Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0026817

BS Overlijdensregister Uilke Klazes Bouma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 mei 1842
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr.3009
blad 013
hierin
17 mei 1842 Uulke [Uilke] Klases Bouma [26817] (*1788-1842) als overledene
Dossier:

BSG 0026821

BS Geboorteregister Klaas Bouma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 augustus 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1002
blad 34; geb.reg. Dantumawoude
hierin
24 augustus 1814 Klaas Uilkes Bouma [26821] (*1814-1864) als kind
Uulke [Uilke] Klases Bouma [26817] (*1788-1842) als vader
Antje Pieters Dantuma [26816] (*1793-) als moeder
Dossier:

BSO 0026821

BS Overlijdensregister Klaas Uilkes Bouma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 februari 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08,inv.nr. 3015
blad 09
hierin
24 februari 1864 Klaas Uilkes Bouma [26821] (*1814-1864) als overledene
Dossier:

BSH 0011130

BS Huwelijksregister Klaas U Bouma en Frouwkijen J vd Werf (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 april 1836
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr.2009
hierin
24 april 1836 Klaas Uilkes Bouma [26821] (*1814-1864) als bruidegom
Frouwkjen Johannes van der Werf [26820] (*1819-1866) als bruid
Uulke [Uilke] Klases Bouma [26817] (*1788-1842) als vader bruidegom
Antje Pieters Dantuma [26816] (*1793-) als moeder bruidegom
Johannes Hendriks van der Werf [21796] (*1768-1856) als vader bruid
Antje Johannes Graafsma [21797] (*1784-1858) als moeder bruid

BSG 0026820

BS Geboorteregister Frouwkjen van der Werf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 februari 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005
blad 015
hierin
27 februari 1819 Frouwkjen Johannes van der Werf [26820] (*1819-1866) als kind
Johannes Hendriks van der Werf [21796] (*1768-1856) als vader
Antje Johannes Graafsma [21797] (*1784-1858) als moeder
Dossier:

BSO 0026820

BS Overlijdensregister Froukjen Johannes van der Werf (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 november 1866
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
blad 034
hierin
24 november 1866 Frouwkjen Johannes van der Werf [26820] (*1819-1866) als overledene
Dossier:

BSG 0026822

BS Geboorteregister Antje Bouma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 september 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 0-08, inv.nr. 1013
folio 074
hierin
12 september 1836 Antje Klases Bouma [26822] (*1836-1915) als kind
Klaas Uilkes Bouma [26821] (*1814-1864) als vader
Frouwkjen Johannes van der Werf [26820] (*1819-1866) als moeder
Dossier:

BSO 0026822

BS Overlijdensregister Antje Bouma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 februari 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresor
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3045
hierin
15 februari 1915 Antje Klases Bouma [26822] (*1836-1915) als overledene
Dossier:

BSH 0011129

BS Huwelijksregister Pieter G vd Meer en Antje Kl Bouma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 mei 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2017
hierin
2 mei 1861 Pieter Gerrits van der Meer [26818] (*1836-1922) als bruidegom
Antje Klases Bouma [26822] (*1836-1915) als bruid
Gerrit Pieters van der Meer [26819] (*1811-1872) als vader bruidegom
Akke Dooyes Bloemhof [26823] (*1815-1896) als moeder bruidegom
Klaas Uilkes Bouma [26821] (*1814-1864) als vader bruid
Frouwkjen Johannes van der Werf [26820] (*1819-1866) als moeder bruid

BSG 0026818

BS Geboorteregister Pieter van der Meer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 3 juli 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1013
blad 064
hierin
4 juli 1836 Pieter Gerrits van der Meer [26818] (*1836-1922) als kind
Gerrit Pieters van der Meer [26819] (*1811-1872) als vader
Akke Dooyes Bloemhof [26823] (*1815-1896) als moeder
Dossier:

BSO 0026818

BS Overlijdensregister Pieter van der Meer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 september 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3052
hierin
18 september 1922 Pieter Gerrits van der Meer [26818] (*1836-1922) als overledene
Dossier:

BSH 0011131

BS Huwelijksregister Gerrit P vd Meer en Akke D Bloemhof (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 mei 1835
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2009
hierin
17 mei 1835 Gerrit Pieters van der Meer [26819] (*1811-1872) als bruidegom
Akke Dooyes Bloemhof [26823] (*1815-1896) als bruid

BSG 0026823

BS Geboorteregister Akke Bloemhof (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 6 januari 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1004
blad 001; geb.reg. Oenkerk
hierin
8 januari 1815 Akke Dooyes Bloemhof [26823] (*1815-1896) als kind
Dossier:

BSO 0026823

BS Overlijdensregister Akke Doeyes Bloemhof (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 16 april 1896
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3033
hierin
16 april 1896 Akke Dooyes Bloemhof [26823] (*1815-1896) als overledene
Dossier:

D 0026819

Doopboek Gerrit Pieters (Doopboek)
doopplaats: Roodkerk [FR]
periode: 22 januari 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 717
Gezindte: herv.
hierin
10 februari 1811 Gerrit Pieters van der Meer [26819] (*1811-1872) als kind
Dossier:

BSO 0026819

BS Overlijdensregister Gerrit Pieters van der Meer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 24 februari 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3020
blad 013
hierin
26 februari 1872 Gerrit Pieters van der Meer [26819] (*1811-1872) als overledene
Dossier:

BSG 0026824

BS Geboorteregister Akke van der Meer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 februari 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1026
hierin
11 februari 1862 Akke Pieters van der Meer [26824] (*1862-1930) als kind
Pieter Gerrits van der Meer [26818] (*1836-1922) als vader
Antje Klases Bouma [26822] (*1836-1915) als moeder
Dossier:

BSO 0026824

BS Overlijdensregister Akke Pieters van der Meer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 oktober 1930
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3060
ovl te Leeuwarden
hierin
21 oktober 1930 Akke Pieters van der Meer [26824] (*1862-1930) als overledene
Dossier:

BSO 0026824_1

BS Overlijdensregister Akke Pieters van der Meer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 oktober 1930
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3816
wonende te Dantumadeel
hierin
18 oktober 1930 Akke Pieters van der Meer [26824] (*1862-1930) als overledene
Dossier:

BSH 0011132

BS Huwelijksregister Jan Hulzenga en Akke vd Meer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 mei 1884
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2028
hierin
15 mei 1884 Jan Gosses Hulzenga [Hulzinga] [26825] (*1854-1928) als bruidegom
Akke Pieters van der Meer [26824] (*1862-1930) als bruid
Gosse Wybes Hulzinga [24042] (*1821-1901) als vader bruidegom
Ytske Andries Vellinga [24043] (*1820-1879) als moeder bruidegom
Pieter Gerrits van der Meer [26818] (*1836-1922) als vader bruid
Antje Klases Bouma [26822] (*1836-1915) als moeder bruid