Bronnen Bronnen
Bronnen

NG 00000021

Nedergerecht Lwd Proclamatieboek 1738-1741 Bollesteegh (Nedergerechten)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16-05-1738
Archiefnaam: Proclamatieboek
Archief: HC Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1001, inv.nr. 3588
hierin
16-05-1738 Sjarde Ruierds [30261] (~1689-) als verkoper
Dossier:

NG 00000022

Nedergerecht Lwd Proclamatieboek 1738-1741 Schoenmakers perksteeg (Nedergerechten)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16-05-1738
Archiefnaam: Proclamatieboek
Archief: HC Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1001, inv.nr. 3588
hierin
16-05-1738 Sjarde Ruierds [30261] (~1689-) als verkoper
Christina Tjerks [30290] als koper
Dossier:

NG 00000023

Nedergerecht Lwd Proclamatieboek 1738-1741 Schoenmakers Perksteeg (Nedergerechten)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16-05-1738
Archiefnaam: Proclamatieboek
Archief: HC Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1001, inv.nr. 3588
hierin
16-05-1738 Sjarde Ruierds [30261] (~1689-) als verkoper
Dossier:

NG 00000024

Nedergerecht Lwd Proclamatieboek 1738-1741 Groote Gasthuis Steeg (Nedergerechten)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13-06-1738
Archiefnaam: Proclamatieboek
Archief: HC Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1001, inv.nr. 3588
hierin
13-06-1738 Sjarde Ruierds [30261] (~1689-) als verkoper
Dossier:

NG 00000025

Nedergerecht Lwd Proclamatieboek 1741-1744 Ciprianus Steeg (Nedergerechten)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 28-02-1744
Archiefnaam: Proclamatieboek
Archief: HC Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1001, inv.nr. 3589
hierin
28-02-1744 Adrianus Floris Raap [2] (*1709-†1797) als verkoper
Dossier:

NG 00000026

Nedergerecht Lwd Recesboek 1746-1749 (Nedergerechten)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
Archiefnaam: Recesboek
Archief: HC Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1001, inv.nr. 2814
hierin
Adrianus Floris Raap [2] (*1709-†1797) als verzoeker
Dossier:

NG 00000027

Nedergerecht Lwd Recesboek 1746-1749 (Nedergerechten)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
Archiefnaam: Recesboek
Archief: HC Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1001, inv.nr. 2814
hierin
Anna Catharina Hendrix Wiersma [296] (~1685-†1751) als verzoekster
Dossier:

NG 00000028

Nedergerecht Lwd Recesboek 1752-1754 (Nedergerechten)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
Archiefnaam: Recesboek
Archief: HC Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1001, inv.nr. 2817
hierin
Adrianus Floris Raap [2] (*1709-†1797) als schuldenaar
Dossier:

AS 00000076

Akte Schepenen Neeltje Jans de Leeuw; grond R De Zijpe (Akte Schepenen)
Akteplaats: Alkmaar [NH]
periode: 08-05-1705
Archiefnaam: ORA & Weeskamer Archief
Inventarisnr.: 942
Soort akte: Transportakte
Straatnaam: Grond De Zijpe
Compareerde Neel Jans wonende
in de Zijpe wede[weduwe] en boedelhoutster van den
E.[Edele] Willem Raap, en als moeder en
testamentaire voogdesse over hare minderjarige
kinderen bij deselve verweckt, vercoopt aan
Jan Pietersz Splinter, decker wonende
tot Petten een stucke land groot drie
en een halff morgen gelegen in de polder
R in de oude Zijpe belent Cornelis Fransz—
ten suijden ende Zijpse dijk ten noord heefte
voor vrij land niet anders belast dan buren en
leenders van welcke vercopinge eta[et cetera] belooft eta[et cetera]
onder verbant van haar persoon en goederen als voren
coop penn[penningen] sijn achtien guls[guldens] contant na luijd de
brief daar van gepasseert voor Vladeracken en
Hinschot, in dato den achtden Meij 1705.
hierin
08-05-1705 Neeltje Jans de Leeuw [5296] (-†1724) als verkoper
Dossier:

AS 00000077

Akte Schepenen Erfgenamen Neeltgen Allerts Huytgenshoek (Akte Schepenen)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 23-07-1680
Archiefnaam: Willige Decreten
Inventarisnr.: T 5066, inv. 36 F210 p 176
Soort akte: Transport
Straatnaam: Warmoesstraat
210
25. R[egist]er f[oli]o. 156.
vercoopers
Floris Raep Cum socüs
Erffgen[amen] van Neeltje Alberts
coopers
Adam vander Linden
en Rijkman Ryckmansz[oon] Copije
Gesien bij den hove van Holland,
't intendit, exploieten, acten ende andere munimenten
denselven hove overgegeven uijt ten naem ende van wegen
Floris Raep, voor hem selven ende noch getrout hebben
Grietje Cornelis Kieft, ende mede procuratie hebbende
van Adriaen Raep, Schepen tot Gornichem sijn broeder
mitsgaders van Mr. Albert Becker als getrout hebbende
Maria Raep, ende Matheus van Hurwenen, als in
huwelijck hebbende Catharina Raep, sijne susters
ende van Eduard van Voorst Schepen en Raed tot
Uijtrecht als getrout hebbende Winande Raep, ende
van Matheus van Beeck in huwelijck hebbende
Maria Diemerbroeck, Willem Raep als proc[uratie]
hebbende van Elisabeth Hudde wed[uw]e wijlen Mr. Adriaen
Raep, zijn moeder, ende van Margareta Raep wed[uw]e
van Rombout Hudde, in sijn leeven Schepen ende
Raed der stad Amsterdam, Michiel van Erffrenten
als vader en voogd van sijn minderjarige dochter
Anna van Erfrenten, in echte geprocreëert by
zijn sal[ige]r huysvrouwe Elisabeth Cornelis Kieft,
Willem Kennemer in echte geprocrëert bij Marritje
Cornelis Kieft sal[ige]r, Dieuwertje Schilts, laest wed[uw]e
etc.


van Jan vander Meulen voor haerselven ende
Egbert Tradel Tadel, als vader en voogd van sijn
minderjarige kinderen in echte geprocreëert bij
Dieuwertje Schilts sal[iger] alle voor haer selven, ende te
samen vervangende de gesamentlijcke kinderen van
van zal[ige]r Fredrick Sijmonsz[oon] van Huijssen in echte
geteelt bij wijlen Anna Verwout alle indie qualiteijt
erffgenamen van wijlen Neeltje Alberts wed[uw]e
van zal[ige]r Adriaen Jans Bom, indiervoegen alle te
samen imp[etran]ten van willig decreet, op en jegens
allen den genen die eenig recht, actie ofte toeseggen
soude willen pretenderen op seeker huijs en erve
met een achterwooninge daeraen, ende zijn erve
breeder hier naer te declareren gedaegdens ende
dessaltin. Proponerende de voorn[oemd]e imp[etran]ten
bij de middelen van heurluijder voorsz[zegde] intendit
dat sij impe[tran]ten inde voorsz[egde] qualite op den IXe Januarij
deses jaers XVI [honderd] tachtig wel ende wettig hadden
doen vercoopen door Jeronimus dela Croix gesworen
Maekelaer der stad Amsterdam aen Adam vander
Linden ende Rijckman Rijckmans die oock
de voorsz[egde] koop bekenden, seecker huijs en
erve met een achterwooning daeraen en zijn erve
staende ende gelegen inde Warmoesstraet binnen
der voorsz[egde] stad Amsterdam, op den hoeck van
Heijntgen Hoexsteeg daer de groene draeck inde
gevel staet, belent het Heijntjenhoecksteeg
aende noordsijde ende Pieter Schat voor met
een gemeene muur, off soo deselve soude bevonden
werden, ende boven met een gemeenen looden
goot aende suijdsijde, streckende voor van de straet
tot achter aen Roeloff Jansz[oon] Santen, met een


211
gemeene muur, wel verstaende dat het huijs van de voorn[oemd]e
Pieter Schat, een uijt ende ingang hadde door de
gang vant voorsz[egde] huijs tot int Heijntjen Hoecksteeg
als meede twee ofte drij waterlosingen over een grond
in deselve gang tot inde gemelte steeg, dewelcke de versz[egde]
coopers alsoo souden moeten gedoogen, gelijck nu gebruijkt
wiert, voorts in allen verschijnen versz[egte] huijs, achter
wooning ende erven aldaer gelegen, waren beheijnt
ende betimmert stonden, ende dat om en voorde
somme van vier duijsend drie hondert ende
twintig gul[den]s, te betalen de beloofde cooppenningen
op gewonelijcke huijsdagen, ingegaende p[ri]mo Meij
lestleeden naer costume der voorsz[egde] stad Amst[er]dam
ende alsoo de achter woning naer etc[etera] noch
drie Jaren verhuurt was, tot sestig guldens s’jaers
vrijgeld, doch het groot huijs uijtterhuur zijnde
ende dat deselve bewoonders, souden naer hen nemen
hare winkels, de uijtsteekende coffers ende het
uijthangbort, ende int groothuijs de boecken kas int
comptoir gestelt, mits dat de cooper, ofte coopers
't halve rantsoen in gereeden gelde, ende de costen
van de brieven ende decreet ten weeder sijden
halff en halff souden betalen, alles breeder volgens
‘t contract van coop daer van zijnde, ende alsoo
de voornoem[de] imp[tretan]ten inde versz[egde] qualité aende coopers
belast belooft hadden het versz[egde] huijs en erve met een
achterwooninge daeraen en sijn erve te leveren bij
willig decreet van desen hove, derhalven hadden
de voorn[oemde] Jeronimus dela Croix als last hebbende
van sijne principalen hem geaddresseert aen denselven
hove ende geobtineert mand[aa]t intselve cas dienende,
etc.


doende etc[etera]. Gedaen in den Hage bijde
heeren en Meesters Adriaen Paeuw heere van
Bennebroeck, President, Fredrick de Lier,
Cornelis Baen, Mattheus Gool, Cornelis Ockers
en Franchois Keetlaer, Raetslujden van
Holland, ende gepronunchieert den 8. Julii
XVI [honderd] tachtig. T’oirconde t zegel van Justicie
hier onder aengehangen. = In kennisse
van mi = getek[en}t Iman Can.
hebbende onder afhangel een zegel
R[egis]ta den 23. Juli A[nn]o 1680
Compareerden voor schepenen ondergesz[egd] Dieuwertje Schilts
laest weduwe van Jan vander Meulen, en dochter van Albert
Gerbrandsz[oon] Schilt, die een susters soon was van Neeltje
Alberts, wed[uw]e van sal[ige]r Adriaen Jans Bom, indie qualiteijt
geprelegateerde van de voorn[oemde] Neeltje Alberts, als princip[a]le,
en Johannus Mortier coopman inde Warmoesstraet
en Harman ten Brinck gildeknecht vande wijncoopers
inde Koestraet als borgen; ende beloofden tesamen en elcx
een voor al (onder renunciatie vande beneficien ordinis, divis[ionis] &
excussionis van den etc[etera]) weder inhanden van den Secretarisen deser
stede en tot haer E[dele] vermaninge te leveren alsulcke vierduijsend
guldens, als de voorn[oemde[ principaele in qualité voorsz[egd] ontfangen
zal uijtde penningen gecomen van't perceel gecoft bij Adam
vander Linden en Rijckman Rijckmansz inde vooren
geregistreerde decreetbr[ief] geexpresseert. Hiervoren verbinden
alle hunme goederen roerende etc[etera] omme daer aen etc]etera]
des beloofd etc[etera]. Actum den 14 Maij 1681.
w.g. Willem van Loon
w.g. Egbert de Vrij


212
Compareerden voor Schepenen onderges[egd] de h[ee]r Floris Raep, soo
voor hem selven en nog als getrout hebbende Margareta Kieft en
als proc[uratie] hebbende van d' h[ee]r Adriaen Raep Schepen der Stad Gorinchem,
volgens acte den 11 Junij 1681 voor Jan Brouwer
aldaer verleden en alhier int' proc[uratie] boek van Buijtene fo. 174 gereg[istreer]t.
in dier qualité mede erfgenaem van Neeltje Alberts wed[uw]e van zal[ige]r
Adriaen Jansz Bom, in dier q]uali]té als princip[al]e Mr. Mattheus van
Hurweenen, adv[ocaa]t tot Utregt en Willem Kennemer coopman opde
Brouwersgragt, als borgen; en beloofden te zamen en elx een voor
al (onder renunciatie van de beneficien ordinis, divisionis et excussio¬
nis, den effecten etc[etera]) weder in handen van secretarisen deser stede
deser Stede en tot haer E. vermaninge te leveren alsulcke veertien
honderd agt en dartig gul[den]s 2 st[uyver]s als de voorn[oemd]e princip[al]e in q[ali]te voorsz[egd]
ontfangen sal uijt de penn[ingen] gecomen van t' perceel gecogt bij
Adam vander Linden en Rijkman Rykmansz. in de voorgedrage
decreetbrief geexpress[eer]t, hiervooren verbindende alle hunne en des
voorn[oemd]e constituants goederen, roerende etc[etera] per omme etc[etera] des beloofde
etc[etera].
Actum den 15 decemb[er] 1682
w.g. Joan de Vries
w.g. Adriaen de Waert
Compareerden voor Schepenen ondergesz[egd] Mr. Mattheus van
Hurwenen, adv[ocaa]t tot Utregt als in huwelijck hebbende Catharina
Raep en uijt dien hoofde mede erfgen[aam] van Neeltje Alberts wed[uw]e van
Adriaen Jansz Bom, in dier q[uali]te als principa[l]e Floris Raep, regent int’
Aelmoesseniers
huijs,
alhier en Willem Kennemer coopman op de Brouwersgragt
als borgen; en beloofden te zamen en elx een voor al (onder
renunciatie van de beneficien ordinis, divisionis et excussionis, den
effecten ..) weder in handen van secretarisen deser stede en tot haer E[dele]
vermaninge te leveren alsulcke vier honderd negen ent’zeventig
gul[den]s 8 st[uyver]s als de voorn[oemd]e princip[al]e ontfangen sal uijt de penningen
gecomen vant perceel gecogt bij Adam vander Linden en Rijkman
Rijkmansh etc[etera]. ut[supr]a. Actum, den 18 decemb[er] 682
w.g. Joan de Vries
w.g. Adriaen de Waert
Compareerden voor Schepenen Ondergesz[egd] Willem Kennemer
coopman en de Brouwersgragt
getrout geweest met
soon van Marritje Cornelis Kieft en uijt
dien hoofde mede erfgenaem van Neeltje Alberts wed[uw]e van Adriaen
Jansz. Bom in dier q[uali]te als princip[al]e den E[dele] Floris Raep Regent van t’
Aelmoesseniers huijs deser stede en Mr. Mattheus van Hurweenen
adv[ocaa]t tot Utregt, als borgen; en beloofden te zamen en elx een voor al
(onder renunciatie van de beneficien ordinis, divisionis et excussionis
den efficten etc]etera]) weder in handen van secretarisen deser stede en tot haer
E[dele] vermaninge te leveren alsulcke vier honderd negen ent’ zeventig
gul[den]s 7 st[uyver]s als de voorn[oemd]e princip[al]e etc[etera] uts[upt]a. Actum, den
18 decemb[er] 1682.
w.g. Joan de Vries w.g. Adriaen de Waert


Compareerden voor Schepenen ondergesz[egd] Vrouwe Margareta
Raep wed[uw]e van wijlen Rombout Hudde in sijn leven Schepen en
Raed deser stede, als mede erfgename van Neeltje Alberts wed[uw]e
Adriaen Jansz. Bom in dier q[uali]te als princip[a]le den E[dele]. Floris
Raep Regent van 't Aelmeoesseniers huijs deser stede en
Mr Mattheus van Hurweenen adv[ocaa]t tot Utregt als borgen;
en beloofden te zamen en elx een voor al (onder renunciatie
van de beneficien ordinis, divisionis en excussionis, den effecten etc[etera])
weder in handen van secretarisen deser Stede en tot haer E[dele]
vermaninge te leveren alsulcke seven honderd negentien
gul[den]s 1 st[uyver] als de voorn[oemd]e princip[a]le ontfangen zal uijt de
penningen gecomen vant'perceel gecogt bij Adam vander
Linde en Rijkman Rijkmansz in de voorgedrage? decreetbrief
geexpress[eer]t, hiervoren verbindende alle hunne goederen, roerende etc[etera]
omme etc[etera] des beloofde etc[etera]. Actum den 18 decemb. 1682.
w.g. Joan de Vries
w.g. Adriaan de Waert
Compareerden voor Schepenen ondergez[egd] d'h[ee]r Willem
Raep Rekenmeester deser stede mede erfgenaem uijt hoofde
…….
sijn oom P[iete]r Raep,
van Neeltje Alberts wed[uw]e Adriaen Jansz
Bom, in dier qualite als princip[al]e d’ E[dele] Floris Raep Regent
vant'aelmoesseniers huijs deser stede en Mr. Mattheus
van Hurweenen adv[ocaa]t tot Utregt als borgen; en beloofden
te zamen en elx een voor al (onder renunciatie van de
beneficien ordinis, divisionis et excussionis, den effecten etc[etera]
weder in handen van secretarisen deser Stede en tot haer
E[dele] vermaninge te leveren alsulcke twee honderd negen
en dartig gul[den]s 14 st[uyver]s als de voorn[oemd]e h[eer] princip[al]e etc[etera] uts[upr]a.
Actum den 18 decemb: 1682
w.g. Joan de Vries
w.g. Adriaen de Waert
Compareerden voor schepenen Ondergesz[egd] Agata van
Suijlen wed[uw]e van Jan van den Pol ende mede erfgename
van Neeltje Alberts wed[uw]e Adriaen Jansz Bom in dier q[uali]te als
principale den E[dele] Floris Raep, Regent vant' Aelmoesseniers
huijs deser Stede en Mr Mattheus van Hurweenen adv[ocaa]t
tot Utregt, als borgen; en beloofden te zamen en elx een voor
al (onder renunciatie van de beneficien, ordinis, divisionis
et excussionis, den effecten etc[etera]) weder in handen van secretarisen
deser stede en tot haer E[dele] vermaninge te leveren alsulcke
vier honderd negen en t' zeventig gul[den]s 7 st[uyver[s als de voorn[oemd]e
princip[al]e etc[etera] uts[upr]a. Actum den 18 decemb[er] 1882
w.g. Joan de Vries
w.g. Adriaen de Waert


212A
Compareerden voor Schepenen ondergez[egd]
Dieuwertje Schilts laest wed[uw]e van Jan van der Meulen
mede erfgename van Nelletje Neeltje Alberts wed[uw]e. Adriaen
Jansz. Bom, in dier qualite als princip[al]e Johannes Mortier
coopman in de Warmoesstraet en Harmanus de Brink
knegt vant' wijncoopers gild, als borgen, en beloofden te zamen
en elx een voor al (onder renunciatie van de beneficien
ordinis, divisionis et excussionis, den effecten etc[etera]) weder
in handen van secretarisen deser stede en tot haer E[dele]
vermaninge te leveren alsulcke vier honderd negen en
t'zeventig gul[den]s. 7 st[uyver]s als de voorn[oemd]e princip[a]le ontfangen
sal uijt de penningen gecomen van t’perceel gecogt
bij Adam vander Linde en Rijkman Rijkmansz. in
de voorgedrage? decreetbrief geexpresseert, hier vooren verbindende
alle hunne goederen, roerende etc[etera] omme etc[etera] de beloofde etc[etera]
Actum den 7 Januario 1682
w.g. Jeronimus Haze w.g. Adriaen Dewaert
de Giorgio
hierin
23-07-1680 Neeltgen Allerts Huytgenshoek [17467] (*1562-) als erflater
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-†1656) als erfgenaam
Dossier:

D 0031252

Doopboek Griet IJsbrants Kieft (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 23-09-1590
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 38, pagina 161
Gezindte: Hervormd
Kerk: Nieuwe Kerk
hierin
23-09-1590 Griet IJsbrants Kieft [31252] (~1590-) als kind
Ysbrant Willemsz Kieft [1829] (*1567-†1638) als vader
Maria Claesdr Boelens [1830] (*1565-1638) als moeder
Dossier:

BSO 0005952

Overlijdensregister Fredrik Smelik (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Purmerend [NH]
periode: 06-01-1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
07-01-1887 Fredrik Smelik [5952] (*1823-†1887) als overledene
Dossier:

T 0012937

Trouwboek Abel de Wolff en Johanna Hartgers (Trouwboek)
trouwplaats: Leiden [ZH]
periode: 23-12-1670
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Erfgoed Leiden en Omstreken
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 20, archief 1004
Gezindte: Nederlands Hervormd
hierin
22-01-1167 Abel de Wolff [31131] (*1636-) als bruidegom
Johanna Hartgers [31084] (*1649-1734) als bruid
Dossier:

BSG 0030831

Geboorteregister Tijmen Luitzens Verwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27-06-1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Archief 5182
hierin
27-06-1884 Tijmen Luitzens Verwer [30831] (*1884-) als kind
Dossier:

KK 00000011

KK Krantenknipsel over Anne Damstra-van der Wiel (Krantenknipsel)
Datum: 27-10-2020
Naam krant: Nieuwsblad Noord Oost Friesland
Pagina: 8
Titel: Anne Damstra-van der Wiel 100 jaar
Ontvangen van: Jelle Raap

A 0000020

Desolate Boedelkamer (Algemene bron)
datum: 08-10-1687
Willem Raep.
Commissarissen gezien de missive van cessie van
Willem Raep van haar Ed: Gro: Achtb:[Edeele Groot Achtbare] toegesonden
hebben daarop tot eenige rijsen des selfs crediteuren
voor haar E[Edele] E[Edele] doen daghvaerden, hebben goetgevonden
omme de Heeren Burgermrn[Burgemeesteren] te dienen van
favorabil advijs, Actum den 8 Oct[October] 1687 bij de
Heeren Coenr:[Coenraed] van Clerck, Lieve van Loon
ende Mr[Meester] Dirck Munter Commiss[commissarissen]
hiervan op den zevende alrede Heeren Burgermrn[Burgemeesteren]
rapport gedaen.

Willem Raep
46
Commiss[Commissarissen] staen toe aen Willem Raep visie tot
zijne boecken ten overstaen vande boeckhouder deeser
camere ende de curateur op den boedel van gemt[gemelte] Willem
Raep. Actum den 2 Dec [December]1687 bij de heeren
Coenr:[Coenraed] van Clerck, Mr[Meester] Dirck Munter ende
Pieter Six Commiss[commissarissen]

Copie
Willem Raep.
De Heeren Commiss:[commissarissen] vande desolate boedels
der stadt Amsteldamme, authoriseeren Simon van
Assingh Nots[Notaris] als curateur over den insolvente
boedel van Willem Raep (omme een 1/3 in 38
morgen lants gelegen in de Zijpe alsmeede een
1/3 in 18 morgen landts geleegen in dito Zijpe,
baenelwdel toebehoorende den insolvente boedel
van Willem Raep, beneevens de twee
andere
derde parten
vande resp.[respectieve] morgen landts te vercoopen tot
Alckmaer en de zelve op te dragen voor den
gereghte van Zijpe, off daar het behooren zal

de cooppenningen te ontfangen, quitantie te
daervan te passeeren ende belofte van vrijwa¬
ringe te doen als naer behooren; Actum den
13e Janu[Januarij] 1688 bij alle de Heeren commiss[commissarissen]
dempto Mr[Meester] Dirck Munter x
onderstand in kennisse van mij secrets[secretaris]
ende was getekt[getekent]
Coenrd[Coenraed] Wilhelm

50
Willem Raep
Commiss[Commissarissen] authoriseeren Simon van Assingh Nots[Notaris]
als curateur over den insolvente boedel van
Willem Raep omme de arrementen vande processen
die de voorsz[voorszegte] Raep benevens Jeremias Strathuijsen
ende Jan Aggesz
als gecommitteerden
van de gemeene Reeders
van het schip genaemt
de Hr[heer] van Amelandt
daar schipper op is
geweest Pieter Pietersz
Nobel.
tegens Christiaen van Bonerraet
sijn hebbende jegenwoordigh nogh litis pendent hangende
woondt Ut[Utrecht] van Mr[Meester] Altetus Tollingh advt[advocaat] Pieter Ditelaer.

Willem Raep
Commissarissen authorizeeren Simon van
Assingh als curateur over den insolvente boedel
van Willem Raep, omme de zaecke in quastie
munaucus van
expecum
te submitteren aen neutrale reghtsgeleerden
Actum den 14 dec 1688 bij de heeren Mr[Meester] Corn[Cornelis]
Cloeck, Dirck Munter en Corn[Cornelis ] Bicker van
Swieten commiss[commissarissen]

T 0013225

Trouwboek Jan Sibels & Jaapjen Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Garmerwolde [GR]
periode: 26-11-1769
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 124, inv.nr. 82, fol 25
hierin
26-11-1769 Jan Sijbolts Dijkema [31898] als bruidegom
Jaaptjen Mennes [Jakobje] [31899] als bruid
Dossier:

D 0032929

Doopboek Gerrit Jans Dijkema (Doopboek)
doopplaats: Garmerwolde [GR]
periode: 11-12-1774
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 124, inv.nr. 82
hierin
11-12-1774 Gerrit Jans Dijkema [32929] (~1774-†1864) als kind
Jan Sijbolts Dijkema [31898] als vader
Jaaptjen Mennes [Jakobje] [31899] als moeder
Dossier:

BSO 0032929

Overlijdensregister Gerrit Jans Dijkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Woltersum [GR]
periode: 19-12-1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
19-12-1864 Gerrit Jans Dijkema [32929] (~1774-†1864) als overledene
Dossier:

T 0013687

Trouwboek Gerrit Jans & Grietjen Klaassens (Trouwboek)
trouwplaats: Ten Boer [GR]
periode: 28-09-1798
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 124, inv.nr. 437, fol 126
hierin
28-09-1798 Gerrit Jans Dijkema [32929] (~1774-†1864) als bruidegom
Grietje Klaassens Stierma [32930] (~1773-†1837) als bruid
Jan Sijbolts Dijkema [31898] als vader bruidegom
Jaaptjen Mennes [Jakobje] [31899] als moeder bruidegom
Klaas Pieters Stierma [32931] als vader bruid
Hendertje Hindriks [32932] als moeder bruid
Dossier: