Bronnen Bronnen
Bronnen

NA 00000734

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Onderwerp: Overzicht verkopers

NA 00000735

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Onderwerp: Overzicht kopers/verkopers

NA 00000736

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Onderwerp: Overzicht kopers/verkopers

NA 00000737

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 20 februari 1734
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gemeentearchief Gorinchem
Inventarisnr.: inventarisnr.: 541
Onderwerp: Schenking lijfrentebrief

NA 00000738

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Loenen [UT]
periode: 29 april 1733
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Gerecht Loenen-Nieuwersluis
Onderwerp: Procedure

NA 00000739

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27 mei 1732
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: toegangnr.: 5075, inventarisnr.: 7655
Onderwerp: Testament
Notaris: Abraham Tzeeuwen
No. 351

In den naeme Godes amen
by den inhoude van dit openbare instrument
van testament, sij kennelyk, einen iegelijk
dient t behoort, dat in den jaere na de geboorte
onzes Heeren & Saligmakers Jesu Christij
duysent seven hondert twee en dertigh
op dinsdagh den seven en[de] twintigsten
van de maand maij, in de namiddagh
de klocke omtrent vier uren voor my Abraham
Tzeeuwen, openbaar notaris tot Amsteldam
bij den Ed[ele hove van Holland geadmitteert
ende de nagenoemde getuygen, persoonlijk
gecompareert ende verscheenen is den
heer Adriaan van Huysen woonende
aan de zuydzijde van de Lelygracht bij de
Keijsersgracht binnen deze stadt, mij notaris
bekend, passelijk gezond van lichaam
gaande & staande zijn verstand memorie
en uytspraake wel hebbende & gebruykende
zoo genoegsaam bleek, te kennende gevende dat hij
uyt overweginge van des doods sekerheydt
goed gevonden & geresolveert hadde van sijn
tijdelijke na te laten goederen, bij testament
te disponeeren in manieren navolgende:

Eerstelyk zijn ziels bevelende in de onbegrijpelijke
barmhertigheyd Gods & zijn afgestorven
lighaam in d'aarde omme daar inne te werden begraven
in hope en verwachting van de zalige opstandinge
van jongsten dage.

Ten anderen heeft hij testateur gerevoceert
verbrooken & te niet gedaan zulks doende
door dezen alle testamenten, codicillen en andere
soorten van uytterste willen die bij hem?
testateur voor dato dezer zijn opgerigt ende gepasseert
niet willende, nog begeerende, dat die van eenige
de meerder kracht off effect zal of sullen
sijn, nemaar dit zijn testament alleen
stant grijpen & effect sorteeren zal
Ende alsoo van nieuws aantreedende ter
dispositie, zoo verclaarde hy testateur
eerstelyk te legateeren ende te bespreeken
aan zijn neeff Jacob Voordaagh, den
imboedel zoo hem testateur tot zijn gebruyk
ter leen gelaten is uyt den boedel van
sijn broeder Cornelis van Huysen, mits dat
bij sijn boedel blijven zal het groot vloer-
tapijt soo in de binnenkamer is leggende
en opgemelde Voordaag 't over hoorende.
Wijders legateert en bespreekt hij testateur
aan sijn twee neven voor jegenwoordigh
in d' Oostindien, Fredrik en Adriaan Olphen,
kinderen van sijn nicht Anna Maria Beens
& bij vooroverlijden van den een, d'overgeblevene
die dan in leven mochten sijn, een huys en erven,
staande en gelegen in deze stadt, in de Niesel
& bovendien daar benevens den losrentebrieven
ten lasten van de zes groote steden, in de provincie
van Holland, waar van de rente werden
betaalt ter thesaurier extraordinaris hier
ter steede, namentlijk eene van f 3.000: capitaal
en dito van f 2.400: capitaal en een dito van
f 1.000: capitaal, bedragende te samen de somma
van f 6.400: onder deze, mits & conditie zij
legatarissen daar van alleen maar sullen
mogen trecken & genieten de suyvere vrucht en
inkomsten vandien, afgaande alle lasten van
reparatien & was dies meer is uyt dezelve vruchten.
En te vinden zoo een van beyde de legatarissen mogten komen
te overlyden, sonder wettige descendenten?
na te laten, zoo sal het gelegateerde zonder de minste
aftrek versterven en devolveeren, op den andere
langstlevende, en zoo beider sonder wettige
descendenten na te laten mogte komen te overlijden
zoo sal 't voorsz[egde] gelegateerd sonder aftreck
als voorn komen & devolveeren op & aan zijn
testateurs neeff Tieleman Beens & bij zijn
voorverlijden op zijn kinderen voor de eene
helfte & voor de wederhelfte op & aan
zijn neeff Jacob Voordaag.
Nogh legateert hij testateur aan zijn neeff
Frederik Quellenborg & by zijn vooroverlijden
aan zijn kinderen , de somma van een duysent guldens
item aan Jacob Quellenborg de somma van
twee duysent vijf hondert guldens en
nogh vijf hondert guldens wegens het
na te melden executeurschap nevens
alle zijn testateurs gedrukte boeken
en de helfte van zyn dagelykse cleederen, buyten
en behalven 't lijwaat tot zijn lijf
gedient hebbende der hij testateur wilde
dat bewaard zullen werden , voor opgemelde
neeven Frederik & Adriaan Olphen
om aan yder van hen voor de helft ofte wel
zoo maar een van hun in wezen sijnde, aan
en int geheel, dat lijwaat zal worden uytgedeelt
& overgegeven
item legateert hij testateur aan sijn neeff
Harmanus van Huysen tot Swol woonende
oft bij zijn vooraflijvigheyd zijne kinderen
de somma van drie hondert guldens eens
item aan zijn nigt Sara Baldeus gelyke
dry hondert guldens eens
item aan Pieter Frederiks een hondert guldens
eens
item aan Maria Beukelaar twee hondert
guldens eens
item aan des testateurs knegt Jan Nieuwenhuys
de somma van drie hondert vijftigh
guldens eens, met & beneffens de weder-
helfte van des testateurs dagelijkse kleederen
buyten het lijwaat?
item aan des testateurs dienstmaagt Geertruyd
zoo zij ten zijne afsterven (van lighaam) bij hem woondt
en anders niet, een honderd en vyftigh guldens eens
nevens een ordentelyken promil.
item aan zyn gewesenen meyd Anna Clares vijftigh
guldens eens & bovendien zoo lange zij zal
komen te leven, twee & twintigh stuyvers
's weeks, tot haar onderhout
item aan zyn gewesens dienstmaagdt Jannetge
vijftigh guldens eens
item aan de moeder van de krankbezoeker Swijghuijsen
de somma van vyftigh guldens eens
item aan Vrouwtjes de straats schorbster
de somma van vijftigh guldens eens
item aan Steven Hasebroek de somma van een
honderd guldens eens
item aan de twaalf oude vrouwen op 't Raapenhofje
hier ter steede yder vijf en twintigh guldens
voorts aan de weduwe Ileke de Vries & bij haar
vooroverlijden aan haar kinderen de somma van
vijf hondert guldens, te vinden uyt die obligatie
welke zij weduwe aan des testateurs kompt
verschuldigt te wezen, onder die mits dat
haar beide voorsoons Reyburg voor 't resteerende
capitaal dier obligatien, als borgen daarvoor
reykenen, en dan zal men de rest van 't zelve
capitaal, tien a twaalf jaren, soos sij het
begeert, ofte wel aan haar voorsz[egde] soons op interesse
moeten werden gelaten.
Nog legateert hij testateur aan sijn neef Anthony
Bruyning twee hondert guldens en daarvoor te
laten maken een stuk silverwerk na zijn wel-
gevallen, tot een gedachtenis voor 't waarneemen
van het hier na te melden executeurschap.
Nogh legateert hij testateur aan sijn neeff
Frederik Quellenborg een grafsteede gelegen
in de Zuyderkerk hier ter steede
Item aan Hendrik des testateurs thuijnman
soo hij op des testateurs overlijden nog bij hem woont, en
anders niet de somma van een hondert guldens
eens, en een rouw voor beider zyn man & vrouw betreckelijk
alleen tot deselve rouw.?
Vervolgens zal aan Angeniet van der Linden
moeten werden uytgekeert soo veel als bij hem
testateur te boek staat, wegens het resteerende
aan hem besprooken door desselfs broeder Cornelis van
Huysen sa[ige]r. Legateerende aan haar daar en
boven nogh vijftigh guldens eens.
Item aan Adam Jacobs een vol jaar huyshuur
indien hy ten afsterven van de testateur
aan desselfs loyerie (leerlooierij) bevonden zal werden
te woonen.
Hierop is wijders des testateurs uytdruckelijke
meyninge en begeeren dat sijn voorsz[eghte], beide
neven Frederik & Adriaan Olphen nooyt off
ooyt sullen mogen eysschen nog vorderen
eenige reeckening of verantwoording van eenige
administratie, uyt hoofde van de erfenisse
hunner grootvader of grootmoeder
nemaar het zelve alsoo aan- & overneemen
als het bij hem testateur deugdelijk te boek staet.
Edogh zulks bij hun niet bij werdende gedaan
nog opgevolgt, zoo zal het gelegateerde
aan hen in voegen voorsz[eght] besprooken, geen plaats
hebben nogh stant grijpen.
Ook zal sijn testateurs meergemelde neeff
Tieleman Beens, nogh yemand wegens hem
ofte sijn kinderen, reeckening nog verantwoordingh
vermogen te eysschen of vorderen wegens eenige
administratie soo sijn ooms Cornelis en
Adriaan van Huysen gehadt hebben, uyt
den hoofde van eenige erffenissen, maar
het alsoo moeten aan- & overneemen, al sulk restant
zoo & in diervoegen het zelver deugelyk op 't
overlijden van hem testateur bevonden sal
werden te boek te staan.
Van gelijke & sal aan syn neeff Jacob Voordaag
mede geen reeckening nogh verantwoordingh
gedaan werden (tekst doorgehaald) van
sijn particuliere reeckeningh also bij hem?
zal moeten werden aan- & overgenomen zoo als die
(tekst doorgehaald) door den testateur deugdelijk te boek
staat gestelt.
Wijders geeft hij testateur aan gemelde sijn
neeff Jacob Voordaag keurs omme voor sigh
te mogen kiesen & houden voor sijn reeckeningh
de hofsteede in de Diemer- of Watergraafsmeer
gelegen, mits dit over te neemen voor & tot een
somme van acht duysent vijf hondert guldens
waaronder mede begrepen & gereekent zullen
werden koets & paarden & verder rijtuygen thuynmans-
gereetschappen ook de meubelen & huyscieraad
die op & in de hofsteede berusten en[de] bevonden
zullen werden ten afsterven van hem testateur.

Wyders is des testateurs uytdruckelijke wille
en begeerte, en onder geen andere conditien
nogh voorwaarden verklaarde hij testateur
zijn meer gemelde neeff Jacob Voordaagh
tot zijn mede erffgenaam hierna te roepen
& institueren in de goederen & middelen, die hij uyt
kragt dezes van hem testateur zal komen
te erven in cas hij sonder wettige descendent of
descendenten mocht komen te overlijden (tekst
doorgehaald) dezelve goederen intgelijk sonder aftrek van ……………….??
of andere portien in regt bekent zullen moeten
devolveeren, mitsgaders erven & versterven op des
testateurs neeff Tieleman Beens, ofte wel
soo hy Tieleman Beens al mogte overleeden
wezen op de kinderen van hem Tieleman Beens & aan nagelaten kinderen
van Anne Maria Beens, yder hooft voor hooft
en in egale portien, edog zoo het mogte komen
te gebeuren dat zyn gedagts neeff Jacob Voordaag
en de kinderen & verdere descendenten
& afkomelingen van zijn testateurs suster
Anna van Huysen, sonder wettige descendenten
& afkomelingen na te laten, mogte komen
te sterven, dat als dan de helfte van het geene
uyt kracht dezes van hem testateurs zal
wezen ge?rft, sonder aftreck als vooren
zal moeten erven & versterven voor de eene helft
aan zijn testateurs naaste vrinden & bloedverwanten
van vaders zijde, met namen Frederik Quellenborg?
of zijne nagelaten kinderen, off de kinderen van Harmanus
van Huysen ,ofte de kinderen van Sara Baldeus,
Maria Beukelaar mitsgaders Pieter Fredricks
hooft voor hooft
Ende de andere helfte aan des testateurs naaste
vrinden & bloedverwanten van 's moederszijde
te weten, de kinderen van zijn nigt Anna van
Erffrenten, & van zyn nigt Maria Kennemer insgelijk
hooft voor hooft, mits dat die vrinden
van moederszyde geene pretensie van eenigh
(tekstregel ertussen gewurmd) zoo het er mogt wel en verder??
fideicommis sullen vermogen te moveeren
of maken (tekst doorgehaald) alsoo zulks hier
onder begrepen is.
En wat aangaat de erfportie van zijn meergenoemde
neeff Tieleman Beens in d'Oostindien ofte wel
anders sijne kinderen is daar omtrent sijn
wille & begeerte dat alle de losse of
contante gelde, soo uyt sijn testateurs boedel
voor de helft op- & aantekomen, zullen
werden overgebracht ter weeskamer van deze
stadt & de renten of inkomen van dien
als mede ook die van de andere capitale goederen
& oft acten komen zullen aan hem te werden
geremitteert & overgemaakt.

Gelijk dan ook al verder des testateurs uyt-
druckelyke wille & begeerte is, dat alle
d' effecten, huysen, obligatien & wat dies meer
is, soo uyt syn testateurs boedel zullen
herkomstigh zijn, den tijd van twaalf Jaren
te reekenen van den dagh van des testateurs
overlijden, onder zijn erfgenamen, sullen
moeten blijven onverkocht & onverdeelt.

Daar op hij heer testateur onder de respective
hier vooren uytgedrukte conditiën, voorwaarden
& restrictien, tot sijn eenige universeele
& algeheele erfgenamen in alle zijn na te laten
goederen, middelen en effecten, roerende
en onroerende acten, conditien, recht en gerechtigheden
contanten & wat dies meer is (regel ingevoegd)……………….??
syn meergemelden?
neeff Jacob Voordaag voor d'eene helfte ende
sijn neeff Tieleman Beens voor de andere
of wederhelfte & bij vooroverlijden
van elk sijner geinstitueerde efgenamen
derzelver wettige kindkinderen & verdere afkomelingen
in derselvers bysonders vaders plaats; om de
nalatenschap op & onder voorsz[eghte] conditien als
vooren te mogen aanvaarden
"& de lasten zoo ordinair als extra-ordinair
wat de reparatie " van de vaste goederen als anders
kompt aan te gaan zullen uyt de inkomsten een
& huuren moeten werden gevonden & voldaan
& dan de vrucht aan zijns neeven Jacob Voordaag & Tieleman
Beens oft wel de kinderen alsdan voor de helft
uytgekeert moeten weren
remitteerende ook aan zijn neeff Jacob Voordaagh
het stellen van cautie fideicommissair
voor de bij hem na regt & meerdere helffte
der erfenisse, sonder dat den cautie van
leen sal mogen werden gevergt of afgeyscht
nemaar alleen onder behoorlijke acte van een
scheyding quitantie na zig te werden
genomen.
Legateerende nog aan Jacob Quellenborgh zoo
hy de negocie zal willen aanvaarden alle …schalen
gewigt & kassen, als anders voor de negocie
behoorende & die aangevangen hebbende
zoo zal aan hem, op interest werden gegeeven
een somme capitaal van ses duysent guldens
uyt de penningen van de erfportie van syn neeff Tieleman
Beens, ofte die van zijne kinderen, dogh
bij weesmeesters kennisse tegen drie ten hondert
int jaar.
Ende begeerde hij h[ee]r testateur dat deze
sijn testament ses weeken na zijn overlijden
zal besloten blijven.
Ook is des testateurs begeere dat de f 2.500
zoo sijn vriend Claas Hand tot Alckmaar
op interest van hem heeft, deselve tien a twaalf
jaaren op interest moge houden, mits dat de voorz[egde].?
als dan daarvoor mede kompt de trijkende??
& zich te verbinden.

Waarop hij testateur dan tot executeur van deze
Testamente & tot voogden over sijne minderjarige
erfgenamen & legatarissen, en tot administrateurs
over de verbonden goederen, by dezen committeert
ende begeert ende aanstelt de voorn[oem]de H[eere]n Jacob
Voordaag & Anthony Bruyning met & benevens
Jacob Quellenborg dezelve daartoe verleenende
soodanig magt last & authouriteyt
als henlieden in qualite voorsz[eght] na regt toe kompt
ende opt breetste gegeven & verleent
kan of magh werden & tegelijk vinden dat
bij overlijden van een d' anderen vermogen
zullen alleenlijk voor notaris en getuygen
sonder bevestiging van den regten nodig
te hebben ieder een eerlijk & bequaam
manspersoon in des verstorvens plaetse
te verkiesen, met gelijke macht & waarvan
bij verder afsterven, alsoo zal werden
gecontinueert, tot den eynde van 't voorsz[eghte]
executeurschap voogdijs[chap] administratie
toe.
Welke opgemelde Jacob
Quellenborgh voor het aan hem hier voordien gemaakte
legaat van vijfhondert guldens
de boeken zal moeten te houden van zyn testateurs boedel
& nalatenschap, ten overstaan van de voorsz[eghte] heer
executeurs Voordaag & Bruyningh.
Alles met eerbiedig uytsluytinge & bedanking
van der heeren weesmeesteren van deze stadt, en
andere plaatsen, daar zijn sterfhuys mogt komen te
te vallen.
Eyndelijk dat hetgeen hij h[ee]r testateur
na dezen onder zijn hand geschrift of enkel
ondertekening mogt maken ordonneren veranderen?
of disponeeren, tot vermeerderinge verminderinge ofte
veranderinge dezes van zoodanig kragt & effect
zal zijn ende moeten nagekomen & opgevolgt
werden alsof zulks hier inne ook vervat oft anders
wettigh gepasseert was.
T'geene voorsz[eghte]. staat verklaart hij testateur
t'wezen zynen laatst & uyterste wille uyt eygen
beweging alsoo geordonneert, begeerende dat
d'erven na zijn overlijden zal moeten werden achtervolgt
& nagekomen, t zy als testament solemneel
oft soo niet als codicille gift of andersints zoo
't best zal komen bestaan & effect sorteren.

Aldus opgeregt & gepasseert binnen Amsteldam
Ten woonhuyse van mij notaris staande
bezijden de beurs over 't Hamburger post comptoir
in presentie van Salomon Dorper & Nicolaas
Hendrikus domis als geloofwaardige getuygen
hiertoe versoght.


w.g. Adriaen van Huijsen
w.g. Salomon Dorper
w.g. Nicolaas Hendrikus Domis
w.g. Abraham Tzeeuwen
not[ari]s publ.

A 0000017

Huwelijkszang Pieter Elias en Anna Elisabeth van Couwenhoven (Algemene bron)
plaats: 's-Gravenhage [ZH]
veld 1: Huwelijkszang
veld 5: Hendrik Lussink
veld 6: Koninklijke Bibliotheek
Ter
Bruilofte
van den weledelen gestrengen heere
mr. PIETER ELIAS, gdszn.
commissaris ter desolate boedelkamer te Amsterdam
en de weledele geborene jongvrouwe
ANNA ELISABETH VAN COUWENHOVEN

Niets is den sterveling, in 't ondermaansche leven,
Van meer belang dan hoe hij treedt in d'Echtenstaat.
Zij die, alleen door drift of geldzucht aangedreven,
Zich al te los ' er in begeven,
Ervaren dikwerf, maar al te laat,
Het jammerlijk gevolg van hunnen Echtenstaat.

Het Huwlijk geeft geen heil of liefde moet het wekken,
De drift is haast en nooit de gierigheid voldaan:
Ze konnen nimmer hun ten bron van vreugde strekken,
Maar zullen hun, tot smart, ontdekken.
Misleid te zijn door ijd'len waan,
Dat drift welhaast en nooit de geldzucht wordt voldaan.

Geldgierigheid baart vloek en immer ongenoegen;
Haar eerstgeboren vrucht is grijpen de Eigenbaat,
Die onophoudelijk hen doet zorgen, zweeten, zwoegen,
En zij, wat ze ook zich toe ziet voegen,
Ze blijft een steeds aangroeiend kwaad,
Naar d' onaflegbare aart van grijpende Eigenbaat.

Nooit zal men waar ze heerscht het waar genoegen smaaken,
Wijl zij den lieve vrede en Huwlijksvreugd verbant:
Haar slangen aart kan niet dan 't leven bitter maaken,
De blijdschap durft haar niet genaken,
Ze reikt aan geemlijkheid de hand,
Terwijl zij zoeten vrede en malsche vreugd verbant.

De liefde baart alleen de vreugd van de Echtelingen,
De reine liefde, die in God haar grondslag heeft,
Zij opent hun de bron van waare zegeningen,
Doet altijd blijden vrede ontspringen,
Terwijl men voor elkander leeft,
Omdat hun reine liefde in God haar grondslag heeft.

Is 't zo Aanzienlijk Paar! Ook met uw' Echt gelegen,
Dan is Gods milde gunst u zeker toegezeid;
Dan ziet gij hem bekroond met haaren besten zegen,
En malsche roozen op uw wegen,
Door haar, met open hand, verspreid:
De liefde in God is al zijn zegen toegezeid.

Maar wat vermeet ik mij dit, deftig Paar' te vraagen,
Daar noch de wulpsche drift, noch baatzucht u regeert:
De reine liefde alleen deed u elkaęr behagen,
En wederzijds het hart opdragen;
Dat stellig van mij wordt beweerd,
Om dat noch losse drift noch hebzucht u regeert.

Sinds gij, o BRUIGOM! Mij ook deelgenoot woudt maaken
Van uwe vriendschap, zo aanhoudend mij betoond,
Ontdekte uw heuschheid mij, in gulle saamenspraaken,
Waarvan ik nog het zoet mag smaaken,
Wat geest in uwen boezem woont,
Me aanminnig kenbaar bij uw vriendschap mij betoond.

En daar 't gerucht, o BRUID! Van uwe kuische zeden
En Godsdienstminnend hart, mij hier ten waarborg is
Vertrouw ik 't ook van u met allen grond van reden,
Om uwe deugd en kundigheden;
Waartoe mij dit getuigenis,
Door 't algemeen gerucht, een vaste waarborg is.

Ja, treflijk Paar! Ge boudt elkaęr met liefdezielen;
Voor de eeuwigheid hebt gij uw weęrzijds hart verpand,
Gij moogt met reden u in 't blij vooruitzicht streelen,
God zal u met zijn gunst bedeelen;
U zeeg'nen in Uw' Echtenstand,
Daar hij uit reine liefde elkaęr uw hart verpandt.

Welk heil is uit een 'Echt als deeze dan te wachten!
Wij mogen, daar hij 't hart van weęrzijds Oudren streelt,
U, in uw wijze keus, met recht, gelukkig achten,
U, beide een eer van uw Geslachten,
Reeds van de Algoedheid mild bedoeld;
Dat billijk 't teedere hart van we?rzijds Oudren streelt.

Ja, COUWENHOVEN! 't K zie uw vreugd op 't aanzicht gloeijen
Bij 't juichen met uw Gade om 't heerlijk Echtverbond.
U Zie, Vrouwe ELIAS! U met vreugde nat besproeijen,
Door traanen die langs 't aanzicht vloeijen,
Op dezen blijven Huwlijkstond!
Daar ge u met hun verheugd, in 't heuchlijk Echtverbond.

Nu, welver?ende Twee! Gezegende Echtgenooten,
Smaakt met elkander lang 't genot der Huwlijksvreugd
Zie haar, door zuivr'e min, van tijd tot tijd vergrooten,
Ook in gewenschte Huwlijkslooten,
Die u, door hun verstand en deugd,
Ten blijvend sieraad zijn van uwe Huwelijksvreugd.

Zo blijve ELIAS uw geslagt ten rijken zegen
Voor deze Waereldstad en 't lieve Vaderland.
Zo als, ô Braave Zoon! Ons uwe Vaders plegen:
Gij drukt het spoor van hunne wegen,
Daar zij, door deugd en rijk verstand,
Ten zegen strekten voor het dierbaar Vaderland.

Zie, Edel Paar! Uw kroost in 't zelfde voetspoor stappen,
Ten nut van 't heilig recht, uit reinen liefdedrang
Of, door de deugd geleid langs blinkende eretrappen,
Gevoed door eedle wetenschappen,
Ter schraging van het koopbelang,
Bezield door 't zelfde vuur van zuivren liefdedrang.

Smaak zo het zoetste zoet dat de Echt u ooit kan geven
Hij zij, hij blijv' voor u een heerlijk Paradijs,
Waar van alle onheil tot uw dood wordt afgedreven.
Hij moete u al 't genoegen geven,
Dat gij, Gods milde gunst ten prijs,
Hem juichend roeme als u een huwlijk' Paradijs.

Nog meer, hij moet' ten beeld van 't geestlijk Huwlijk strekke,
Van Christus, met zijn Kerk, gekocht door godlijk bloed.
Hij teeken' dit voor 't oog in die verheven trekken,
Dat ge anderen tot zijn dienst moogt wekken,
Terwijl ge ervare in uw gemoed,
De vrucht tot eeuwig heil van 't godlijk offerbloed.

HENDRIK LUSSINK, Matthijszoon

PL 0000434

Afgeschermd (Persoonslijst)
Referentie Plaats: Hollands Kroon [NH]
Ontvangen: 2 maart 2015
CBG Refnr.: 2674834-0022690
hierin
2 maart 2015 Jitske Raap [434] (*1919-†2013) als hoofdpersoon
Hendrik Ydes Raap [137] (*1876-†1977) als vader
Jeltje Douwes Greydanus [429] (*1881-†1955) als moeder
Jouw Hiemstra [487] (*1912-†1988) als echtgenoot
Afgeschermd [17166] (-) als kind
Afgeschermd [17165] (-) als kind

PL 0000977

Afgeschermd (Persoonslijst)
Referentie Plaats: Dantumadeel [FR]
Ontvangen: 2 maart 2015
CBG Refnr.: 2695527-022690
hierin
2 maart 2015 Rindert Roelofs Raap [977] (*1928-†2013) als hoofdpersoon
Roelof Sybrens Raap [206] (*1899-†1979) als vader
Antje Rinderts Kramer [975] (*1902-†1965) als moeder
Sytske (Sietske) de Vos [986] (*1929-†2012) als echtgenote
Afgeschermd [987] (-) als kind
Afgeschermd [989] (-) als kind

PL 0000932

Afgeschermd (Persoonslijst)
Referentie Plaats: Appingedam [GR]
Ontvangen: 2 maart 2015
CBG Refnr.: 2750887-022690
hierin
2 maart 2015 Hendrik Raap [932] (*1938-†2013) als hoofdpersoon
Gerrit Adrianus (Geert) Raap [882] (*1904-†1942) als vader
Dietje Bolt [930] (*1907-†2004) als moeder
Trientje Hillechien de Jonge [936] (*1938-†2014) als echtgenote
Afgeschermd [937] (-) als kind
Afgeschermd [938] (-) als kind

PL 0006805

Afgeschermd (Persoonslijst)
Referentie Plaats: Eindhoven [NB]
Ontvangen: 2 maart 2015
CBG Refnr.: 2778694-022690
hierin
2 maart 2015 Philippus Machiel Raap [6805] (*1948-†2013) als hoofdpersoon
Antonius Maria Raap [6581] (*1905-†1982) als vader
Jacoba Gerarda Theodora Lammers [6796] (*1910-†2007) als moeder
Afgeschermd [6806] (-) als echtgenote
Afgeschermd [17167] (-) als echtgenote

PL 0006825

Afgeschermd (Persoonslijst)
Referentie Plaats: Helmond [NB]
Ontvangen: 2 maart 2015
CBG Refnr.: 2796214-022690
hierin
2 maart 2015 Theo Wilhelmus Gerardus Raap [6825] (*1951-†2013) als hoofdpersoon
Wilhelmus Gerardus Raap [6582] (*1906-†1978) als vader
Gerarda Wilhelmina Aleida Lammers [6812] (*1912-†2010) als moeder
Afgeschermd [17168] (-) als echtgenote
Afgeschermd [17169] (-) als echtgenote
Afgeschermd [17170] (-) als kind

T 0006172

Trouwboek Pieter Jacobszn. Voordaegh en Cornelia Hooft (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 16 maart 1668
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 491, pagina 404
Compareerden mr. Pieter Voordaegh van A[msterdam] metselaer, oud 23
jaer geass[isteert met sijn vader Jacob Pts Voordaegh woont
inde Beursstraet & Cornelia Hooft van …., oud 22 jaer
geass[isteer]t met haer moeder M….. van Dijck, woont
……

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voors trouwe
tesolenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen wa-
ren, ende malkanderne in bloede
waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn
hun hare geboden verwilliget.

w.g. Pieter Jacobs Voordaagh
w.g. cornelia Hooft
hierin
16 maart 1668 Pieter Jacobszn. Voordaegh [15139] (-) als bruidegom
Cornelia Hooft [15141] (-) als bruid
Dossier:

T 0006170

Trouwboek Pieter Jacobszn. Voordaegh en Maria van Huijsen (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 5 augustus 1679
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 506, pagina 272
Den 5 augusty 1679
Compareerden voorde Heer Elias, …..
Pieter Voordagh van A[msterdam] ..eenkooper, wed[uwnaa]r Anna
vande Kapelle op de Prinsegraft & Maria
van Huijsen van A[msterdam] out 25 jare, opde O.Z.
Achterburgwal, ouders doot, geassisteert
met haer vooght Willem Kennemer

Versoeckende hare drie Sondaghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe
te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinde-
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaarden datse vrye Persoonen
waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Hu-
welijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Pr Voordaagh
w.g. Maria van Huijsen

In linkerkantlijn:
hierin
5 augustus 1679 Pieter Jacobszn. Voordaegh [15139] (-) als bruidegom
Maereitien (Ook Maria) van Huijsen [5697] (~1654-) als bruid
Dossier:

T 0007071

Trouwboek Heere de Ruyter en Trijntje Jacobs van Agthoven (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 29 april 1717
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Compareerden als vooren Heere de Ruijter van A[msterdam] oud 25
jaer inde Engelsesteeg, ouder doot, geass[isteer]t met
sijn moeije Gootje Heertjes & Trijntje
Jacobs van Agthoven van A[msterdam], oud 28 jare agter de
hal, geass[isteer]t met haar vader Jacob van Agthoven

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Heere de Ruijter
w.g. X ..
hierin
29 april 1717 Heere (Hertjen) de Ruyter [16976] (*1692-†1753) als bruidegom
Trijntje Jacobs van Agthoven [16975] (~1688-1753) als bruid
Dossier:

T 0005344

Trouwboek Adriaan Floris Raap en Francoise Hermina Freher (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 11 maart 1763
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 607, pagina 82
Vrijdag namiddag
den 11 maart 1763

Compareerden voor de heer Hartsink, commissaris
Adriaan Floris Raap van Beaurdeaux, gereform[eerd]
wed[uwnaa]r Machtilda Borst op de Heeregragt
Francoise Hermina Freher van Suriname
gereformeerd oud 25 jaren opde Keijsersgragt
geadsis[teer]t met haar vader Mattijs Freher

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Ad.Floris Raap
w.g. F.H. Freher

In linker kantlijn:
Bij vrous doot
goet ingebragt
hierin
25 februari 1763 Adriaan Floris Raap [5272] (*1720-) als bruidegom
Francoisa Hermina Freher [5344] (~1738-†1788) als bruid
Dossier:

T 0007077

Trouwboek Gerrit de Lange en Elosabet Lourens (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 20 april 1764
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 608, pagina 274
Den 20 April 1764
Compareerden als vooren Gerrit de Lange van
A[msterda]m, Gereformeert, wed[uwnaa]r Anna Raap
op de Raamgragt
Elisabet Lourens van A[msterda]m, Gereformeert,
oud 36 jaren inde Sana?straat, gead[isteer]t met
haar moeder Elisabet ….

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Gerrit de Langen
w.g. Eliesabet Louwerens

In linker kantlijn:
bij vrous doot
goet ingebragt

bij weeskamer
voldaan den 5
april 1764
hierin
20 april 1764 Gerrit de Lange [16570] (*1731-) als bruidegom
Elisabet Lourens [16999] (-) als bruid
Dossier:

NA 00000740

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 12 maart 1708
Archiefnaam: Notariele Akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: toegangnr.: 5075, inventarisnr.: 787
Onderwerp: Nalatenschap
Notaris: Dirck van der Groe

NA 00000741

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 12 maart 1708
Archiefnaam: Notariele Akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: toegangnr.: 5075, inventarisnr.: 802
Onderwerp: Kasboek
Notaris: Dirck van der Groe

NA 00000742

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 12 maart 1708
Archiefnaam: Notariele Akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: toegangnr.: 5075, inventarisnr.: 816
Onderwerp: procuratie
Notaris: Dirck van der Groe