Bronnen Bronnen
Bronnen

NA 00000659

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 529
Onderwerp: Transport
hierin
Adriaan Adriaansz Raap [1772] (~1671-1749)
Dossier:

NA 00000660

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 525
Onderwerp: Transport
hierin
Adriaan Adriaansz Raap [1772] (~1671-1749)
Margaretha van Bylandt [1776] (*1670-1739)
Dossier:

NA 00000661

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Hoogwoud [NH]
periode: 14 september 1670
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Westfries Archief
Inventarisnr.: toegangnr.: 2003, inventarisnr.: 26
Notaris: Adriaan Gerrits Blauwmolen

NA 00000662

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Nieuwer Amstel [NH]
periode: 14 mei 1739
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: toegangnr.: 3964, inventarisnr.: 71
Notaris: Simon de Knuyt

NA 00000663

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Nieuwer Amstel [NH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: toegangnr.: 3966, inventarisnr.: 33
Notaris: Simon de Knuyt

NA 00000664

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Zaandam [NH]
periode: 8 september 1806
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Zaanstad
Inventarisnr.: toegangnr.: 6135, inventarisnr.: 106
Notaris: Albert Booker

RA 0001050

RA Rouwadvertentie Baukje Wytske Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Zwaagwesteinde [FR]
Datum: 22 januari 2015
Naam krant: Weekblad Actief
Ontvangen van: Henk Raap
hierin
22 januari 2015 Baukje Wytske Raap [1050] (*1922-2015) als overledene
Dossier:

A 0000014

Huwelijkszang Willem Lam en Maria Kennemer (Algemene bron)
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
datum: 5 februari 1691
veld 1: Huwelijkszang
veld 2: De Rymwerken, in verscheide Verdeelingen,
veld 3: geschikt, zoo van stoffen, en voorwerpen,
veld 4: naar gelegentheden van Tyden en Zaken
veld 5: Dirk Schelte
veld 6: Koninklijke Bibliotheek
Blz. 687
Ter bruiloft Van den Heer WILLEM LAM en mejuffrouw MARIA KENNEMER Getrouwd in Amsterdam: den 5 van Sprokkelmaand 1692

Welkom waren al de Vrinden
Die genood hun hier bevinden

Blz. 688
'k Ben hier mee, is 't ongenood?
Zeg eens wie myn komst verbood?
Zoo de ongebode Gasten,
Niet als agter deuren pasten.
'k Wed ik had het nooit bestaan,
Ongenood ter Feest te gaan.
Ei, laat ik aan tafel blyven,
'k Zal de Vrienden niet ontryven,
'k Eet nog drink, 'k heb al te met
Slegts myn buik maar vol banquet.
'k Meen als iemand my wil houwen,
Om die zoetheid in te vouwen,
Hoewel ik graag eerst verrigt,
't Geen genooden ook verpligt,
Heil te wenschen 't Paar die trouwen
Op hun feestlyk Bruiloft houwen,
Daar dan elk zyn hart ontsluit,
Van den Bruigom en de Bruid;
Hoe 't al toe ging in het vryen,
In het streelen, in het Stryen,
Wil ik? Zal ik? Neen ik, ja
Zou ik? Trouw ik? 't Is wat dra
Stel ik 't uit, gelegentheden,
Overstemmen al die reden
En voornamentlyk als 't gaat
Wederzyds naar Ouders raads
Weg moet dan al 't zwaar gepeinzen,
Noodeloos dan meer te veinzen.
Ieder denkt dan, 'k waag het, want
't Is een kolfje naar mijn hand.
'k Heb myn Styl, myn goed, myn Jaren
't Is een lief LAM denkt den aren,
Waar toe uitstel? Neen. Ik waag 't,
'k Heb myn Rader raad gevraagd,
Diens voorzigtig overleggen,
Was 't niet raadzaam, zou 't my zeggen,
Veilig, quyt men op dien voet,
Zind'lykheden en gemoed.

Blz. 689
Was myn tyd niet eer verscheenen,
't Schynt ik moest nog eerst naar Wenen.
'k Proefde in die tusschen tyd,
Best eens zyn standvastigheid,
Die ik, in dat trouw hervatten,
Nu mogt ongeveinsder schatten,
En Heer LAM wees met'er daad
Dat die spreuk niet vast en gaat.
Van uit 't oog uit 't hart met eenen,
Neen: 't schynt hem was niets verscheenen,
Dat in 't afzyn hem beviel,
Als die eerst verkooren ziel.
't Reisje had, om best wil, reden.
Ieder wil zig wel besteeden,
Die zwaarigtig werk wil doen,
Moet zig niet te haastig spon,
Best voor regen eens te schuilen,
Als daar naa om 't nat zyn huilen.
Die graag grooter sprongen den,
Dikmaal, agter uit eerst tren,
Hoe gelukkig al zyn dagen,
Die ontwyken linkse slaagen!
Nu dat's zoo verr', duld my maar,
Of ik hier genodigd waar,
't Zal mee ('k heb 't flus aangeboden)
Pligt verrigten, als Genooden,
En aan 't Paar, vandaag vereend,
Zeggen wat myn Maaker meend,
Die ook vreugd schept in dat voegen,
Dat werzyds verschaft genoegen,
Meeneloos en zeid gy 't niet,
Neen, verheugd hem dat hy ziet,
Dat twee van zyn waardste Vrienden,
Met wien hy wel de Armen dienden,
Wederzijds hun eenig kroost
Zoo gezeegend krygt en looft,
Bruigoms Moeder, Bruids Vader
Uilenberg, LAMS trouwe Rader

Blz. 690
Zoo gezegend, en bemind,
Ouders, zeg' niet, 'k mis myn kind,
Neen, neen! Dat is missend winnen,
Daar en twee zoo wenslyk minnen,
Winnen de Ouders even schoon,
De een, een Dogter, d'ar, een Zoon:
En die krygen weer te gader,
De een een Moeder, d' ar een Vader,
Hoe gezegd is 't getrouwd,
Daar men zoo een Bruiloft houd!
Wie verwagt daar minder zegen,
Als hun Ouders werzyds kreegen?
Liefde, deugd en naarstigheid,
Word welvaaren toegezeid.
Wilhem W I L H E M met Marye,
Wilhem Lam ruim grazig weyen,
't Ken'merlandje, dat hy nam,
Is een blokje voor een LAM.
Poot hy daar wat jonge Telgen,
De eigenaar zal't zig niet belgen.
't Lam te kooi, gaat, maak melkar,
Oyemoer, en Oyevaar.

'k Sluit, myn ink wou naauw meer smelte
Heil en zegen wenscht uSCHELTE.
hierin
5 februari 1691 Willem Lam [5330] (~1667-) als bruidegom
Marritie Kennemer [5239] (~1673-) als bruid
Dossier:

A 0000015

Geboorts vermaaning Maria Kennemer (Algemene bron)
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
veld 1: Geboorts Vermaaning
veld 2: De Rymwerken, in verscheide Verdeelingen,
veld 3: geschikt, zoo van stoffen, en voorwerpen,
veld 4: naar gelegentheden van Tyden en Zaken
veld 5: Dirk Schelte
veld 6: Koninklijke Bibliotheek
Blz. 575
Mejuffrouw MARIA KENNEMER
Door haar Bruidegom, de Heer
WILLEM LAM
Verjaard den

WEll'kom zeide ik, korts, van Weenen
Die zoo lang vermist, verscheenen,
My met eenen hulp uit Weenen
Die myn doel-wit was van min;
Welkom dan, nu, die'k ontmoete,
Om met mond, en hart te groeten,
Die myn leet, door lief zal boeten,
O gelukkig jaar-begin!
Zoo 't gewensen van weerzyds Vrinden,
Ons twee eens, nu Ziels-beminden,
Ook zoo d'uitkomst deed bevinden,
Namaals eens ten einde taaks,
Als my de eerste wensch gelukt is,
Waar door 't lieve JA geplukt is,
't Geen vernoegende u ontrukt is,
Wat voor zeid 't ons veel vermaaks.
Nu kom ik u, als uw eigen,
Die myn zich, en zijn kon neigen,
Hoe kon mond, en pen nu zwygen?

Blz. 576
U en Uw Geboorten-dag
Met geen krans, of kroon besteeken,
Neen! Myn ziel, die'k effen reken,
Zes paar min, dan duizend weeken.
'k Kom met wat myn ziel vermag,
'k Kom u, met myn zelfs Verjaaren,
Beter kan het niemand klaaren,
Doe my ook zoo als wy paaren,
Op myn quart van honderd Jaar
't Zal, indien men 't als voor deezen,
Naar den ouden styl wil leezen.
Ook den zeventienden wezen,
Zoo betaalen wy mekaar,
Zoo zal d' een een hand, d' ander wassen,
De een, mag de aar, zoo wel verrassen,
't Geen my voegd, zal u dan passen,
Want twee Zielen eensgezind
Hebben 't aangenaamst vermaaken,
'k Moet of ziel, of ligchaams raaken,
't Geen by de ondermaansche zaaken,
Iemand ooit ter Weereld vind.
Wil ons dan den Hemel geeven,
Beiden, zoo gewenscht te leeven
Lief' , voor wien dit is geschreeven,
Dit 's myn wenschen en myn be,
'k Zal, van wien wy Tell'gen strekken,
Tot een dankbre vreugd opwekken,
Lief kan huwlykslast bedekken,
En maakt dan gewenschte twee!
Laat ons nu verlangend, hoopen,
Dat de tyd mag ras verloopen,
Om ons vaster 't zaam te knoopen,
En zoo eens 't geleden heet,
Van 't gereis, door haag, en heggen,
Zomtyds slegts op stro te leggen
Eens melkaar 't wat zagter te zeggen
Daar men zig wat meer ontkleed,
En wy, als dat is verscheenen,
Nimmer denken meer, om Weenen
hierin
Marritie Kennemer [5239] (~1673-) als hoofdpersoon
Willem Lam [5330] (~1667-) als echtgenoot
Dossier:

A 0000016

Bruiloftsgedicht Anthoni Bruining en Anna van Erfrenten (Algemene bron)
datum: 6 november 1685
veld 1: Bruiloftsgedicht
veld 2: De Rymwerken, in verscheide Verdeelingen,
veld 3: geschikt, zoo van stoffen, en voorwerpen,
veld 4: naar gelegentheden van Tyden en Zaken
veld 5: Dirk Schelte
Blz. 664
Bruiloftsgedigten ter bruiloft Van den Heer ANTHONI BRUINING en mejuffrouw ANNA VAN ERFRENTEN in Amsterdam den 6 november 1685

Zyn, om d' aardkloot vast te houwen,
Dan geen stutten als het trouwen?
Zeg: staat Staat, of Stad, of kerk,
Zonder dat noodwendig werk?
Neen! Daar is geen kruid gewassen,
Om de eeuwen t' zaam te lassen,
Als 't geen slegts door Vrouw Natuur:
Word gestookt aan 't minnevuur.
Wie kan dan het doen bediss'len,
Van die eenzaamheid verwiss'len,
En zig buiten naar de Wet
Die aan 't Menschdom is gezet.
Dog ik prys niet die maar paaren,
Slegts om Schatten te vergaaren,
Door geen Trouwen prik aangeran,
Daar de Weereld by moet staan;
Die op hoop van vrugt wil enten,
Kist geen Winter, maar de Lente,
Die een bottend-lootje snyd
En een oude Stam-boom splyt,
Om't met Was daar in te kleeven,
't Is de wasdom daar gegeeven
Zoo dom, of m' een dorre Tak
In een jeugdig Telgje stak

Blz. 665
Weg met zulken: wie kan agten,
Die natuur en ren verkragten?
Schouders ook te jong en teer
Onder 't huw'lyks juk doen zeer,
Niemand mag 'dan beter klaaren,
Als weerzydse rype Jaaren.
Zeg my dan, verschoon myn vraag:
Wie zag 't beter als vandaag?
Daar men BRUINING 't Choir zag ieren,
Niet daar hy als een van vieren,
't Kerkbestier met wysheid schraagt,
Maar gevlogten aan een Maagd,
Met onbreekbre minnebanden,
Hart aan hart, en hand aan handen,
Daar men ANNA heen zag tren,
Met haar kuische aantreklykhen,
Ieder met onnoembre gaven,
Om hun huw'lykseed te staven,
Daar men vroeg, van mond tot mond,
Waar men beter huw'lyk vond?
Zoo van Jaren, als van leden,
Zoo in gaven, deugd en zeden,
Want wie Bruinings inborst kend,
En 't gul hart hem ingeprent,
In zyn reizen, doen en wandel,
't Zy in kerk, op Beurs, of in handel,
Of wie ANNAAS Maagden-cier,
Kuisheid, Godsdienst, huisbestier
Kend, en weet, moet die van beiden,
Niet volmondig straks belyden
Dat de Schikker van den Egt,
Twee volmaakte 't zamen vlegt,
Die in roem en deftigheden,
De een zoekt d' aar voorby te treeden:
Steekt in zulk een trouw-begin,
Dan geen schat van zegen in?
Ja! Twee nu een geworden,
Mits geen wulpse drift u porden.

Blz. 666
Tot de pligten van Natuur,
Neen! Bezaaiheid stookten 't vuur
In uw beider braave zinnen:
Zoo kan deugd, de deugd verwinnen.
Erfrenten eenig kroost,
Bruining, Moeders heil en troost.
Hoe besteed gy elk uw waaren,
Wie zag 't beter evenaaren?
Zeg beloofd niet zulk een trouw
't Leven zonder naberouw?
Blyft dan zoo gelukkig, beiden,
Van 't beginnen, tot uw scheiden,
Als de intre, van uw Egt,
Aan een ieder, reeds voorzegt!
Bruigom die dit JA-woord plukte,
't Geen zoo meenig eerst mislukte,
Wat staat uw geluk in top!
Schiet nu vry al 't reizen op,
Om met Rynse druiven-droppen
Zamareusen vol te proppen
ANNA schaft meer lust in stee,
Of, zoo't zyn moet, neem haar mee,
Zoo 't haar lust om die Landsdouwen
Eens uit puur vermaak 't aanschouwen
En haar 't wieg-touw wart aan 't been,
Want dan kan men nergens heen:
't Zyn de eerste Erefrenten,
Die het huw'lyk komt te renten.
Erf dan renten, daar m'op roemt,
Die men best Lyf-renten noemd
Die waar de Ouders deugden erven,
En herleven in hun sterven.
'k Sluit, en wensch u braave Twee,
Heil, vernoeging, voorspoed, vree
En voor 't laatst, gy nog veel Jaren
Moogt wel Moeren, en wel Vaaren
hierin
6 november 1685 Anthonij Fransz. Bruijningh [5320] (~1650-1709) als bruidegom
Anna van Erffrenten [5235] (~1661-1724) als bruid
Dossier:

NA 00000665

Notariele akte (Notariele akte)
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 908
Onderwerp: Scheiding
Notaris: Olbrant Smedius

NA 00000666

Notariele akte (Notariele akte)
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 2001
Onderwerp: Testament
Notaris: Adriaan Gerrits Blauwmolen

NA 00000667

Notariele akte (Notariele akte)
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 2001
Onderwerp: Testament
Notaris: Adriaan Gerrits Blauwmolen

NA 00000668

Notariele akte (Notariele akte)
periode: 3 januari 1605
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 848
Notaris: Jan Willem Codde

NA 00000669

Notariele akte (Notariele akte)
periode: mei 1605
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 853
Notaris: Jacob Wibrandus

NA 00000670

Notariele akte (Notariele akte)
periode: 29 november 1619
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 870
Notaris: Jacob Wibrandus

NA 00000671

Notariele akte (Notariele akte)
periode: 5 juni 1726
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 5860
Notaris: Quintijn v.d. Ven

NA 00000672

Notariele akte (Notariele akte)
periode: 1 augustus 1761
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 4140
Notaris: Albert Gloeisteen

NA 00000673

Notariele akte (Notariele akte)
periode: 24 oktober 1774
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 6066
Notaris: Gerrit Swart

NA 00000674

Notariele akte (Notariele akte)
periode: 13 juli 1778
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: inventarisnr.: 6081
Notaris: Albert Booker