Bronnen Bronnen
Bronnen

NA 00000642

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 03-01-1730
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1289
Notaris: Cornelis Aleman

NA 00000643

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 04-03-1734
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1264
Notaris: Dirk Agricola

NA 00000644

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 11-03-1747
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1270
Notaris: Dirk Agricola

NA 00000645

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
periode: 16-05-1797
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1459
Notaris: Nodanus v.d. Ramhorst

NA 00000646

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1123
Notaris: Johan Meun

NA 00000647

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Enkhuizen [NH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 1124
Notaris: Johan Meun

A 0000013

Geschiedenis van het Rapenhofje (Algemene bron)
veld 1: Stadsarchief Amsterdam (Heshuysen)
veld 2: Toegangnr.: 225, inventarisnr.: 516

GE 00000002

Genealogie Bartholotti van den Heuvel/Rijnders (Genealogie)
plaats: Amsterdam [NH]
Gemeentearchief: Stadsarchief Amsterdam
Collectie: Archief v.d. Poll
Inventarisnummer: toegangnr.: 183, inventarisnr.: 78

NA 00000648

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 31-07-1658
Archiefnaam: Notariele Akte
Archief: Utrechts Archief
Onderwerp: Octrooi om te testeren

FA 00000002

Familiearchief (Familiearchief)
Akteplaats: Renswoude [UT]
Archiefnaam: Familiearchief
Archief: Familiearchief Taets van Amerongen
Inventarisnr.: inventarisnr.: 671
Onderwerp: Procuratie
Suriname
15 Sept. 1766
procuratie i.z. aankoop No. 152
van een deel in Poelwijk

671
-2-
Geminuteert op een zegel
van twaalf stuyver(s) H. van Eijck

Op Heeden den 15 Februa-
ry 1766 compareerden voor mij Wil-
lem La Foree, openbaar notaris
bij den Edele Hove van Holland
geadmitteert binnen de stadt
Gouda, residerende ter presen-
tie van de getuygen naerge-
noemt vrouwe Sara Jacoba Bec-
ker, weduwe zonder eenig nazaad
en gestelde algeheele erfgename
van wijlen den Heer Pieter Braat
volgens testament, gepasseert
te Paramaribo den 2en july 1761?
voor Pieter Berchof, geswore
clercq ter secretarije van Surina-
me riveren en districten van
dien en zekere getuygen welk
testament bij den voornoemden
Heer Pieter Braat met den
dood is bevestigt den 26 April
1763, wonende zij vrouwe compa-
rante binnen deeze stad en
zijnde mij notaris bekend, en
de verklaarde zij vrouwe compa-
rante alzo mids deezen te con-
-3-
stitueeren en magtig te maken
den Heer Adriaen Floris
Raap, koopman te Amster-
dam, specialijk om van weeg-
gen en in naam van haar
vrouwe constituante als boven
te handelen over den aan-
koop van zodanig aandeel
in de plantagie Poelwijk,
gelegen in de colonie van
Suriname in Rio Perica
aan de linkerhand in 't
opvaaren tussen de planta-
gie Schonauwen en Belair
met alle 't geene daartoe
eenigzints behoort met
daer van uit gezonderd als
zij vrouwe constituante aan
den voornoemde heer gecon-
stitueerde reeds opgegeeven
heeft en van welk gedeelte
zij vrouwe constituante tot
nog toe geen eigenaresse is
de gemelde koop metterdaad
op zodanige voet en conditien
-4-
te sluiten uit sake voornoemde
heer geconstitueerde zal komen
goed te vinden vervolgens
daarvan ten behoeve van
haar vrouwe constituante te
Suriname te passeerene trans-
port in haar vrouw consti-
tuantes naam te ontfangen
ende daarvoor uit te lovene
kooppenningen bij provisie
voor haar vrouw constitu-
antes rekening te verschie-
ten. Wijders omme na dat
de voorschreve koop geschied
zal zijn van weegen en in
naam van haar vrouwe
constituante, als boven alle haer vrouwe consti-
tuantes portien in de ge-
melde colonie van Suri-
namen gelegene planta-
gie Poelwijk met alle des
zelve slaaven, huisinge,
lootsen, vee, bepootinge en
beplantingen niet daar
-5-
van uitgezondert weder
uit de hand te verkopen
op zodanige voet en condi-
tien als de voorneomde
heer geconstitueerde zal
komen goed te vinden
en te Suriname behoor-
lijk aan den kooper of de
koopers te doen transpor-
teeren en het daar voor
te bedingene in haar vrou-
we constituanties naam
te ontfangen en daarvoor
te quiteeren, voorts omme
tussen beide haar vrouwe
constituanties regt & inte-
rest in en omtrend te
gemelde plantagie Poel-
wijk midsgaders de produc-
ten van dien waar te nee-
men en met alle en eens
ingelijke zo ter zake voor-
schrevene als meede wegens
't geene hier na nog gemeld
-6-
zal werden te correspondee-
ren en die swegens all omme
daar het nodig zal zijn haar
vrouwe constituantes persoon
te representeeren alle zoda-
nige producten al van Su-
riname voor rekening van
haar vrouwe constituante
alhier aangebragt mogte
werden voor haer vrouwe
constituantes rekening van
de respective capiteins te ont-
fangen en de vragt en
't geene dieswegens meer te
betalen zijn zal daarvan
te betaalen en vervolgens
de gemelde producten voor
rekening van haar vrouwe
constituante aan zodanige
personen voor al zulke prij-
sen en op zodanige conditien
als de voornoemde heer
geconstitueerde goedvin-
den zal en zulks 't zij pu-
blicq of uit de hand te ver-
koopen en leveren
-7-
en de kooppenningen daar-
van te ontfangen, assuran-
tien op zodanige producten
te bezorgen ofte laten doen
en alle schadens op zodanige
of andere reeds ten behoeve
van haar vrouwe constituan-
te gedane assurantien val-
lende met de respectieve as-
suradeurs af te maken en
te ontfangen, wisselbrieven
en assignatien in haar
vrouw constituantes naam
en voor haar rekening te trekken, te tekenen of
endosseeren en uit te leeveren
alle voor rekening van haar
vrouwe constituante op hem
heer geconstitueerden getroken
werdende wisselbrieven en
assignatien des goedviin-
dende te accepteeren en
betalen of anders met pro-
test te laten retourneren
van alle voor rekening
van haar vrouw constitu-
-8-
ante aan hem heer gecon-
stitueerde geremitteerd wer-
dende of door hem heer ge-
constitueerde getrokkene wis-
selbrieven en assignatien
op zijn tijd de acceptatie
en betaling te vorderen
en bij faute van acceptatie
of betaling te protesteeren
en des goedvindende die
te vernegotieeren en dosseeren
en uit te leeveren voor alle
ontfangst behoorlijk te qui-
teeren ook voor namaning
is 't nood te caveeren en aan
de borgen weder indemniteit
te belooven in cas van weige-
ring van betaling of ques-
tie terzake voorschreeven
te compareeren voor alle
heeren, hoven, geregten en
regteren daar het behooren
zal en al des op en jegens
een iegelijk te ageeren en
regt te spreeken, so wel eis-
schende als verweerende ook
te ageeren bij arrest op per-
soonen en goederen des noods
domicilie te kiesen ende za-
ken tot definitive vonnis
ende executie inclusive toe
te vervolgen in cas van eenig
andeelig vonnis daarvan te ap-
peleeren of reformeeren alle
geexecuteerde geconsigneerde
of genamptiseerde penningen
te ligten onder belofte van
restitutie indien zulks na
maals verstaan mogte wer-
den en onder borgtogt dies
wegens en aan de borgen
weder indenmniteit te belooven
ook met een iegelijk te mogen
accordeeren, transigeeren
of compromitteeren en van
alles de vereischte actens te
tekenen en passeeren 't zij
onder of zonder willige con-
demnatie van hoge of lage
regters zodanig als de voornoem-
de heer geconstitueerde raad-
saam oordeelen zal en voorts
-10-
generalijk in en omtrend
alle het voren gemelde zo
wel in regte als daar bui-
ten haar vrouwe constitu-
antes persoon te represen-
teeren en te doen en bezor-
gen alle 't geene eenigszints
vereist zal werden en zij
vrouwe constituante zelve
present zijnde soude vermo-
gen en behooren te doen
schoon ergens toe eenige
specialer last dan hier in
uitgedrukt staat nodig wa-
re die zij vrouwe constiatuan-
te begeerde gehouden te heb-
ben voor hier onder begreepen
in alles ook met magt van
een of meer anderen te substi-
tueren de gesubstitueerdens
te revoceeren en weder andere
te nomoneeren, beloovende zij
vrouwe constituante als boven
voor goed vast en van waerde
te zullen houden en doen hou-
den alle 't geene door den voor-
noemden heer geconstitueerden
-11-
en deszelfs gesubstitueerdens
in kragte en gevolge deezes
zal werden gedaen onder ver-
band als na regten.
Aldus gepasseerd in Gouda
ter presentie van Jean Turin
en Dirk Schoon als getuygen
ten dezen met mij notaris
hier toe verzogt.
De minute heb ik behoor-
lijk geteekent.
Quod Attestor
w.g. Willem la Foree,
notaris

NA 00000649

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Nieuwer Amstel [NH]
periode: 19-09-1740
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Archief Nieuwer Amstel
Inventarisnr.: inventarisnr.: 3964
Onderwerp: Testament
Notaris: Simon de Knuyt

NA 00000650

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 565
Onderwerp: Transport
Dato [den 3e Juny 1758] en presentie [heeren Cruyskerken en Hagoort] als vooren

Compareerde etc.

1 Den voornoemden comparanten
2 en
3 verklaarden bij deeze te transporteeren
4 in vollen vrijen eygendom op en over te
5 dragen aan en ten behoeven van d' heer
6 Jeremias van Diepenbrugge, stadhouder
7 van de Hooged[ele] Heer Dross[aard] deezer stad
8 en Cornelis Moerkerken borger alhier te
9 zamen en ider voor de helft, een huys en
10 erf staande en gelegen op de Kalkgragt
11 bij de Vismarkt binnen deeze stad
12 belent ten noorden
13 en ten zuyden
14 sijnde vrij van capitalen, renten of
15 thijnzen en gevrijt van de verponding
16 ordinair en extraord[inair] den jaare 1757
17 incluys en bekenden zij heren comp[aran]ten van
18 den eygendom van voorsz[egte] huys en erf
19 afstand te doen aan en ten behoeve als
20 vooren, 't zelve overgevende met alle
21 vrijdommen servituten en geregtigheeden,
22 daaraan gehoorende onder belofte van
23 vrijwaring als regt is en verband van
24 haar comp[aran]ten perzoonen en goederen
25 die onderwerpende alle regten en regteren
26 en speciaal den Ed[ele] Hove van Holland
27 en bekenden zij heren comp[aran]ten van de kooppenn[ingen]
28 dezes met een somma van vierhondert guld[ens]
29 geheel voldaan te zijn.


w.g. M.S. van Aalst, geb. Raap
w.g. A. Floris Raap
w.g. A. van Cruyskerken Adriaen Hagoort
hierin
Adriaan Floris Raap [5272] (*1720-)
Margaretha Sophia Raap [5271] (-1777)
Dossier:

NA 00000651

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 565
Onderwerp: Transport
hierin
Margaretha Sophia Raap [5271] (-1777)
Adriaan Floris Raap [5272] (*1720-)
Dossier:

NA 00000652

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 510
Onderwerp: Transport
hierin
Adriaan Adriaansz Raap [1772] (~1671-1749)
Dossier:

PU 00000093

Periodieke uitgave Gens Nostra 1954 (Periodieke uitgave)
Uitgegeven: 02-1954
Pagina: 25 t/m 29
Samensteller: P. de Ridder
Naam artikel: Een lijfrente-register uit de zeventiende
Naam artikel (vervolg): eeuw
Jaargang: Q, nr. 2

PU 00000094

Periodieke uitgave Gens Nostra 1961 (Periodieke uitgave)
Uitgegeven: 10-1961
Pagina: 260
Samensteller: Dr. I.H. van Eeghen
Naam artikel: Inventarissen van de familie-archieven
Naam artikel (vervolg): Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg.
Naam artikel (vervolg): Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1960
Jaargang: 16, nummer 10

NA 00000655

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 555
Onderwerp: Transport
hierin
Adriaan Adriaansz Raap [1772] (~1671-1749)
Dossier:

NA 00000656

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 520
Onderwerp: Transport
hierin
Adriaan Adriaansz Raap [1772] (~1671-1749)
Dossier:

NA 00000657

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 550
Onderwerp: Transport
hierin
Adriaan Adriaansz Raap [1772] (~1671-1749)
Dossier:

NA 00000658

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 549
Onderwerp: transport
hierin
Adriaan Adriaansz Raap [1772] (~1671-1749)
Dossier: