bruijnink Anthoniss
van
A[msterdam], oud 29 jaeren, …………… Eerste ……
ons commissaris ……………………………….. &
Geertruyt Coesvelt van A[msterdam, oud 23 jaer, ……….
… geas[sisteer]t met Dirck Coesfelt haer broeder, woont als
vooren

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naer de selve, de voorsz. trouwe
te solemniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waarheyt verclaerden, datsy vrye perso-
nen waren, ende malkanderen in bloede,
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhinderd worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboden verwillighet.

w.g. Frans Bruijningh Antoniss
w.g. Geertruijt Coesfelt
hierin
23-01-1643 Frans Anthonysz. Bruijningh [5321] als bruidegom
Geertruyd Coesveld [5322] als bruid
Dossier:

T 0001987

Trouwboek Johan van Sandick en Isabella Ploos van Amstel (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 22-08-1682
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 510, p. 304
Den 22 Augusty 1682

Mansdood goet

Compareerden als voren Jan van Saandijk van Wijk te
Duursteede, wijnkooper, oud 32 jaren
op de Fluwelen Burgwal, geassist[ee[rt met
ouders consent & Isabella Ploos
van Amstel van Wijk te Duursteede
wed[uw]e Jeronimus Luls op de Prinsegracht

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. J. van Sandickss
w.g. Isabella Ploos van Amstel

In linker kantlijn:
Bij Weeskamer (doorgehaald)
voldaan, den … september
1692

Acte verleent
de 6 september
………
tot
getrout getuyght

……
aldaer
hierin
22-08-1682 Johan van Sandick [5312] als bruidegom
Isabella Ploos van Amstel [5313] als bruid
Dossier: