Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0021512

BS Overlijdensregister Karst Aukes Helmhout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 19 juli 1851
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3014
blad 018
hierin
21 juli 1851 Karst Aukes Helmhout [21512] (*1813-1851) als overledene
Dossier:

BSG 0021514

BS Geboorteregister Hylkje Bakkers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 februari 1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 103
hierin
18 februari 1863 Hylkje Alberts Bakkers [21514] (*1863-1935) als kind
Albert Bakkers [21510] (*1834-1916) als vader
Trientje Helmhout [21511] (*1836-1916) als moeder
Dossier:

BSO 0021514

BS Overlijdensregister Hylkje Bakkers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 12 oktober 1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3064
hierin
14 oktober 1935 Hylkje Alberts Bakkers [21514] (*1863-1935) als overledene
Dossier:

BSH 0008868

BS Huwelijksregister Sjouke Waltje en Hylkje Bakkers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 mei 1886
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2024
hierin
15 mei 1886 Sjouke Waltje [21515] (*1859-1922) als bruidegom
Hylkje Alberts Bakkers [21514] (*1863-1935) als bruid
Hendrik Reins Waltje [21516] (*1823-1914) als vader bruidegom
Beitske Sjoukes Terpstra [21517] (*1829-1899) als moeder bruidegom
Albert Bakkers [21510] (*1834-1916) als vader bruid
Trientje Helmhout [21511] (*1836-1916) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021515

BS Geboorteregister Sjouke Waltje (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 8 januari 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 1024
hierin
10 januari 1859 Sjouke Waltje [21515] (*1859-1922) als kind
Hendrik Reins Waltje [21516] (*1823-1914) als vader
Beitske Sjoukes Terpstra [21517] (*1829-1899) als moeder
Dossier:

BSO 0021515

BS Overlijdensregister Sjouke Waltje (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 14 juni 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3051
hierin
14 juni 1922 Sjouke Waltje [21515] (*1859-1922) als overledene
Dossier:

BSH 0008869

BS Huwelijksregister Hendrik R Waltje en Beitske Sj Terpstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 13 februari 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2019
hierin
13 februari 1856 Hendrik Reins Waltje [21516] (*1823-1914) als bruidegom
Beitske Sjoukes Terpstra [21517] (*1829-1899) als bruid
Dossier:

BSG 0021517

BS Geboorteregister Beitske Terpstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 1 augustus 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1030
hierin
3 augustus 1829 Beitske Sjoukes Terpstra [21517] (*1829-1899) als kind
Dossier:

BSO 0021517

BS Overlijdensregister Beitske Sjoukes Terpstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 5 december 1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3031
hierin
6 december 1899 Beitske Sjoukes Terpstra [21517] (*1829-1899) als overledene
Dossier:

BSG 0021516

BS Geboorteregister Hendrik Reins Waltje (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 18 januari 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1008
blad 010
hierin
20 januari 1823 Hendrik Reins Waltje [21516] (*1823-1914) als kind
Dossier:

BSO 0021516

BS Overlijdensregister Hendrik Reins Waltje (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 29 januari 1914
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3046
hierin
30 januari 1914 Hendrik Reins Waltje [21516] (*1823-1914) als overledene
Dossier:

BSG 0021518

BS Geboorteregister Trientje Waltje (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 februari 1887
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1032
hierin
28 februari 1887 Trientje Waltje [21518] (*1887-1953) als kind
Sjouke Waltje [21515] (*1859-1922) als vader
Hylkje Alberts Bakkers [21514] (*1863-1935) als moeder
Dossier:

BSO 0021518

BS Overlijdensregister Trientje Waltje (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Heerenveen [FR]
periode: 9 september 1953
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-46, inv.nr. 3022
hierin
11 september 1953 Trientje Waltje [21518] (*1887-1953) als overledene

BSH 0008870

BS Huwelijksregister Auke Busman en Trientje Waltje (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 21 mei 1910
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2043
hierin
21 mei 1910 Auke Busman [21519] (*1888-) als bruidegom
Trientje Waltje [21518] (*1887-1953) als bruid
Jacob Busman [21520] (*1842-1906) als vader bruidegom
Sjoukje Veltman [21521] (*1853-1916) als moeder bruidegom
Sjouke Waltje [21515] (*1859-1922) als vader bruid
Hylkje Alberts Bakkers [21514] (*1863-1935) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021519

BS Geboorteregister Auke Busman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 6 februari 1888
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 1038
hierin
7 februari 1888 Auke Busman [21519] (*1888-) als kind
Jacob Busman [21520] (*1842-1906) als vader
Sjoukje Veltman [21521] (*1853-1916) als moeder
Dossier:

BSH 0008871

BS Huwelijksregister Jacob Busman en Sjoukje A Veltman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 3 juni 1880
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-28, inv.nr. 2032A
hierin
3 juni 1880 Jacob Busman [21520] (*1842-1906) als bruidegom
Sjoukje Veltman [21521] (*1853-1916) als bruid
Dossier:

BSG 0021521

BS Geboorteregister Sjoukje Aukes Veltman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 25 maart 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1039
blad 042
hierin
26 maart 1853 Sjoukje Veltman [21521] (*1853-1916) als kind
Dossier:

BSO 0021521

BS Overlijdensregister Sjoukje Aukes Veltman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 20 maart 1916
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 3046
hierin
22 maart 1916 Sjoukje Veltman [21521] (*1853-1916) als overledene
Dossier:

BSG 0021520

BS Geboorteregister Jacob Busman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 14 november 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1017
blad 104
hierin
15 november 1842 Jacob Busman [21520] (*1842-1906) als kind
Dossier:

BSO 0021520

BS Overlijdensregister Jakob Busman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 25 maart 1906
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 3036
hierin
27 maart 1906 Jacob Busman [21520] (*1842-1906) als overledene
Dossier: