Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0020640

BS Overlijdensregister Halbe Zijlstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 14 april 1926
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3055
hierin
15 april 1926 Halbe Bouwes Zijlstra [20640] (*1840-1926) als overledene
Dossier:

BSH 0008501

BS Huwelijksregister Bouwe D Zijlstra en Trijntje F Fokkema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 mei 1818
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2005
hierin
16 mei 1818 Bouwe Durks Zijlstra [20641] (*1791-1887) als bruidegom
Trijntje Fokkes Fokkema [20642] (*1797-1883) als bruid
Dossier:

D 0020642

Doopboek Trijntie Fokkes Fokkema (Doopboek)
doopplaats: Kollumerzwaag [FR]
periode: 7 mei 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 452
Gezindte: Herv.
Aktenr. 311
hierin
7 mei 1797 Trijntje Fokkes Fokkema [20642] (*1797-1883) als kind
Dossier:

BSO 0020642

BS Overlijdensregister Trijntje Fokkes Fokkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 24 januari 1883
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3020
hierin
25 januari 1883 Trijntje Fokkes Fokkema [20642] (*1797-1883) als overledene
Dossier:

D 0020641

Doopboek Bouwe Durks Zijlstra (Doopboek)
doopplaats: Westergeest [FR]
periode: 15 januari 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
aktenr. 1656
hierin
15 januari 1792 Bouwe Durks Zijlstra [20641] (*1791-1887) als kind
Dossier:

BSO 0020641

BS Overlijdensregister Bouwe Zijlstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 juli 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3021
hierin
4 juli 1887 Bouwe Durks Zijlstra [20641] (*1791-1887) als overledene
Dossier:

BSH 0008502

BS Huwelijksregister Halbe Zijlstra en Roelofke vd Veen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 mei 1872
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2022
hierin
16 mei 1872 Halbe Bouwes Zijlstra [20640] (*1840-1926) als bruidegom
Roelofke Berends van der Veen [20643] (*1842-1899) als bruid
Dossier:

BSG 0020643

BS Geboorteregister Roelofke van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 20 september 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1017
blad 089
hierin
21 september 1842 Roelofke Berends van der Veen [20643] (*1842-1899) als kind
Dossier:

BSO 0020643

BS Overlijdensregister Roelofke van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 24 juni 1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3028
hierin
24 juni 1899 Roelofke Berends van der Veen [20643] (*1842-1899) als overledene
Dossier:

BSG 0020644

BS Geboorteregister Jitske Nicolai (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 mei 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1019
hierin
9 mei 1853 Jitske Gerkes Nicolai [20644] (*1853-1936) als kind
Gerke Roels Nicolai [20616] (*1820-1886) als vader
Roelfke Rinzes Fokkema [20615] (*1825-1899) als moeder
Dossier:

BSO 0020644

BS Overlijdensregister Jitske Nicolai (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 februari 1936
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3065
hierin
19 februari 1936 Jitske Gerkes Nicolai [20644] (*1853-1936) als overledene
Dossier:

BSH 0008503

BS Huwelijksregister Mark de Jager en Jitske Nicolai (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 mei 1873
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2020
hierin
10 mei 1873 Mark de Jager [20645] (*1842-1924) als bruidegom
Jitske Gerkes Nicolai [20644] (*1853-1936) als bruid
Wytske Marks de Jager [20646] (-) als moeder
Gerke Roels Nicolai [20616] (*1820-1886) als vader bruid
Roelfke Rinzes Fokkema [20615] (*1825-1899) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020645

BS Geboorteregister Mark de Jager (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 november 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1013
Kind erkend door moeder d.d. 5-1-1860, gem. Dantumadeel
hierin
30 november 1842 Mark de Jager [20645] (*1842-1924) als kind
Wytske Marks de Jager [20646] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0020645

BS Overlijdensregister 19241003 (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 oktober 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3053
volgens ovl.akte zv Mark de Jager en Wytske Delfstra
hierin
4 oktober 1924 Mark de Jager [20645] (*1842-1924) als overledene
Dossier:

BSG 0020647

BS Geboorteregister Roelofke de Jager (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 december 1875
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1028
hierin
15 december 1875 Roelofke Marks de Jager [20647] (*1875-1928) als kind
Mark de Jager [20645] (*1842-1924) als vader
Jitske Gerkes Nicolai [20644] (*1853-1936) als moeder
Dossier:

BSO 0020647

BS Overlijdensregister Roelofke de Jager (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 8 december 1928
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3814
hierin
8 december 1928 Roelofke Marks de Jager [20647] (*1875-1928) als overledene
Dossier:

BSO 0020647-1

BS Overlijdensregister Roelofke de Jager (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 8 december 1928
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3061
hierin
17 december 1928 Roelofke Marks de Jager [20647] (*1875-1928) als overledene
Dossier:

BSH 0008505

BS Huwelijksregister Sierk Ritsma en Roelofke de Jager (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 10 april 1909
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2047
hierin
10 april 1909 Sierk Hendriks Ritsma [20648] (*1872-1952) als bruidegom
Roelofke Marks de Jager [20647] (*1875-1928) als bruid
Hendrik Ritskes Ritsma [20649] (*1834-1916) als vader bruidegom
Trijntje Sjoerds van der Veen [20650] (*1835-1916) als moeder bruidegom
Mark de Jager [20645] (*1842-1924) als vader bruid
Jitske Gerkes Nicolai [20644] (*1853-1936) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020648

BS Geboorteregister Sierk Ritsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 9 augustus 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1040
hierin
10 augustus 1872 Sierk Hendriks Ritsma [20648] (*1872-1952) als kind
Hendrik Ritskes Ritsma [20649] (*1834-1916) als vader
Trijntje Sjoerds van der Veen [20650] (*1835-1916) als moeder
Dossier:

BSO 0020648

BS Overlijdensregister Sierk Ritsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zaandam [NH]
periode: 18 mei 1952
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
20 mei 1952 Sierk Hendriks Ritsma [20648] (*1872-1952) als overledene