Bronnen Bronnen
Bronnen

NA 00000622

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangnr.: 89, inventarisnr.: U80a8
Onderwerp: Kwitantie
Notaris: W. Zwaerdecroon
hierin
Hendrick Maas (-)

NA 00000623

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 24-11-1679
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangnr.: 435, inventarisnr.: U80a5
Onderwerp: Procuratie
Notaris: W. Zwaerdecroon
Anno de 24 november des jaares 1679
……………………………compareerde
de Ed. Mr Albert Becker advocaat 's Hoofs
in Utrecht…………………….juff. Maria
Raap, …. M Mattheus Hurwynen …….
's Hooffs voorn. ………….. van Juffr. Catharina
Raap, …… Mr. Eduwart van Voorst, Raedt
inde Vroetschap en Schepen deser stadt als …
's …………. over sijne onmondige soon, Lucas van
Voorst …………………………… Wijnanda Raap
……………………………………. Matthias
van Beeck als …………………………..van juffr. Maria
van Diemerbroeck, …………………………
… …………………………….. ……………worden
door Mr. Hendrik Maas, advocaat 's Hooffs
van Holland ………………………….Juffr. Johanna
van Diemerbroeck ………………………erffgenamen
ex fideicommis off bij ………………………..
Neeltgen Allardts,weduwe van Adriaen Janss
Blom en constitueerde en ………………………….
de comparanten inde voorn. …………………voorn.
Floris Raap, wonende tot Amsterdam, …………….
schoonbroeder en oom………. ……….omme uit
…….. woning ………………………….. juffr.
Adriana Cotgens, wed ………………………….
erffgenaame van Ed. Heer Adriaan Boelens
soodanige …………………….. in gevolge
…………… contract op de 3e Augustus 1677
…………………….. Mr. Nicilaes Listings
als notaris en ……. getuijgen tot Amsterdam
………………………………te vercopen
als soodanig……………………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………inde ……………………..
uijt de boedel vande juffr. Neeltgen Allardts ….
en bepaalt als bijde ……………. daarvan ……..
de penningen daarvan te ontfangen, quitantie te
……………………………………daar van …………….
…………………………………………….
dog en voorts alles andere ……………………..
…………………………………………………
…………………sijnde soude comen off …….
verclaart dat daaroe ……………………..als ……
……………………was voordat ………….
………………………………………………
daarvan ……………………………………
……………………bij comptoire…………………………
………………………………………………
presentie en …. de getuijgen
hiertoe versogt

NA 00000624

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 25-04-1684
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangnr.: 45, inventarisnr.: U80a8
Onderwerp: Scheiding
Notaris: W. Zwaerdecroon

NA 00000625

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 10-05-1704
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Onderwerp: Koopovereenkomst
Notaris: Petrus Agricola
1 Op den 10e May Ao 1704 compareerden
2 voor mij Petrus Agricola openb. bij den Ed. Hove
3 van Holland, geadmiteerd not[ari]s tot Enchuysen
4 residerende, present de nagen[oemde] getuygen de eersame
5 Pieter Backer ende Pieter Stompedissel, burgeren
6 deses stadt, weclke comparanten bekenden verkogt
7 te hebben aan den H[ee]r Floris Raap voor den H[ee]r
8 Pieter Raap, coopman, burger en gewoondet tot
9 Coppenhagen een vrij opgetimmert buysschip
10 genaamt 't Slot van Coppenhagen met desselfs
11 opstaand en loopend wand mitsgaders alle
12 appendentien en depententien van dien voor de
13 zomma van vierentwintig hondert en vijftig
14 Car[olus[] guldens, van welcke coopsom de voorn[oemde]
15 comparanten bekenden ende verclaarden bij desen
16 op het passeren deses voldaan ende betaalt te
17 sijn den laasten penn[ingen] met den eersten als sulx
18 beloofden zij comparanten het voorn[oemde] buysschip
19 te bevrijden ende vrij te waren voor alle
20 actien, evictien, commer en aanspraak
21 dewelke ymand daar op ofte aan soude
22 mogen ofte willen pretenderen, verbindende
23 sij comparanten daar voren een voor al
24 yder hare personen en goederen, submitterende
25 deselve aen dien eynde tot bedwang ende
26 executie van Regt en Regters ende
27 schaarden desen aan voorn[oemde] H[ee]r Raap in sijn
28 voorz[egde] qualiteyt te passeren tot een finale
29 quitantie. Alles opregt aldus gedaan ende
30 gepasseert in Enchuysen, present de eersame
31 Leendert Witduijn ende Jacob Dircksz als
32 getuygen.

w.g. Pieter Bcker
Pieter Stompedissel
Jacob Dircksz.
Quod Atestor
w.g. P. Agricola,
nots publ.
hierin
10-05-1704 Floris Adriaansz Raap (~1663-†1737)
Pieter Adriaansz Raap (*1665-†1704)
Dossier:

NA 00000626

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 03-1626
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 904
Onderwerp: Testament
Notaris: Olbrant Smedius

NA 00000627

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 10-08-1754
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: invcentarisnr.: 1272
Onderwerp: Testament
Notaris: Dirk Agricola

NA 00000628

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 29-01-1755
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1272
Onderwerp: Testament
Notaris: Dirk Agricola

NA 00000629

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 06-12-1638
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 948
Onderwerp: Transport/testament
Notaris: Jan van Conincsvelt

NA 00000630

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 27-06-1738
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Onderwerp: Verkoop huis
Notaris: Cornelis Aleman
blz. 90
Chardie Ruirds, huisman tot vrouwenbuurt, Chardie
Ruirds, huisvrouw van Wigle Wybes, timmerman
tot Jelsum in desen zoo veel nood gevE met ged[agte]
haer man; Christina Ruyrds insgelijks gesterkt
met haer man Johannes Hopman, charge
? is kdois(?)werver binnen Leeuwarden, kinderen van
Fokeltie Chardes, en uyt dien hoofde voor een
vijfte part meede erfgenamen van Hendrik
Beerns in leven scheidemaker binnen Leeuwar-
den; Stijntie Tjerks nagelaten dogter van Tjerk
Sjaerdes gesterkt met haer man Steven Hendriks
binnen Leeuwarden, en Hendrikie Tjerks insge-
lijx van Tjerk Chaerdes en soo te samen meede
voor een vijfte part erfgenamen van gedagte
Hendrik Beerns, Adrianus Raap laste en procu-
ratie hebbende van Trijntie Jans gesterkt
met haar man Jacobus Stevens tot Enkhuisen,
beneffens Hein Jans althans binnen Leeuwarden
kinderen van Jan Chardes en uyt dien hoofde
mede te samen voor een vijfte part erfgenamen
van Hendrik Beerns, Frederik Dotenius, schr[ijver]
in de stads Boterwaag binnen Leeuwarden,
last en procuratie hebbende van Charde Luijtjes
nagelatene zoon van Antie Chardes tot Am-
sterdam insgelijk voor een vijfte part erfgen[aam]
van ged[agte] Hendrik Beerns en eyndelijk Anna
Catharina Hendriks, dogter van Martie
Chardes gest[erkt] met haer man Adrianus Raap
meester paruikmaker binnen Leeuwarden
insgelijks erfgenaam voor een vijfte pardt
van meergenoemde Hendrik Beerns, bekennen
blz. 91 links (nummer op naastliggend blad rechts)

te samen en een yder in zijn ge[heel?] bij vrije
wille en strijk gelt verkogt en in eigendom
overgedragen te hebben, zulx doende bij en door
kragte deeses aan Ane Jouwersma Mr. Glae-
semaker binnen Leeuwarden zekere twee
camers van beyde onder een dak staande
en gelegen aan 't eynde van de Groote Gasthuis-
steeg, wordende de groote tegenswoordig bij May-
ke Jans 's weeks voor seven stuyvers bewoont
zonder wijders en op de 12 May 1738 be-
swaert met een jaar huur van de cleyne
camer op de 12e May 1738 vrij van huurjaren
als wordende vergeefs bewoondt, hebbende de
heer Overste Meyers te westen en noorden
de Gasthuissteeg ten oosten, zijnde vrij van
grondpagt, voorts met actien servituten en
geregtigheden daer toe en aanbehorende dan
belast met zijn behoorlijke floreen? lantaern
en andere omgelden en alsoo verkogt voor de
summa van twee hondert en een g[u]d[en]s a 28
stuyvers 't stuk, te betalen op drie termijnen
als ? May 1738 alderheiligen 1738 en May 1739
telkens een geregte darde part alles in vrij cost-
en schadelosen gelde zoo van dode consent '40 punt ??
schrieven der coopbrief en nevens brief met de
zegels van dien als alle andere geen exemple?
om gelden, dan alleen in 't eendre termijne continden-
de verlegte strijk en verhoog gelden zonder wijd[re?]
en nademael de coper aan de verkopers door
een genoegsaam reversaal heeft gecontenteert
en voldaan, so ist dat wij verkopers den coper
desen
?
vervolg op blad genummerd (rechts) met 91

desen niet alleen passeren voor een vrije coop-
brief, genezalven (?) absolute quitantie, maer
stellen ook den coper hier meede in de lidega-
neele (?) en petueele (?) possessie van de verkogte
camers om op May 1738 als eygen te aanvaer-
den, possederen en gebruiken voorts daermede
te doen en laten gelijk een yder met het
zijne geoorloft is te doen en te laten met be-
lofte het verkogte vrij te zullen leveren
hoeden en waren voor alles lieden handen
actie of spraak alsmede voor de evictie
te caverena sona regte behoordt alles onder
verband onser en in get[uygens]s geen exemple goe-
deren deselve beneffens onse personen den
Hove van Friesland en alle andere geregten
ten eersten instantie submetterende, en kennis-
se onse handen en die van de ondergesch? handt?
als getuyge.
Leeuwarden den 6e May 1738
was getekend Catrina Ruurds. Dit is Chardie
Ruijrds eygen gezette merk (Dit is Steven
Hendriks eygen gezette merk X dit is Wigle
Wijbes eygen gezette merk. O dit is Hein
Jans eygen gezette merk X dat is Charde
Ruyrds eygen gezette merk X dit is Stijntie
Tjerks eygen gezette merk X dit is Hendrikie
Tjerks eigen gezette merk. Anna Catharina
Hendriks eygen Adrianus Raap, Freerk
Dotenius, me teste zo nopens de handmer-
ekenen als handtekeningen J.R. Kutsch
op welke koop?
den 27e Juny 1738
hierin
27-06-1738 Anna Catharina Hendrix Wiersma (~1685-†1751)
Adrianus Floris Raap (*1709-†1797)
Dossier:

NA 00000631

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 28-04-1738
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Onderwerp: Volmacht
Notaris: Cornelis Aleman
Blad 1 Procuratie
ad negotia
van
Jacobus Stevens
en desselfs huysvrouw
Trijntje Jans
op de E[dele]
Adrianus Raaep

april 28
1738

Blad 2

1 Op den 28e april 1738 compareerde voor
2 mij, mr Cornelis Aleman, openbaar notaris
3 voor den Hove van Hollandt geadmitteert
4 residerende tot Enchuysen ende nagen[oemde]
5 getuygen, de eerbare Trijntje Jans, nage-
6 latene dogter en erfgenaem van haer vader
7 Jan Chardes (bij desen soo veel noodt[zakelijk] gead-
8 sisteert bij haer tegenwoordige man
9 Jacobus Stevens) welke comparanten alhier
10 woonagtig, verklaerden en wel speciaal de eerste compa[rant]
11. Trijntje Jans, als een tiende part
12 mede erfgenaem ex testamento van
13 Hendrik Beerents in leven scheede-
14 maker binnen Leeuwaerden
15 te constitueren en volmagtig te maken
16 de E[dele} Adrianus Raep, meester-
17 paruykemaker tot Leeuwaerden voorn[oemd]
18 ome uyt hunner constituanten name
19 niet alleen te teykenen de coopbrieven
20 der verkogte vastigheden, maar ook zelfs
21 de penningen uyt voorn[oemde] verkogte vastig-
22 heden van opgem[elte] Hendrik Beerents geprocedeert
23 te ontvangen en daer voor quitantie
24 te passeren, ende generalijken diesaan-
25 gaende te doen en te verrigten dat
26 gerequireert mogte worden, en dat de
27 constituanten zelf present zijnde souden

Blad 3
28 kunnen ofte meugen doen, schoon daer-
29 toe nader of ampelder last vereysend
30 wierde, als houdende hetzelve doen
31 hier inne uytgedrukt, met magt van
32 substitutie en belofte van approbatie
33 onder verbandt van hunne respect[ievelijke]
34 perzoonen en goederen als na regten.
35 Aldus gedaan en gepasseert in presentie
36 en ten overstaen van Gerrit Swart
37 en Jan Backer als getuygen van
38 geloove hiertoe verzogt ten oirko[nde?]
39 getekent
40 w.g. Jacobus Stevens
41 Dit merk + stelde Trijntje Jans
42 w.g. Gerryt Swart
43 w.g. Jan Backker
44 Cornelis Aleman (nots)
hierin
28-04-1738 Adrianus Floris Raap (*1709-†1797)
Dossier:

NA 00000632

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 19-08-1626
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 904
Notaris: Olbrant Smedius

NA 00000633

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 21-03-1630
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 908
Notaris: Olbrant Smedius

NA 00000634

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 08-10-1635
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 971
Notaris: Didrick van Steenbergen

NA 00000635

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 27-05-1644
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1007
Notaris: Siewert Koeckebacker

NA 00000636

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 30-12-1654
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 986
Notaris: `Reyger Claesz Sampson

NA 00000637

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 02-12-1664
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1116
Notaris: Jacob Tjallis

NA 00000638

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 14-01-1666
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1140
Notaris: Sirp Ouckema

NA 00000639

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 18-05-1666
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1117
Notaris: Jacob Tjallis

NA 00000640

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 16-02-1667
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1123
Notaris: Johan Meun

NA 00000641

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 10-11-1719
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 3031
Notaris: Elbert Mooij