Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0024686

BS Overlijdensregister Eit Pieters Kooistra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 december 1845
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3010
blad 030
hierin
18 december 1845 Eit Pieters Kooistra [24686] (~1770-†1845) als overledene
Dossier:

D 0024577

Doopboek Doetje Tjeerds Visser (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 24 december 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 2380
hierin
28 januari 1798 Doetje Tjeerds Visser [24577] (*1797-†1814) als kind
Tjeerd Tjeerds Visser [24507] (*1772-†1854) als vader
Elske Sijbrens Faber [19633] (~1767-†1847) als moeder
Dossier:

BSO 0024577

BS Overlijdensregister Doetje Tjeerds Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 maart 1814
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3002
blad 005
hierin
19 maart 1814 Doetje Tjeerds Visser [24577] (*1797-†1814) als overledene
Dossier:

BSO 0024578

BS Overlijdensregister Sjoukje Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 29 december 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3754
hierin
29 december 1868 Sjoukje Tjeerds Visser [24578] (*1800-†1868) als overledene
Dossier:

BSH 0010156

BS Huwelijksregister Jan A Faber en Sjoukje Tj Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 23 november 1834
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3559
hierin
23 november 1834 Jan Ates Faber [24688] (*1806-†1880) als bruidegom
Sjoukje Tjeerds Visser [24578] (*1800-†1868) als bruid
Ate Jans Faber [24689] (*1773-†1830) als vader bruidegom
Trijntje Everts de Vries [24690] (*1780-†1832) als moeder bruidegom
Tjeerd Tjeerds Visser [24507] (*1772-†1854) als vader bruid
Elske Sijbrens Faber [19633] (~1767-†1847) als moeder bruid
Dossier:

D 0024688

Doopboek Jan Ates Faber (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 4 mei 1806
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 953
Gezindte: Herv.
Den 4e Maij 1806 is in de Jacobinerkerk gedoopt
Door Ds Joh. De Jongh
Jan geboren den 28e Maart 1806
Waarvan vader is Ate Jans
En moeder Trijntie Everts
hierin
4 mei 1806 Jan Ates Faber [24688] (*1806-†1880) als kind
Ate Jans Faber [24689] (*1773-†1830) als vader
Trijntje Everts de Vries [24690] (*1780-†1832) als moeder
Dossier:

BSO 0024688

BS Overlijdensregister Jan Ates Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1 december 1880
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3766
In het jaar een duizend acht honderd en tachtig, den zesden
dag der maand December, is zijn v door Ons ondergeteekende Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, verschenen:
ontvangen een extract uit het register voor de aangaven
van overlijden in de gemeente Franeker, waaruit
blijkt, dat aldaar
welke Ons verklaard hebben, dat alhier op den eersten dag der maand
December dezes jaars, des middags te twaalf ure, is overleden:
Jan Ates Faber, oud vier en zeventig jaren,
Zonder beroep, geboren en wonend te Leeuwarden, we-
Duwnaar van Sjoukje Visser, zoon van Ate
Jans Faber en van Trijntje Everts, beide
Overleden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke na voorlezing door Ons is geteekend,
Goedkeurende de doorhaling daarin der gedrukte woorden: "zijn
Verschenen, welke ons verklaard hebben, dat alhier, na voorlezing"
Op den tweeden, derden, zevenden en veertienden regel van boven.

w.g. E. Bloembergen?
hierin
6 december 1880 Jan Ates Faber [24688] (*1806-†1880) als overledene
Dossier:

T 0010205

Trouwboek Ate Jans Jans Faber en Trijntje Evers de Vries (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 mei 1805
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 915
ondertrouw
aktenr. 2430

Ate Jans en Trijntje Everts, beiden onder de klokslag alhier. Uts
In de kantlijn
Hendrik Jans en Gerben Kinkes? Als
getuigen
hierin
17 mei 1805 Ate Jans Faber [24689] (*1773-†1830) als bruidegom
Trijntje Everts de Vries [24690] (*1780-†1832) als bruid
Dossier:

T 0010205-1

Trouwboek Ate Jans Jans Faber en Trijntje Everts de Vries (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 7 juni 1805
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 1002
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
aktenr. 1148

Ate Jans Jans en Trijntie Everts, beide onder de klokslag alhier,
Zijn hun huwelijks geboden de eerstemaal gepro-
Clameerd den 19e Maij 1805, de twedemaal den 26e
Dito, de derde maal den 2e juni daaraanvolgende
En zijn den 9e dito 's nadenmiddags in de Westerkerk
In hun huwelijk bevestigd door Ds Th.Jh. van der Leij,
Predicant te Bafloo in Groningerland.
hierin
7 juni 1805 Ate Jans Faber [24689] (*1773-†1830) als bruidegom
Trijntje Everts de Vries [24690] (*1780-†1832) als bruid
Dossier:

BSO 0024689

BS Overlijdensregister Ate Jans Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 29 oktober 1830
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3716
Nr. 553

In het jaar Een duizend acht honderd en dertig, den dertigsten dag
der maand October des middags ten twaalf uren,
zijn voor ons Wethouder
Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Leeuwarden
………….. Provincie Vriesland, gecompareerd
Thijs Tjeerds Hoekstra, oud acht en twintig jaren, en Jan Sjerps Bra-
da, oud vier en dertig jaren, arbeiders, beide alhier woonachtig
welke ons verklaard hebben, dat Ate Jans Faber, ouder
zeven en vijftig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Leeuwar-
den, man van Trijntje Everts de Vries, en zoon van Jan Aans en van
Antje Meinderts, beiden overleden
Op den negen en twintigsten dag der maand October
Des morgens ten vier uren, in de wijk Letter T, Nom-
Mer een alhier is overleden, en hebben de Declaranten dezer Acte,
Na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend, uitgezonderd de
Eerstgemelde, welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven.
w.g. J.S. Brada w.g. Pier Zeper
hierin
30 oktober 1830 Ate Jans Faber [24689] (*1773-†1830) als overledene
Dossier:

D 0024690

Doopboek Tryntie Everts de Vries (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 december 1780
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 948
Gezindte: Herv.
Den 21e Januarii 1781 is in de Jacobinerkerk gedoopt
Door Ds H.A. Nieuwold
Trijntien geboren den 13e december 1780
waarvan vader is Evert Goverts
en moeder Tijke Keimpes
hierin
21 januari 1781 Trijntje Everts de Vries [24690] (*1780-†1832) als kind
Dossier:

BSO 0024690

BS Overlijdensregister Trijntje Everts de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 10 september 1832
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3718
Nr. 364

In het jaar Een duizend acht honderd tweeλndertig, den elfden dag
der maand September des nademiddags ten half een uren,
zijn voor ons Wethouder
Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Leeuwarden
………………….. Provincie Vriesland, gecompareerd
Jan Fleugel, oud drie en veertig jaren, katechiseermeester,
en Hette Heins van Dijk, oud vier en dertig jaren, klerk ter stads
secretary, beiden alhier woonachtig
welke ons verklaard hebben, dat Trijntje Everts de Vries,
pud twee en vijftig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te
Leeuwarden, weduwe van Ate Jans Faber, en dochter van Evert Goverts
de Vries, en van Tieke Keimpes, beide overleden
op den tienden dag der maand September
des morgens ten negen uren, in de Wijk Letter N, Nommer
vierendertig alhier is overleden, en hebben de Declaranten deze Acte,
na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.

w.g. J. Fleugel w.g. Pier Zeper
w.g. H.H. van Dijk
hierin
11 september 1832 Trijntje Everts de Vries [24690] (*1780-†1832) als overledene
Dossier:

BSG 0024691

BS Geboorteregister Trijntje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 21 oktober 1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3384
hierin
22 oktober 1835 Trijntje Jans Faber [24691] (*1835-†1839) als kind
Jan Ates Faber [24688] (*1806-†1880) als vader
Sjoukje Tjeerds Visser [24578] (*1800-†1868) als moeder
Dossier:

BSO 0024691

BS Overlijdensregister Trijntje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 26 februari 1839
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3725
hierin
27 februari 1839 Trijntje Jans Faber [24691] (*1835-†1839) als overledene
Dossier:

BSG 0024692

BS Geboorteregister Elske Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 28 juli 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3387
hierin
31 juli 1838 Elske Jans Faber [24692] (*1838-†1924) als kind
Jan Ates Faber [24688] (*1806-†1880) als vader
Sjoukje Tjeerds Visser [24578] (*1800-†1868) als moeder
Dossier:

BSO 0024692

BS Overlijdensregister Elske Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 21 januari 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3810
hierin
22 januari 1924 Elske Jans Faber [24692] (*1838-†1924) als overledene
Dossier:

BSH 0010206

BS Huwelijksregister Sipke Wielinga en Elske Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 20 mei 1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3590
hierin
20 mei 1865 Sipke Tjeerds Wielinga [24693] (*1839-†1924) als bruidegom
Elske Jans Faber [24692] (*1838-†1924) als bruid
Tjeerd Sipkes Wielinga [24694] (*1817-†1848) als vader bruidegom
Jeltje Wiegers Tiekstra [24695] (*1811-†1890) als moeder bruidegom
Jan Ates Faber [24688] (*1806-†1880) als vader bruid
Sjoukje Tjeerds Visser [24578] (*1800-†1868) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024693

BS Geboorteregister Sipke Wielinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 18 september 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 1012
blad 079
hierin
19 september 1839 Sipke Tjeerds Wielinga [24693] (*1839-†1924) als kind
Tjeerd Sipkes Wielinga [24694] (*1817-†1848) als vader
Jeltje Wiegers Tiekstra [24695] (*1811-†1890) als moeder
Dossier:

BSO 0024693

BS Overlijdensregister Sipke Wielinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 22 januari 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3810
hierin
23 januari 1924 Sipke Tjeerds Wielinga [24693] (*1839-†1924) als overledene
Dossier:

BSH 0010207

BS Huwelijksregister Tjeerd S Wielinga en Jeltje W Tiekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 8 februari 1839
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 2008
hierin
8 februari 1839 Tjeerd Sipkes Wielinga [24694] (*1817-†1848) als bruidegom
Jeltje Wiegers Tiekstra [24695] (*1811-†1890) als bruid
Dossier: