Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0001985

Trouwboek Pieter Chevijn en Cornelia Boomkamp (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27-03-1676
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 503, p. 31
Den 27 Maert 1676
Compareerden als voren Pieter Chevijn van A[msterdam], verwer
cooper, out 25 jaeren, op 't water, geas[sisteer]t met zijn moeder
Anna Scheffers & Cornelia Boomcamp
van A[msterdam[ out 25 jaren op de Nieuw Binnen Amstel
geas[sisteer]t met haer vader Gijsbert Boomcamp (doorgehaald)
mottie Maria Smijters

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve voor de voorsz trouwe
te solemniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen
waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Hu-
welijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Pieter Chevijn
w.g. Cornelia Boomkamp

In linker kantlijn:
s. vaders
cons[en]t
…………..
goet ingebraght
hierin
27-03-1676 Pieter Chevijn (-) als bruidegom
Cornelia Boomkamp (-) als bruid
Dossier:

T 0001984

Trouwboek Joannes Lepeltack en Everdina Chevijn (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17-01-1704
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 536, p. 280
Donderdagh den 17 januari 1704
Compareerden voor de H[ee]r Jacob van Strijen, commissaris
Jan Lepeltack van A[msterdam], coopman,
oud 26 jaeren inde N.Z.Houtuijnstraat
geassist[eer]t met sijn vader Lambertus
Lepeltack & Everdijna Chevijn
van A[msterdam], oud 22 jaeren opt Rokin, geassist[eert]
met haer vad[e]r Pieter Chevijn

Vesoekende hare drie Sondaagse uytroepinge, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhineringe
voor en valle. en naar dien sy by waarheyd verklaarden dat se vrye Persoonen waaren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jean Lepeltak
w.g. Everdina Chevijn

In Linkerkantlijk
Acte verleendt
den 4 febraury 1704
om alhier inde
… kerk te
trouwen
hierin
17-01-1704 Joannes/jean Lepeltack (~1677-) als bruidegom
Everdina Chevijn (~1681-) als bruid
ds. Lambertus Lepeltack (-) als vader bruidegom
Margrieta Cromhout (*1653-) als moeder bruidegom
Pieter Chevijn (-) als vader bruid
Cornelia Boomkamp (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0001979

Trouwboek Barent de Moor en Anna Catharina van den Boogert (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 19-10-1674
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 501, p. 64
19 oktober 1674
Compareerden als voren sijn op d acte van ………………
van …………………predikant tot
Uytregt ingetekent Barend van Moor
van A[msterdam], coopman, out 30 jaer op de N.dijck
Anna Catrina van den Boogaert , j.d.
van Uytregt en daer woonende

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen wa-
ren, ende malkanderen in bloede
waer door een Christelijck Huwelijkck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn
hun hare geboden verwilliget.

w.g. Barend de Moor
w.g. ?

In linkerkantlijn
Hij moeders
consent
goet
Acte verleent
9 novemb[er]
1679
hierin
19-10-1674 Barnart (Barent) de Moor (-) als bruidegom
Anna Catharina van den Bogaert (-) als bruid
Dossier:

T 0001978

Trouwboek Lucas van Voorst en Justina Clara de Moor (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 06-01-1712
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 548, p. 10
Uytreght
Compareerden voor dH[ee]r Hendrick Hudde Commiss[ari]s
D[en] H[ove] Am[sterda]m Lucas van Voorst van Uytreght en daer
Raad & Oud-Scheepen der selver steede
woonende, oud 40 jare, ouders doot, geass[isteer]t met
sijn broeder Gerrand van Voorst & Justina Clara
de Moor van Am[sterda]m, oud 25 jare op de Heeregraft?
geass[isteer]t met haar vader Bernard de Moor

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. L. v. Voorst
w.g. J.C. De Moor

In linker kantlijn:
Woensdag
den 6 janu[ari]
A[nn]o 172
Acte verleent
den 24 janu[ari
1712 om alhier inde
Walekerk
te trouwen
hierin
06-01-1712 Lucas van Voorst (~1670-†1738) als bruidegom
Justina Clara de Moor (~1686-) als bruid
Eduard van Voorst (~1638-†1680) als vader bruidegom
Wijntje Florisdr. Raap (*1645-) als moeder bruidegom
Barnart (Barent) de Moor (-) als vader bruid
Anna Catharina van den Bogaert (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002206

Trouwboek Willem Jacobsz de Ruijter en Anna Sazius (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 14-10-1746
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 728, p. 378
Den 14 October 1746
Compareerden als vooren Willem de Ruijter van Am[sterdam], oud
23 jaar inde Goudbloms[traat], geass[isteer]t met sijn
vader Jacob de Ruijter & Anna Sazius
van Am[sterdam] oud 30 jaar op het Fransepat, geass[isteer]t
met haar moeder Barta de Vink

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Willem de ruijter
w.g. X
hierin
14-10-1746 Willem Jacobsz. de Ruijter (~1722-1785) als bruidegom
Anna Sazius (~1716-†1783) als bruid
Jacobus Willemszn. de Ruijter (~1702-1764) als vader bruidegom
Claasie Marinusse Vuylsteker (~1703-1729) als moeder bruidegom
Barta de Vink (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0006903

Trouwboek Hendrik Staamer en Johanna de Vries (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20-03-1789
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 634, p. 33
Compareerden voor de Heeren Commissarissen van de Poll, Bruining
& van Ghezel
Hendrik Staamer van Amst[erdam] geref[ormeerd] oudt 29 jaar inde Binnen
Oranjestraat, geass[isteert] met zijn moeder Lijda Kaan, woont als boven
Johanna de Vries van Amst[erdam], geref[ormeerd], weduwe van Willem
de Ruijter op de Goudsblomsg[rag]t tussen Brouwersg[rag]t & Noorderkerkstraat
inde ……

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene
wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaa-
ren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en beston-
den, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn
hun hare geboden verwilliget.

w.g. Hendrik Staamer
w.g. Johanna de Vries

In linker kantlijn:
den 20 Maart
1789

.. doot

Weeskamer
21 Maart
1789
hierin
20-03-1789 Hendrik Staamer (-) als bruidegom
Johanna de Vries (~1759-) als bruid
Reijnier de Vries (-) als vader bruid
Maria de Gilde (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002209

Trouwboek Reijnier de Vries en Maria de Gilde (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 14-11-1738
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 581, p. 311
Den 14 Novemb[e]r 1738
Compareerden als vooren Reijnier de Vries, van Grietziel?
oud 30 jaar inde Tuyns[traa]t, oud[er]s doot, geass[isteer]t met
Coenraad Rutgers & Maria de Gilde van Am[sterdam]
oud 19 jaar woont als voorn[oemt] geass[isteer]t met haar
vader Siemon de Gilde

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voortz.
trouwe de solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhindering voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Rijnier de Vries
w.g. Mariea de Gilde
hierin
14-11-1738 Reijnier de Vries (-) als bruidegom
Maria de Gilde (-) als bruid
Dossier:

T 0000599

Trouwboek Hendrick Hudde en Clara Nijs (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17-11-1616
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 421, p. 24
Den 17 November 1616
Compareerden als vooren Henrik Hudden, oud 26 jaren, geass[isteer]t met
Geertruijd van Marckel, sijn moeder, woont op de Oudesijds
Voorburgwal & Clara Nijs, oud 17 jaren, geass[isteer]t met
Adam Nijs, hare Vad[e]r, woont op de … Nieuwstraet

Ende gaven aen datse aen malkanderen verlo… ende met trouwe verbonden waren versoeken-
de haere drie Sondaeghse uytroepinghen omme naer de selve de voorsz[egde] trouwe te solenniseren
ende in alles te voltrekken soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en
valle. Ende naer dien sy byde Waerheyd verklaerden datse vrye Persoonen waren ende
waer door een Christelijk huwelijk mochte verhindert worden niet en bijzonder zijn hun ha-
re gheboden verwillighet.

w.g. Hendrick Hudde
w.g. Clara Nijs

In linker kantlijn:
Hinrick Hudden
hierin
17-11-1616 Hendrick Hudde (*1591-) als bruidegom
Clara Nijs (*1599-) als bruid
Adam Nijs (-) als vader bruid
Marijke Jacobs Rombouts (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0000612

Trouwboek IJsbrant Willemsz Kieft en Marie Claas Boeles (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17-01-1587
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 404, p. 228
Den 17den January 1587
Compareerden voor Jan Pietersz
Jan Ysbrant Willemsz
20 Jaren woonende op de Oude Sijts Voorburgwal, geassisteert
met Willem Ysbrants, sijn vader, Jacob Jan…… sijn oom,
… vrouwe … Maritge Claes Boeles//// oudt
omtrent 22 jaren, woonent inde Warmoesstraat, geassisteert
met Claes Boelens op de Bur….. ….
(niet te lezen voor mij)

w.g. Ijsbrant Willemsz

w.g. Marritie Claeses

In linker kantlijk:
IJsbrant Willemsz
hierin
17-01-1587 Ysbrant Willemsz Kieft (*1567-†1638) als bruidegom
Maria Claesdr Boelens (*1565-1638) als bruid
Dossier:

T 0000621

Trouwboek Willem Claasz de Ruijter en Susanna Anthonis van Houten (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 07-09-1691
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 520, p. 58
Den 7 Septem[ber] 1691
Compareerden als voren Willem Claess de Ruijter van
A[msterdam], naeldemaeker, oud 26 jaren in de Goutblom-
gracht, geassist[eert] met zijn moed[e]r Marritje
Antonis & susanna Anthonis van Houten
van A[msterdam], oud 21 jaren, als vooren, geassis[teer]t
met haer moeder Jannetje Jans

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Willem Claase
w.g. Susann van houten
hierin
07-09-1691 Willem Claaszn. de Ruijter (~1664-) als bruidegom
Susanna Anthonisdr. van den Houten (-1711) als bruid
Dossier:

T 0006904

Trouwboek Willem Claaszn. de Ruijter en Annetje Gerrits (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 29-07-1712
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 548, p. 300
Den 29 July A[nn]o1712
Compareerden als vooren Willem de Ruijter van A[msterda]m, naelde
maker, wed[uwnaa]r Susanna van Houten op 't Franse
pad & Annetje Gerrits van A[msterda]m, oud 254 jaer
woont als vooren, geass[isteer]t met haer vader
Gerrit Davidts

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren,
en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Willem de Ruijter
w.g. X

In de linker kantlijn:
Voldaan den 13
aug[ustus] 1712 &
gaat het derde
gebot voort den
21 aug[ustus] 1712.
hierin
29-07-1712 Willem Claaszn. de Ruijter (~1664-) als bruidegom
Annetje Gerrits de Leeuw (-) als bruid
Dossier:

T 0001946

Trouwboek Gerbrand Albertsz Schilt en Trijntgen Allertsd Huytgenshoek (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 21-04-1590
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 405, p. 278
221 Aprilis 1590
Compareerde voor Gerbrant
Elbertsz, zeilmaker, oudt omtrent 24 jaren woont op 't Water, geassisteert
met Elbert Garbranss, sijn vader … ende Trijntgen Allertsdr.
oud omtrent 23 jaren jaren woonen ………. inde Warmoesstraat……… geassisteert met Arian Pietersz hare broeder
ende


w.g. Garbrant Elbertse
w.g. Trijntge Allers

In linker kantlijn:
Garbrant Elberts
hierin
21-04-1590 Gerbrand Albertsz Schilt (*1567-) als bruidegom
Trijntgen Allertsd Huytgenshoek (*1567-) als bruid
Albert Gerbrandtsz Schilt (-) als vader bruidegom
Ael Meyndertsd Huydekoper (-) als moeder bruidegom
Allert Pietersz Huytgenshoek (-) als vader bruid
Grietgen Jansdr. Comen (-†1576) als moeder bruid
Dossier:

T 0002142

Trouwboek Fredrick Sijmonsz van Huijsen en Annetje Jans Verwout (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 03-09-1648
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 466, p. 96
Den derden Septemb[er] 1648
Compareerden voor de Heren ….. P. Bicker
Frederick Sijmonss van Huyssen van …., out
36? jaer …. opde ………graft, geass[isteert met …tias
Jans, sijn swager & Annetie Jans Verwouw van A[msterdam]
out 28 jaar, geass[isteert] met haer moeder Annetie
Adriaens Raap, wwont opde O…..gracht en Pieter Ariaenss
Raep, haer oom………..

Versoekene hare drie Sondaegssche uytroepingen omme naer deselve de voorsz trouwe te so-
lenniseeren ende in alles te voltrecken soo verre daer anders geene wettighe verhinderinge
voor en valle. Ende naer dien sy byde waerheyt verclaerden datse vrye Persoonen waren
ende malkanderen in bloede
Waer door een Christelijck huwelyck mochte verhindert worden niet en bestonden zijn hun hare
geboden verwillighet.

w.g. Frederik Sijmons van Huijssen
w.g. Annetge Verwou
hierin
03-09-1648 Fredrick Sijmonsz van Huijsen (-) als bruidegom
Annetje Jansdr Verwout (~1618-1667) als bruid
Jan Jansz Verwout (~1587-†1619) als vader bruid
Annetje Adriaansdr Raap (~1591-†1675) als moeder bruid
Dossier:

T 0000611

Trouwboek Cornelis Ysbrantsz Kieft en Annetje Adriaansdr Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 28-07-1623
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 428, p. 136
Den 28 July 1623
Compareerden als vooren …… P[iete]r Adriaanss Raep
Cornelis IJsbrantssoon, out ……., geass[isteer]t met sijn
moed[e]r Marrij …., voorsz. opde …………..
& Anneke Adriaans, wed[uw] van Jan Jans Verwout
geass[isteert met Adriaan Pieters en Pieter Adriaans ….
te hebben ………………..

Versoekende hare drie Sondaeghse uytroepingen omme naer deselve de voorsz. trouwe te solemniseren ende in alles te voltrecken soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe
voor en valle. Ende naerdien sy byde waerheyt verklaerden datse vrye Persoonen waren ende
malkanderen in bloede nochte ………………….
Waerdoor een chirstelick Huwelijck mochte verhindert worden niet en bestonden zijn hun hare
gheboden verwillighet

w.g. Cornelis IJsbrants
w.g. Annetgen Adrijaens
hierin
28-07-1623 Cornelis Ysbrantsz Kieft (~1589-†1652) als bruidegom
Annetje Adriaansdr Raap (~1591-†1675) als bruid
Ysbrant Willemsz Kieft (*1567-†1638) als vader bruidegom
Maria Claesdr Boelens (*1565-1638) als moeder bruidegom
Adriaan Pietersz Raap (*1556-†1647) als vader bruid
Marij Claesdr Cloeck (~1553-†1614) als moeder bruid
Dossier:

T 0002204

Trouwboek Mareijnus Mareijnusz Vuijsteeker en Stientje Sanders (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 07-12-1686
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 515, p. 331
Den 7 december 1686
Compareerden als voren Marijnus Marieijnus Vuijlste-
ker, …………….., oud 23 jaren, inde Tuijn-
straat, geassisteert ende sijn moeder Meijnsje
Bosvelt & Stintje Sanders van A[msterdam], oud
20 jaren op Fransepadt geassiseert mede
haer moeder Gerichje Pieters
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepinge, omme naar de slve de voorsz. trouwe te
solmeniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige vehrinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderne in bloede niet en besotnden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. X
w.g. Stijn
hierin
07-12-1686 Marinus Marinusz Vuylsteker (~1663-1727) als bruidegom
Stijntje Sanders (~1667-) als bruid
Zander Ennes Sanders (-) als vader bruid
Grietje Pieters (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0016582

Doopboek Evert Willems de Ruijter (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 11-03-1708
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 192, p. 35 (folio 18), nr. 9
Gezindte: Evangelisch-Luthers
Kerk: Lutherse Kerk
hierin
11-03-1708 Evert de Ruijter (~1708-†1742) als kind
Willem Claaszn. de Ruijter (~1664-) als vader
Susanna Anthonisdr. van den Houten (-1711) als moeder
Dossier:

T 0006905

Trouwboek Evert Willemszn de Ruijter en Grietje Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 10-03-1730
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 570, 0. 152
Vrijdag den 10 maart 1730
Compareerden als vooren Evert de Ruijter van A[msterdam[ oud
24 jaar opde Goutsblomgraft geass[isteer]t met
zijn vader Willem de Ruijter & Grietje
Jans van A[msterdam], oud 20 jaar ophet Fransepad
geass]isteer]t met haar vader Jan Pieterse

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepeingen, omme, naar deselve, de
voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daer
anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waar-
heyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede
niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert
worden, zyn hen hare geboden verwilliget.

w.g. Evert de Ruijter
w.g. X
hierin
10-03-1730 Evert de Ruijter (~1708-†1742) als bruidegom
Grietje Jans (-) als bruid
Willem Claaszn. de Ruijter (~1664-) als vader bruidegom
Susanna Anthonisdr. van den Houten (-1711) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0006880

Trouwboek Willem Hendricks Veen en Claesien Cornelis (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 15-11-1659
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 684
Den 15 Novemb[er] 1659
Compareerden als voors[zegd] Willem Hendrikse van Mayert?,
en daer wonende,scheepstimmergezel, out 25 jaeren,
getoont acte moeders consent & Claesje
Cornelis van A[msterdam], wed[uw] van Adriaen Bartholomeus,
wonende op de Prinsegraft
Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz. trouwe
te solenniseren ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige Verhinde-
ringe voor en valle. En naer dien sy by waarheyt verklaerden datse vrye Persoo-
onen waren, ende malkanderen in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboden verwillighet,

w.g. Wyllum Hendricks
hierin
15-11-1659 Willem Hendricks Veen (-) als bruidegom
Claesien Cornelis (*1622-) als bruid
Dossier:

T 0007067

Trouwboek Jacob Theunisz van Agthoven en Trijntje Willems Veen (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20-11-1694
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 523, pagina 396
Compareerden voor de H[ee]r Geelvinck, Commissaris
Jacob Theunisz van Achthoven van
A[msterdam], schoenlapper, wed[uwnaa]r Maria Jans
Hosbrink in de Steenhouwersstraet?
& Trijntje Willems Veen van A[msterdam]
oud 34 jaren, inde Batavierenstraet
geassist[eert met haer vad[e]r Willem Hendr. Veen

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jacob Teunis van
Achthoven
w.g. X

In linker kantlijn:
Saterdagh
den 20 nov[embe]r
1694
…… Weeskamer
voldaan
den 19 Novemb[er]
1694
hierin
20-11-1694 Jacob Theunisz van Agthoven (*1667-†1731) als bruidegom
Trijntje Willems Veen (*1660-) als bruid
Willem Hendricks Veen (-) als vader bruid
Claesien Cornelis (*1622-) als moeder bruid
Theunis Adriaensz van Agthoven (*1640-†1685) als vader bruidegom
Trijntje Jacobs (-†1685) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0007069

Trouwboek Jacob Theunisz van Agthoven en Maria Jans Hosbrink (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 13-07-1686
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 515
Compareerden als voren Jacob Teunisz van Achthoven van A[msterdam], schoen-
lapper, oud 21 Jaaren inde Engeselpoort op de ….
…burgwal, geassisteert met sijn moeder Trijntie
Jacobs & Maria Jans Hosbrinck van A'msterdam, oud 26
Jaaren als vooren geassisteert met haar vader Jan Hos-
Brinck

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige vehrinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderne in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jacob Teunisz
w.g. M
hierin
13-07-1686 Jacob Theunisz van Agthoven (*1667-†1731) als bruidegom
Maria Jans Hosbrink (ook Vosbrinck) (*1660-†1694) als bruid
Theunis Adriaensz van Agthoven (*1640-†1685) als vader bruidegom
Trijntje Jacobs (-†1685) als moeder bruidegom
Jan Hosbrink (-) als vader bruid
Dossier: